Οικονομία

Το σχέδιο της ΤτΕ για τη δημιουργία "bad bank"

Τράπεζα Ελλάδος

Την πρότασή της για τη διαχείριση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων παρουσιάζει, μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, η Τράπεζα της Ελλάδος. 

Η παρουσίαση του σχεδίου της ΤτΕ συμπίπτει με την έναρξη μιας νέας φάσης για τις τράπεζες πανευρωπαϊκά, η οποία έχει ως αιχμή τη χάραξη στρατηγικής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης στο ενεργητικό των τραπεζών (εξέταση δημιουργίας πανευρωπαϊκού σχήματος για την αντιμετώπιση των NPLs της COVID-19).

Η πρόταση για AMC

Το σχέδιο της ΤτΕ μπαίνει στο τραπέζι υπό διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με το παρελθόν, καθώς ο κορονοϊός πιέζει για τη διερεύνηση όλων των πιθανών λύσεων για τη μείωση των NPLs, εφόσον αυτές είναι εφαρμόσιμες. Υπό την προϋπόθεση αυτή και στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί, η κυβέρνηση είναι πολύ ανοιχτή να συζητήσει κάθε συμπληρωματική του "Ηρακλή" διέξοδο για την αποφόρτιση των τραπεζών από τα "κόκκινα" δάνεια. Έτσι, η λύση της "bad bank", που προτείνει η ΤτΕ, θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά στο υπάρχον σχήμα του "Ηρακλή", που έχουν ήδη αγκαλιάσει όλες οι τράπεζες, αλλά και παράλληλα, μελλοντικά, με έναν "Ηρακλή 2" ή και με πανευρωπαϊκό σχήμα για τη μείωση των NPLs.

Το παρόν σχέδιο, που έχουν επεξεργαστεί σε όλες τις πτυχές του οι Rothschild, Boston Consulting και Deloitte, προβλέπει τη δημιουργία Asset Management Company στην οποία θα μπορούν να μεταβιβαστούν όλα τα δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Στις τράπεζες θα δίνεται χρόνος για την απορρόφηση των ζημιών από τη μεταβίβαση των "κόκκινων" δανείων, ενώ το σχήμα θα συνοδεύεται και από κάποιου τύπου κρατική εγγύηση.

Η πρόταση της ΤτΕ φιλοδοξεί όχι μόνο να συμβάλει για την εξολοκλήρου απαλλαγή των τραπεζών από τα "κόκκινα" δάνεια, φέρνοντας τον δείκτη NPL σε μονοψήφιο ποσοστό στα τέλη του 2021, αλλά να λύσει και το πρόβλημα του αναβαλλόμενου φόρου, το οποίο αντιμετωπίζεται μόνο προσωρινά με τα hive-down των τραπεζών. 

Με τη λύση που θα προτείνει, η ΤτΕ επισημαίνει ότι οι ενδεχόμενες ζημίες που σχετίζονται με το υφιστάμενο απόθεμα NPLs των τραπεζών θα καλύπτονται αποκλειστικά από τις ίδιες και όχι από τον Έλληνα φορολογούμενο, μέχρι του ελαχίστου ορίου δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και αποκλείεται οποιαδήποτε διασύνδεση του προτεινόμενου σχήματος με ενδεχόμενα σενάρια εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης (δηλαδή με τον κίνδυνο ενεργοποίησης των κανόνων της οδηγίας BRRD για την εξυγίανση των τραπεζών με κεφάλαια των μετόχων, των ομολογιούχων και των καταθετών).

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η μεταφορά των "κόκκινων" δανείων των τραπεζών στην Asset Management Company θα διενεργείται στην καθαρή λογιστική αξία των δανείων και έναντι αυτών η τράπεζα θα λαμβάνει ομολογίες, χωρίς rating. Στη συνέχεια η AMC θα τιτλοποιεί το χαρτοφυλάκιο σε τίτλους υψηλής, μεσαίας και χαμηλής διαβάθμισης και θα πουλά σε επενδυτή τουλάχιστον το 50% των τίτλων υψηλής διαβάθμισης (senior notes) και ενδεχομένως τμήμα των τίτλων μεσαίας διαβάθμισης (mezzanine notes). Για τη διευκόλυνση της πώλησης και προκειμένου να καλύπτεται η διαφορά μεταξύ της αξίας των τίτλων με την οποία τα δάνεια είναι γραμμένα στα βιβλία των τραπεζών και έχουν μεταβιβαστεί στην AMC και της τιμής στην οποία θα τα αγοράζει ο επενδυτής, οι τίτλοι θα συνοδεύονται με κρατική εγγύηση.

Η τράπεζα θα εγγράφει τη ζημία από την πώληση των τιτλοποιημένων NPLs σε βάθος επταετίας, ανάλογα με τις εισπράξεις από το χαρτοφυλάκιο και τη ροή αποπληρωμής από την AMC.

Με την πώληση τουλάχιστον του 50% των senior ομολόγων, η τράπεζα θα πληροί τις προϋποθέσεις αποαναγνώρισης του χαρτοφυλακίου NPL.

Ο αναβαλλόμενος φόρος

Σύμφωνα με το σχέδιο που προτείνει η ΤτΕ, η τράπεζα θα αναλαμβάνει να πληρώνει, για μία πενταετία ή επταετία, ένα ποσό ετησίως ως προμήθεια για την κρατική εγγύηση. Η προμήθεια, όμως, δεν θα καταβάλλεται στο Δημόσιο με μετρητά, αλλά με διαγραφή από την τράπεζα ισόποσης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. Με τον τρόπο αυτό θα αντιμετωπιστεί, παράλληλα με τη μείωση των NPLs, η μείωση του αναβαλλόμενου φόρου, που τον Μάρτιο του 2020 ανερχόταν σε 15,5 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 54% των συνολικών εποπτικών κεφαλαίων των τραπεζών. Σημειώνεται ότι το κόστος των τιτλοποιήσεων που διενεργούν οι τράπεζες, αλλά και η κεφαλαιακή επιβάρυνση από την εφαρμογή του λογιστικού προτύπου IFRS9 για τον σχηματισμό προβλέψεων έναντι πιθανών μελλοντικών πιστωτικών κινδύνων, θα ροκανίσουν τα "καθαρά" εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών, ενισχύοντας περαιτέρω το ποσοστό συμβολής των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

Η πρόταση για τη δημιουργία AMC, υποστηρίζει η ΤτΕ, δεν αποσκοπεί απλώς σε κεφαλαιακή ελάφρυνση, αλλά σε εκτέλεση συναλλαγών με όρους αγοράς και με τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών. Παράλληλα, θα αξιοποιήσει τις υφιστάμενες υποδομές των τραπεζών, καθώς και τις συμμετοχές τρίτων μερών στους τομείς διαχείρισης των NPLs και, έτσι, δεν θα ανατραπούν οι συμφωνίες που έχει συνάψει η κάθε τράπεζα με τις εταιρείες διαχείρισης "κόκκινων" δανείων, των οποίων η συνδρομή θα αποτελέσει μέρος της λύσης.

Οικονομία

ΑΑΔΕ: Μήνυμα σε 200.000 ιδιοκτήτες για λάθη στις δηλώσεις COVID

Ακίνητα

Ένας στους δύο ιδιοκτήτες ακινήτων, που έχουν εισπράξει μειωμένα ενοίκια λόγω κορωνοϊού, δεν κατάφερε να συμπληρώσει σωστά τη δήλωση COVID. Αυτό σημαίνει ότι, μέχρι να διορθωθούν τα λάθη, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός των απωλειών από μισθώματα, με τρέχουσες οφειλές.

Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, οι δηλώσεις COVID που υπέβαλαν περίπου 200.000 φορολογούμενοι με «κουρεμένα» έσοδα από ενοίκια, είχαν σοβαρά λάθη και παραλείψεις. Μάλιστα, ορισμένα από αυτά τα λάθη,  ίσως αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω διασταυρώσεων, καθώς δεν είναι σαφές εάν οφείλονται σε άγνοια ή αν αποτελούν ένδειξη φοροδιαφυγής. Οι κυριότερες περιπτώσεις αφορούν:

υποβολή δήλωσης COVID, χωρίς να είναι σε ισχύ συμφωνία μίσθωσης, με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων

ασυμφωνία μηνιαίου μισθώματος και αρχικού ποσού δήλωσης COVID

μη συμπλήρωση στη δήλωση COVID του είδους της μίσθωσης (π.χ. επαγγελματική)

ασυμφωνίες σε δηλώσεις COVID  που έχουν υποβληθεί από περισσότερους από έναν συνιδιοκτήτες.

Την ερχόμενη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα λάβουν οδηγίες στο λογαριασμό τους, στο myTAXISnet, ώστε να αποκαταστήσουν τα όποια λάθη ή παραλείψεις και να επωφεληθούν της έκπτωσης φόρου. Υπενθυμίζεται ότι όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν εισπράξει, έως και τον Σεπτέμβριο, μειωμένα μισθώματα, μπορούν να συμψηφίσουν το 30% αυτών των απωλειών με τρέχουσες οφειλές (π.χ. ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήματος). Μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί εκπτώσεις από δηλώσεις Covid, συνολικού ύψους σχεδόν 34 εκατ. ευρώ, σε περίπου 200.000 φορολογουμένους.

 

Στις περιπτώσεις που υπάρχει προαιρετική συμφωνία ιδιοκτήτη – ενοικιαστή για μείωση του μισθώματος κατά τουλάχιστον 30%, τότε προβλέπεται επιστροφή 12% επί τού αρχικού μισθώματος, μέσω συμψηφισμού με τρέχουσες οφειλές. Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, οι ιδιοκτήτες πρέπει να υποβάλλουν τη δήλωση μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα που αφορά η μείωση. Ειδικά για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, η προθεσμία είναι μέχρι τις 20 Νοεμβρίου.