Οικονομία

Κομισιόν: Καταργούνται φόροι και δασμοί σε ιατρικό εξοπλισμό

Κομισιόν

Νέα μέτρα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, για την καταπολέμηση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναστέλλοντας την επιβολή φόρων και δασμών στον ιατρικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης και αναβάλλοντας για ένα έτος την εφαρμογή του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι καθώς τα νοσοκομεία, οι γιατροί και οι νοσηλευτές χρειάζονται ποιοτικό ιατρικό εξοπλισμό, η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι θα παραμείνουν σε προσιτές τιμές.

«Για να το διασφαλίσουμε, δεν θα επιβάλλουμε πλέον φόρους και δασμούς στις εισαγωγές τέτοιων προϊόντων στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού. Κάνουμε ό, τι μπορούμε για να στηρίξουμε τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας».

Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για τη μονοετή αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ώστε τα κράτη μέλη, τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης και οι οικονομικοί φορείς να μπορέσουν να αφοσιωθούν στην καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η απόφαση αυτή λαμβάνει υπόψη τις πρωτοφανείς προκλήσεις που παρουσιάζει η πανδημία και την ανάγκη για αυξημένη διαθεσιμότητα ιατροτεχνολογικών προϊόντων ζωτικής σημασίας σε ολόκληρη την ΕΕ, ενώ παράλληλα συνεχίζει να διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των ασθενών έως ότου αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα νομοθεσία.

Οικονομία

Κίνητρα για νέα επενδυτικά σχέδια μικρών επιχειρήσεων

προγραμμα εικονικής επιχείρησης

Από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώθηκε η 2η πρόσκληση υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης για το έτος 2020 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 140.000.000 ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και τα 10.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι ενισχύσεων στο συγκεκριμένο καθεστώς είναι πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

• Ατομική επιχείρηση, εφόσον το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

• Εμπορική εταιρεία.

• Συνεταιρισμός.

• Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016 (Α 2015)), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α΄ 78).

• Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

• Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ.

• Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, υπό προϋποθέσεις.

Δεν είναι δικαιούχοι για το παρόν καθεστώς, οι πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες ελέγχονται από μετόχους επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια ή σε όμορες αγορές.

Επιλέξιμα σχέδια

Επιλέξιμα σε αυτό το καθεστώς ενισχύσεων είναι επενδυτικά σχέδια που έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα αφορούν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

• Δημιουργία νέας μονάδας.

• Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

• Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν.

• Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

• Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

Τέλος, στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος ενισχύσεων, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, με προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση.

Επιλέξιμες δαπάνες

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων αφορούν σε:

α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού,

β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού,

γ. στο μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Επισημαίνεται ότι οι ενισχύσεις, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου, λειτουργούν ως κίνητρο για την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων ή έργων και δεν παρέχονται για δραστηριότητες, τις οποίες θα ανέπτυσσε ούτως ή άλλως ο δικαιούχος, ακόμη και αν δεν του είχε χορηγηθεί η ενίσχυση.  Επιπλέον, ο επενδυτής θα πρέπει να έχει υποβάλει τη γραπτή αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. ­

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στην παρούσα πρόσκληση ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, δηλαδή:

α. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ.

β. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ.

γ. για τις Κοιν. Σ. Επ., καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις στο ποσό των 50.000 ευρώ.

πηγή Καθημερινή