Ελλάδα

Πως θα διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις οι πρώην εργαζόμενοι της Ηλεκτρονικής

Ηλεκτρονικη αθηνων

Προς συντονισμό των εργαζομένων της ήδη πτωχευμένης «Ηλεκτρονικής Αθηνών» αναπτύσσεται πρωτοβουλία συλλογικής δράσης και δημιουργείται Περιφερειακή Συντονιστική Επιτροπή, που επιδιώκει τη συνεργασία και το συντονισμό με τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα και την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, η οποία σκοπό έχει τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης των αποζημιώσεών μας, του επιδόματος ανεργίας και τυχόν άλλων επιδομάτων, μετά την κήρυξη της πτώχευσης.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση:

Κατόπιν πληροφοριών που είχαμε από εκπρόσωπο της εταιρείας, τη σύνδικο, την εισηγήτρια της πτώχευσης, το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών, το Υπουργείο Εργασίας και τον ΟΑΕΔ, σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τις ενέργειες που πρέπει να διενεργηθούν άμεσα.
1. Εντός των προσεχών ημερών πρέπει να αποσφραγιστεί η έδρα της εταιρείας, ώστε η σύνδικος, χρησιμοποιώντας τα αρχεία και την υλικοτεχνική υποδομή της εργοδότριας, να συντάξει για έκαστο εξ ημών, σε συνεργασία με κάποιο λογιστή, το έγγραφο της καταγγελίας της εργασιακής μας σχέσης (έντυπο απόλυσης). Προς την κατεύθυνση αυτή ήδη έχουμε ασκήσει πίεση και έχουμε αποσπάσει δέσμευση περί άμεσης υποβολής αίτησης άρσης της σφράγισης.
2. Πρέπει, αμέσως μόλις συνταχθούν οι καταγγελίες μας, να καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία παραλαβής των καταγγελιών μας, οι οποίες θα ελεγχθούν ως προς την ορθότητα και την πληρότητά τους. Επίσης πρέπει να αξιώσουμε από τη σύνδικο να μας βγάλει και τυχόν οφειλόμενα ποσά από δεδουλευμένες αποδοχές, επιδόματα κλπ, του διαστήματος πριν την πτώχευση, καθώς και του διαστήματος μετά την πτώχευση και έως την καταγγελία. Αν η διαδικασία αυτή συντονιστεί συλλογικά, μπορούμε να κερδίσουμε σημαντικό χρόνο.
3. Αφού παραλάβουμε από τη σύνδικο το έγγραφο της καταγγελίας μας, πρέπει να απευθυνθούμε στον ΟΑΕΔ της κατοικίας μας για να γραφτούμε στο Ταμείο Ανεργίας και να λάβουμε το επίδομα ανεργίας. Η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να γίνει δια εκπροσώπου, αλλά μόνο με την αυτοπρόσωπη παρουσία του δικαιούχου. Τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να προσκομιστούν στον ΟΑΕΔ για την χορήγηση του επιδόματος ανεργίας είναι τα ακόλουθα:
Το έγγραφο της Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή).
Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνεται σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έγγραφο αυτό θα ζητηθεί από τη σύνδικο.
Το οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας του εργοζομένου, εφόσον έχει προστατευόμενα μέλη στην οικογένειά του, προκειμένου να του δοθεί η σχετική προσαύξηση.
Το πλέον πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.
Την Αστυνομική Ταυτότητα.
Αποδεικτικό Διεύθυνσης Κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).
Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ), στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος ο εργαζόμενο. Σε περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα, ο ΟΑΕΔ δίνει Βεβαίωση για άνοιγμα λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα χωρίς επιβάρυνση.
Αν πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών: άδεια διαμονής και άδεια εργασίας σε ισχύ
 
4. Με το έντυπο της καταγγελίας μας και τα λοιπά οφειλόμενα ποσά πρέπει να απευθυνθούμε σε δικηγόρο, ώστε να συνταχθεί η αναγγελία των αξιώσεών μας και να κατατεθεί εμπροθέσμως. Η αναγγελία κατατίθεται εντός 1 μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης που κήρυξε την πτώχευση στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών.
Μετά την πάροδο της προθεσμίας για τις αναγγελίες θα ακολουθήσει επαλήθευση από τη σύνδικο των απαιτήσεων που αναγγέλθηκαν (αντιπαραβολή των εγγράφων του πιστωτή προς τα βιβλία και τα λοιπά έγγραφα του οφειλέτη). Στο στάδιο αυτό προβλέπεται διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων. Εν συνεχεία ακολουθεί, εάν δεν μεσολαβήσει αποδοχή ή επικύρωση σχεδίου αναδιοργάνωσης, το στάδιο της ένωσης των πιστωτών, η ρευστοποίηση του ενεργητικού της πτωχευτικής περιουσίας και η διανομή του προϊόντος αυτής στους πιστωτές, βάσει των ειδικών και γενικών προνομίων, που προβλέπονται. Επί των σταδίων αυτών θα ακολουθήσει ειδική ενημέρωση.
Τέλος σημειώνεται ότι εκ της αποφάσεως έχει οριστεί ότι η συνέλευση των πιστωτών θα λάβει χώρα στις 13-6-2016 και ώρα 9:00 στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Η Συνέλευση αυτή δύναται να εκλέξει τριμελή επιτροπή πιστωτών, η οποία θα παρακολουθεί την πορεία των εργασιών της πτώχευσης και θα παράσχει συνδρομή στην σύνδικο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της. Στην ως άνω συνέλευση των πιστωτών η σύνδικος υποχρεούται να υποβάλει έκθεση σχετικά με την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη και των αιτίων της πτώχευσης, τις προοπτικές διατήρησης της επιχείρησης, εν όλω ή εν μέρει, τις δυνατότητες βιωσιμότητάς της και υπαγωγής του οφειλέτη σε σχέδιο αναδιοργάνωσης και τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες συνέπειες ως προς την ικανοποίηση των πιστωτών. Η ως άνω έκθεση της συνδίκου γνωστοποιείται υποχρεωτικά, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη συνέλευση των πιστωτών στον εισηγητή, στον οφειλέτη, στην επιτροπή πιστωτών και σε εκπρόσωπο των εργαζομένων, προκειμένου να τοποθετηθούν επ’ αυτής.
Για όλες τις ανωτέρω διαδικασίες θα υπάρξει συντονισμός και ενημέρωση.
6. Μετά την κατάθεση της αναγγελίας μας πρέπει να απευθυνθούμε στο υποκατάστημα του ΟΑΕΔ, που έχει την έδρα της η επιχείρηση και να αιτηθούμε, όσοι δικαιούμεθα, το επίδομα αφερεγγυότητας. Η παροχή αυτή καταβάλλεται από τον «Λογαριασμό προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη» και σκοπό έχει την πληρωμή ανεξόφλητων, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, αποδοχών μέχρι τριών (3) μηνών, που προέρχονται από σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας και εμπίπτει στο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών που προηγείται της υποβολής της αίτησης για κήρυξη της πτώχευσης, εφόσον εκδοθεί απόφαση που κηρύσσει τον εργοδότη σε πτώχευση. Το ύψος των παροχών αυτών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τις αποδοχές 3 μηνών, όπως αυτές προβλέπονται από τις αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στην έννοια των «αποδοχών», που δύνανται να καλυφθούν από το ταμείο Αφερεγγυότητας, εμπίπτουν πλην του (νόμιμου) μισθού του εργαζόμενου, τυχόν απλήρωτα δώρα εορτών, Πάσχα ή Χριστουγέννων και άδεια ή επίδομα αδείας, εφόσον αυτά εμπίπτουν στο κρίσιμο χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος. Δεν καταβάλλεται η αποζημίωση λόγω απόλυσης, καθόσον δεν θεωρείται αποδοχές. Ο Ο.Α.Ε.Δ. υποκαθιστά τον εργοδότη στα αντίστοιχα δικαιώματα των εργαζομένων, ενώ για τις αποδοχές αυτές καταβάλλει τις ανάλογες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Οι τυχόν ανεξόφλητες αποδοχές που καταβάλλονται στους δικαιούχους πρέπει να εμπίπτουν μέσα στο χρονικό διάστημα των τελευταίων έξι μηνών. Το εξάμηνο αυτό (αν πρόκειται για την επιχείρηση που πτώχευσε) έχει αφετηρία την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για κήρυξη της επιχείρησης σε πτώχευση. Το δικαίωμα για πληρωμή ανεξόφλητων αποδοχών στον εργαζόμενο από το "Λογαριασμό προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη" ασκείται με έγγραφη αίτηση του εργαζομένου προς τον ΟΑΕΔ, το αργότερο μέσα σε ένα εξάμηνο από τη δημοσίευση της απόφασης για την κήρυξη του εργοδότη σε κατάσταση πτώχευσης. Μετά την πάροδο της εξάμηνης προθεσμίας, το δικαίωμα για τις παροχές αυτές αποσβέννυται. Απαραίτητα δικαιολογητικά για χορήγηση της παροχής αυτής είναι τα κάτωθι
Βεβαίωση της συνδίκου της πτώχευσης ή του Γραμματέα του πτωχευτικού δικαστηρίου, από την οποία να προκύπτει το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών που αναγγέλθηκαν προς επαλήθευση ή ικανοποίηση καθώς και ο χρόνος στην οποία ανάγονται αυτές.
Δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜ ΙΚΑ του ενδιαφερομένου.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών και την περίοδο στην οποία αναφέρονται.
ΙΒΑΝ λογ/σμού ΕΤΕ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.
Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΦΜ
Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.
7. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν δικαιούμαστε επίδομα αφερεγγυότητας, θα υπάρξει συντονισμός ασκήσεως πιέσεως στο Υπουργείο Εργασίας και στον ΟΑΕΔ για χορήγηση έκτακτου επιδόματος. Επίσης διερευνάται η δυνατότητα λήψεως επιδόματος από το ταμείο παγκοσμιοποίησης.
Για τις ανωτέρω ενέργειες θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να κινηθούμε κατά τρόπο συλλογικό, ενώ είναι απαραίτητο να απευθυνθούμε σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο, δίνοντας εντολή εκπροσώπησης ώστε: 1. Να παραληφθούν οι καταγγελίες μας, 2. Να εκπροσωπηθούμε στη συνέλευση των πιστωτών, 3. Να αναγγελθούν οι αξιώσεις μας στην πτώχευση, 4. Να επαληθευθούν οι αξιώσεις μας, 5. Να παρακολουθείται η διαδικασία της πτώχευσης, 6. Να προωθηθούν τα αιτήματά μας για χορήγηση επιδομάτων.
Προς συντονισμό της όλης διαδικασίας έχουμε δημιουργήσει ειδική ιστοσελίδα με την ονομασία www.ElaAleko.gr και email: info@elaaleko.gr στην οποία όλοι οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι από κάθε περιοχή μπορούν να εισέλθουν συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη σχετική φόρμα επικοινωνίας, ώστε να υπάρξει συντονισμός, να κινηθεί η συλλογική διαδικασία άμεσα και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χαθούν προθεσμίες και δικαιώματα.
 
 

Ελλάδα

Αστυνομία: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που ανατίναζε ATM

ΑΤΜ εκρηξη

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λαμίας, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διαρρήξεις ΑΤΜ Τραπεζών, με τη χρήση εύφλεκτων αερίων (μέθοδος PLOFKRAAK) και εκρηκτικών υλών, στην Αττική και στην περιφέρεια.

Συνελήφθησαν την 22-7-2021, πέντε μέλη της εγκληματικής οργάνωση, εκ των οποίων 4 ημεδαποί ηλικίας 22, 25, 26 και 27 ετών και 25χρονος αλλοδαπός. Οι 3 ημεδαποί (22χρονος, 26χρονος και 27χρονος) καθώς και ο 25χρονος αλλοδαπός, εντοπίσθηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λαμίας στην περιοχή του Θεολόγου Φθιώτιδας, ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στην έδρα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, όπου και συνελήφθησαν. Ο 25χρονος ημεδαπός εντοπίσθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, στο Ολυμπιακό Χωριό.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρας ανθρωποκτονίας, ληστειών, διακεκριμένων κλοπών και απόπειρες αυτών, εκρήξεις κατά συναυτουργία και λοιπές παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες, πλαστογραφιών, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων και περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Επιπρόσθετα ο 25χρονος ημεδαπός κατηγορείται για παράβαση της Νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα και όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες, τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του έτους 2020, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, και με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά διέπρατταν διαρρήξεις Α.Τ.Μ. με εκρηκτικά και εύφλεκτα αέρια, κλοπές ΙΧΕ αυτοκινήτων και χρήσης αυτών για την τέλεση των πράξεων, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, προκειμένου να αποκομίσουν σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Ο τρόπος δράσης (modus operandi) και η μεθοδολογία των δραστών, καταδεικνύει άτομα με ιδιαίτερη τεχνογνωσία στον τρόπο των εκρήξεων και ιδιαίτερη επιμέλεια στην επιλογή του τόπου και του χρόνου των πράξεών τους, καθόσον οι ώρες που χρησιμοποιούσαν για τη δράση τους ήταν οι πρώτες πρωινές, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουν στο ελάχιστο δυνατό την πιθανότητα να γίνουν αντιληπτοί.

Εντόπιζαν Αυτόματες Ταμειολογικές Μηχανές υποκαταστημάτων τραπεζών, οι οποίες ήταν εγκατεστημένες είτε σε Σούπερ Μάρκετ είτε σε εξωτερικούς χώρους, στις οποίες με χρήση εύφλεκτων υλικών, άλλα και στην συνέχεια με εκρηκτικές ύλες, πραγματοποιούσαν έκρηξη.

Αποτέλεσμα των εκρήξεων ήταν και η πρόκληση μεγάλων φθορών στους πέριξ χώρους αλλά και η διακινδύνευση της σωματικής ακεραιότητας ή ακόμα και της ζωής των εργαζομένων στην φύλαξη των χώρων που ήταν εγκατεστημένα τα ΑΤΜ.

Ακολούθως, αφαιρούσαν είτε ολόκληρες τις κασετίνες είτε τα χρήματα που αυτές περιείχαν και διέφευγαν επιβιβαζόμενοι σε κλεμμένα οχήματα μεγάλης ιπποδύναμης.

Λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της εγκληματικής τους δραστηριότητας, αφού κάλυπταν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες (full face , κουκούλες από μπλούζες φούτερ, μαντίλια και κουκούλες των μπουφάν τους), ενώ φορούσαν γάντια και μακρυμάνικες μπλούζες ή μπουφάν, προκειμένου να μην αφήσουν ίχνη τους στα σημεία, ενώ έφεραν λοστούς και σφυριά για να διαρρήξουν τα ΑΤΜ.

Στο πλαίσιο αυτό, τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν για την τέλεση των αδικημάτων είτε τα εγκατέλειπαν και τα πυρπολούσαν, είτε χρησιμοποιούσαν πλαστές πινακίδες προκείμενου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους

Επίσης, κατά την διάπραξη των διαρρήξεων έφεραν βαρύ οπλισμό (πολεμικά τυφέκια, τύπου KALASHNIKOV AK-47) τον οποίο δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν για να εξασφαλίσουν την διαφυγή τους, όταν έγιναν αντιληπτοί από Αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. την 11-2-2021, μετά από έκρηξη ΑΤΜ στην Λ. Κηφισού στο Περιστέρι.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι κατά τον χρόνο που πραγματοποιήθηκαν οι διαρρήξεις σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχε παρουσία εργαζομένων (φύλακες, υπάλληλοι) οι οποίοι θα μπορούσαν να είχαν τραυματιστεί ενώ σε μια περίπτωση επήλθε τραυματισμός υπαλλήλου συνεπεία της έκρηξης.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, επεδίωκαν και διέπρατταν συστηματικά νομιμοποίηση των εσόδων που αποκόμιζαν από το σύνολο των εγκληματικών τους πράξεων.

Όλα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διήγαν πολυτελή βίο, τον οποίο επιδείκνυαν με κάθε ευκαιρία τόσο στις καθημερινές τους συναναστροφές, όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ( Social Media ).

Από τις έρευνες σε οικίες χώρους και οχήματα βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

πιστόλι, περίστροφο, αεροβόλο πιστόλι, ξύλινο ομοίωμα πυροβόλου όπλου, πλήθος από γεμιστήρες και φυσίγγια
πλήθος από σουγιάδες και μαχαίρια μεταλλική πτυσσόμενη ράβδος, αστυνομική ράβδος
πυροκροτητής σπρέι πιπεριού εκρηκτική ύλη – ζελατοδυναμίτιδα, συνολικού βάρους -604- γραμμαρίων,
άγνωστη χημική ουσία, προφανώς εκρηκτική ύλη, σε μορφή σκόνης συνολικού μικτού βάρους -168- γραμμαρίων,
πλήθος από εργαλεία που χρησιμοποιούνται για διαρρήξεις-εκρήξεις ΑΤΜ, πλήθος ενδυμάτων που φορούσαν κατά τη διάπραξη των διαρρήξεων των Α.Τ.Μ., το χρηματικό ποσό των -6.705- ευρώ και -1.160- λιρών Αγγλίας,
πλήθος συσκευών κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM, πλήθος κλειδιών, πλήθος πλαστικών μερών (θραύσματα) κασετίνων A.T.M. συσκευή εντοπισμού GPS, μικροποσότητα φυτικής κάνναβης, 6 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

Εξιχνιάσθηκαν -27- περιπτώσεις εκρήξεων ΑΤΜ εκ των οποίων:

-22- στην Αττική
-2- στην Φθιώτιδα
-1- στη Βοιωτία
-1- στην Αργολίδα
-1- στην Αχαΐα και
-9- περιπτώσεις κλοπών αυτοκινήτων.
Το οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα από την παράνομη δράση της, ανέρχεται στις -915.000- ευρώ.

Επισημαίνεται ότι οι συλληφθέντες έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για πλήθος αδικημάτων. Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ οι έρευνες για την εξιχνίαση και άλλων παρόμοιων περιπτώσεων συνεχίζονται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δήμος Μυλοποτάμου: Εντοπίστηκαν τρεις "ορφανές" χασισοφυτείες

Κρήτη: Τουρκικός... τσαμπουκάς με φρεγάτες την ώρα της διάσωσης των μεταναστών

Μαύρη επέτειος: Τρία χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι (βίντεο - φωτο)