Κρήτη

Τα θέματα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

περιφέρεια κρήτης

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 11:30 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου με τα παρακάτω θέματα:

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη:

B. Απάντηση σε Επερώτηση της παράταξης: «Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης» για το ζήτημα της σχολικής στέγης στην Κρήτη.

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
1.1 Δωρεά tablets στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λύκεια όλων των τύπων) της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.
 - (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης,               Απασχόλησης  και Νέας Γενιάς ΠΚ κα. Κουτεντάκη Έφη).

1.2 Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού    έτους 2019, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.
- (εισηγήτρια η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ κα. Ραπτάκη Μαρία).

1.3 Ορισμός Εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης στο ΔΣ της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρίας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.
   - (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης κ. Μπαριτάκης Παύλος).

2. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
2.1 Τρίτη (3η) Τροποποίηση Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων έτους 2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ. 
- (εισηγήτρια η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
3.1  Κήρυξη συμπληρωματικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την υλοποίηση του έργου: "Αποκατάσταση του δρόμου Άγιος Βλάσης - Άγιος Σύλλας: Αποκατάσταση των κατολισθήσεων εντός των οικισμών Άγιος Βλάσης και Άγιος Σύλλας", σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 93997/20-5-2020  έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

3.2 Έγκριση Κυκλοφοριακής Ρύθμισης (εργοταξιακή  σήμανση ) επαρχιακής Οδού υπ. αρ. 6 ‘‘Κεραμούτσι-Κορφές’’ για την  εκτέλεση του έργου:   «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ)», ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ – ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΒΕΛΤΙΩΣΗ)», αναδόχου ‘’Λατομική Α.Ε.’’, σύμφωνα με το άρθρο 52 Ν. 2696/1999, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

 - (εισηγητής των αρ. 3.1 και 3.2 θεμάτων ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ. Συριγωνάκης Νικόλαος).

3.3  Λήψη προσωρινών  μέτρων (κλείσιμο οδού) και εκτροπή της κυκλοφορίας στη δευτερεύουσα επαρχιακή οδό Μέλαμπες – Αγία Γαλήνη της Π.Ε Ρεθύμνου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ – ΜΕΛΑΜΠΕΣ - ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 89519/15-5-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

3.4  Λήψη προσωρινών  μέτρων (κλείσιμο οδού) και εκτροπή της κυκλοφορίας στη πρωτεύουσα επαρχιακή οδό 25 (Πέραμα – Πάνορμο)  της Π.Ε Ρεθύμνου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕ Τ. ΚΑ 2013ΕΠ4020001», Υποέργο (νέο): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2019», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 101629/27-5-2020         έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

3.5 Έγκριση σύναψης διαβαθμιδικής σύμβασης του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Αμαρίου της ΠΕ Ρεθύμνης που αφορά την άσκηση από την Περιφέρεια Κρήτης των αρμοδιοτήτων στον τομέα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων του Δήμου Αμαρίου, για λογαριασμό του Δήμου Αμαρίου, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Ρεθύμνου.

- (εισηγήτρια των αρ. 3.3, 3.4 και 3.5 θεμάτων η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Λιονή Μαρία).

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ
4.1   α) Αποδοχή της συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» με τίτλο «Δράση 4.c.3: Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια» (Κωδ. Πρόσκλησης: ΕΤΠΑ_48 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4195, Έκδοση: 1/0), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ), με την υποβολή αιτήσεως χρηματοδότησης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΥΙΑΣ, ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», όπως αυτή ισχύει σήμερα ή σε οποιαδήποτε μελλοντική σχετική πρόσκληση,
        β) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τις έννομες ενέργειες και την υποβολή αιτήσεως χρηματοδότησης στην ανωτέρω Πρόσκληση ως ισχύει σήμερα και όπως αυτή τροποποιηθεί στο μέλλον, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων. 
- (εισηγητής ο  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Καλογερής Νικόλαος). 

4.2 Έγκριση υποβολής πρότασης:  «Παρεμβάσεις  εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο που συστεγάζεται το Κέντρο Πληροφόρησης  Ανωγείων και το ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης», Άξονα Προτεραιότητας  2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» με δικαιούχο (φορέα υλοποίησης) την Περιφέρεια Κρήτης, από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου. 
 - (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Λιονή Μαρία).

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
5.1  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του αθλητικού σωματείου ΟΦΒ «Ο Πατούχας», για την υλοποίηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΒΙΑΝΝΟΥ «Ο ΠΑΤΟΥΧΑΣ» κωδικός έργου: Κ.Α. 2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ002 προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
- (εισηγητής ο  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ. Συριγωνάκης Νικόλαος)

6. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
6.1 Αποδοχή υλοποίησης του νέου Ευρωπαϊκού  Έργου “Smart integRation Of local energy sources and innovative storage for flexiBle, secure and costefficIent eNergy Supply ON industrialized islands – Ευφυής ολοκλήρωση τοπικών ενεργειακών πηγών και καινοτόμων πρακτικών αποθήκευσης για ευέλικτη, ασφαλή και οικονομική παροχή ενέργειας σε βιομηχανοποιημένα νησιά», “ROBINSON“ του Χρηματοδοτικού Πλαισίου Horizon2020, σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων ΠΚ.
 - (εισηγητής ο  Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων ΠΚ κ.   Αλεξάκης Γιώργος).

Κρήτη

Ηράκλειο

Πανηγύρι χωρίς πάγκους και πλανόδιους εμπόρους φέτος στη Βόνη

αγία μαρίνα βόνη

Πανηγύρι χωρίς πάγκους και πλανόδιους εμπόρους θα γίνει φέτος στις 17 Ιουλίου στην Βόνη, εορτή της Αγίας Μαρίνας, λόγω των περιορισμών που βρίσκονται σε ισχύ λόγω της πανδημίας του κορωνοιού.

Την απόφαση έλαβε στην χθεσινή του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μινώα Πεδιάδος και μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος Μανόλης Φραγκάκης είπε ότι το θρησκευτικό και λατρευτικό μέρος της Ιεράς Πανηγύρεως θα γίνει κανονικά, καθώς πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα στην Ελλάδα που δέχεται κάθε χρόνο περισσότερους από 100.000 πιστούς.

Φέτος όμως λόγω των ειδικών συνθηκών, ο δήμος δεν θα δώσει άδεια σε πλανόδιους πωλητές για να στήσουν πάγκους στους δρόμους και πέριξ του ναού. Σύμφωνα με τον δήμαρχο θα διασφαλιστεί η ύπαρξη διαφορετικών σημείων εισόδου και εξόδου των προσκυνητών.

Θα τηρηθούν 2 σειρές μεταξύ του κόσμου, ενώ στον περίβολο του ναού θα βρίσκονται άνδρες της ΕΛ.ΑΣ για την τήρηση της τάξης και των αποστάσεων. Μ’ αυτό τον τρόπο θα μπαίνουν στην εκκλησία, θα προσκυνούν και ακολούθως θα εξέρχονται.

Επειδή όπως προαναφέρθηκε στην Βόνη συρρέουν κάθε χρόνο χιλιάδες πιστών απ’ όλη την χώρα, έξω από τον οικισμό υπάρχουν χώροι στάθμευσης όπου αν θέλουν μπορούν ακόμα και να διανυκτερεύσουν.

Σε καμία περίπτωση πάντως, αυτό δεν πρόκειται να γίνει φέτος εντός του αύλειου χώρου του μοναστηριού.

Μείζον θέμα είναι η χάρη της Αγίας Μαρίνας και όχι η εμποροπανήγυρη” τόνισε μιλώντας στην ίδια εκπομπή ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάνου κ. Ανδρέας ο οποίος αναφερόμενος στην πανδημία είπε ότι είναι είναι πνευματικό μήνυμα από τον ουρανό.