Ελλάδα

Οικονομία

Ποιοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση Πόθεν Έσχες  

ποθεν εσχες

H πρόσβαση για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (∆ΠΚ) και δήλωσης οικονοµικών συµφερόντων (∆ΟΣ) στο πληροφοριακό σύστηµα «ΠΟΘΕΝ», θα είναι δυνατή από το διαδίκτυο µέσω της διεύθυνσης (url) https://www.pothen.gr από την Τρίτη 15 ∆εκεµβρίου.  Το ηλεκτρονικό σύστηµα συνοδεύεται από πολιτικές ασφάλειας, που καλύπτουν όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και εξασφαλίζουν την εµπιστευτικότητα και ακεραιότητα των στοιχείων. 

Ποιοί είναι υπόχρεοι υποβολής του ηλεκτρονικού πόθεν έσχες:

α) Τα µέλη όλων των Σωµάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου του ∆ηµοσίου (άρθρο 1 παρ. 1 περ. λ).
β) Οι προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων οποιασδήποτε υπηρεσίας Επιθεώρησης, Εσωτερικού Ελέγχου ή Εσωτερικών Υποθέσεων του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού, καθώς και οι υπάλληλοι των φορέων αυτών που ασκούν οποιαδήποτε ελεγκτικά καθήκοντα (άρθρο 1 παρ. 1 περ. λ).
γ) Οι προϊστάµενοι διευθύνσεων των Υπηρεσιών ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.∆.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 1 παρ. 1 περ. µδ).

Από τις προαναφερόµενες κατηγορίες υπόχρεων:

- όσοι ανέλαβαν για πρώτη φορά καθήκοντα εντός του 2015, θα υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τη δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόµου 3213/03 (αρχική δήλωση) στην οποία θα καταχωρίσουν λεπτοµερώς το σύνολο των υφισταµένων κατά την ηµεροµηνία υποβολής της περιουσιακών στοιχείων των ιδίων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους.

Επισημαίνεται ότι όσοι θα αναλάβουν καθήκοντα από 1/1/2016 και εφεξής, θα υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τη δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόµου 3213/03 (αρχική δήλωση) µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από την απόκτηση της ιδιότητας βάσει της οποίας είναι υπόχρεοι.

-Όσοι άσκησαν καθήκοντα στις παραπάνω υπηρεσίες για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα κατά το 2014 θα υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης, στην οποία θα καταχωρίσουν λεπτοµερώς όλα τα υφιστάµενα κατά την 31 ∆εκεµβρίου του 2014 περιουσιακά στοιχεία των ιδίων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους δεδοµένου ότι, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 της παραπάνω ΚΥΑ, κατά την πρώτη εφαρµογή της ηλεκτρονικής υποβολής ∆ΠΚ η δήλωση θεωρείται ως αρχική και ως εκ τούτου περιλαµβάνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου και όχι µόνο τις µεταβολές, καθώς και την προβλεπόµενη από το άρθρο 229 του ν.3213/03 όπως ισχύει δήλωση οικονοµικών συµφερόντων, η οποία περιλαµβάνει τα συµφέροντα και τις δραστηριότητες εντός του έτους 2014.

Επισηµαίνεται ότι από το επόµενο έτος (2016), οι υπόχρεοι, στην ετήσια ηλεκτρονική δήλωσή τους θα καταχωρούν µόνο τις µεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή τους κατάσταση κατά το χρονικό διάστηµα που αφορά η δήλωση, διατηρώντας αναλλοίωτα τα περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν µεταβληθεί.

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται για ένα έτος µετά την για οποιοδήποτε λόγο απώλεια της ιδιότητας του υπόχρεου (µετακίνηση, µετάθεση, απόσπαση, µετάταξη, ολοκλήρωση ή όχι θητείας προϊσταµένου, συνταξιοδότηση), δηλαδή η υποχρέωση υποβολής ∆ΠΚ αφορά στο αµέσως επόµενο ηµερολογιακό έτος από το έτος απώλειας της ιδιότητάς του.

Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονοµικών συµφερόντων των υπόχρεων είναι κοινές µε τους/τις συζύγους αυτών.

Οι υπόχρεοι καθώς οι σύζυγοι αυτών θα συνδεθούν στο πληροφοριακό σύστηµα στην προαναφερόµενη διεύθυνση (https://www.pothen.gr) κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών τους στο TAXISnet. ∆ιευκρινίζεται ότι η αίτηση για τη χορήγηση και η διαχείριση των κωδικών αυτών γίνεται αποκλειστικά από το σύστηµα TAXISnet.

Οι υπόχρεοι πρέπει να συµπληρώσουν υποχρεωτικά όλους τους πίνακες, εφόσον έχουν στην κατοχή τους αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία.

Για τη διευκόλυνση των υπόχρεων είναι διαθέσιµη η τηλεφωνική γραµµή εξυπηρέτησης
(Help desk) 214-4164-384 από 08:00 έως 15:00.

 

Οικονομία

Ακρίβεια: Σε δόσεις η πληρωμή των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος

Αυξήσεις ρεύμα

Στα μέτρα που προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια που πλήττει την παγκόσμια οικονομία αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ. Όπως είπε τα μέτρα θα περιλαμβάνουν πληρωμή λογαριασμών ρεύματος σε δόσεις, διπλασιασμό του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης πριν το 2023, αλλά και περαιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου. 

Σχετικά με τις ελαφρύνσεις στον τομέα της ενέργειας ο Γιάννης Οικονόμου δήλωσε ότι «από την πρώτη στιγμή είπαμε θα αντιμετωπίσουμε αυτά που έρχονται με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικής. Είπαμε ότι θα καλύψουμε το 80% των ανατιμήσεων για όλους, από τις 300 μέχρι τις 600 κιλοβατώρες, διπλασιάσαμε τα χρήματα που θα δίνουμε, κι επειδή οι ανατιμήσεις ενδεχομένως δυσκολέψουν κάποιους, για να μη μείνει ο κόσμος χωρίς ρεύμα, δίνουμε τη δυνατότητα μιας δοσοποίησης, μέτρο το οποίο θα εξειδικευτεί το επόμενο διάστημα, για να μπορεί ο κόσμος να μετατοπίζει κάποιες από τις υποχρεώσεις του. Έχουμε πει ότι αυτό θα ισχύσει μέχρι το τέλος του χρόνου, δηλαδή μέχρι τους λογαριασμούς του πρώτου διμήνου της επόμενης χρονιάς και μετά όσο είναι δυναμικό το φαινόμενο των ανατιμήσεων στην ενέργεια, θα παρεμβαίνουμε»

Τόνισε πως η κυβέρνηση έχει ήδη εξαγγείλει ότι θα διπλασιάσει το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης επισημαίνοντας ότι «όσο η οικονομία αποδίδει και όσο υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, πολλαπλασιάζονται οι δυνατότητές μας να σταθούμε στο πλευρό του κόσμου». 

Για το επίδομα θέρμανσης σημείωσε πως γίνονται προσπάθειες ώστε να δοθεί πιο νωρίς και τόνισε πως θα πρέπει οι πολίτες να σπεύσουν να το δηλώσουν στην πλατφόρμα για να πάρουν επιδότηση: «Φέτος έχουν διευρυνθεί τόσο πολύ και τα περιουσιακά κριτήρια και τα εισοδηματικά έτσι ώστε να μπορέσει να μπει πάρα πολύς κόσμος στην προστασία του επιδόματος. Υπολογίζουμε ότι θα ενισχυθούν γύρω στα 1,5 εκατ. νοικοκυριά». 

Ο ίδιος σε ερώτηση για την κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης πριν το 2023, ανέφερε πως «θα τα πει ο πρωθυπουργός στην ώρα τους», ενώ για την προκαταβολή του φόρου είπε ότι θα συνεχίσει να είναι στο 50% και όσο τα πράγματα είναι καλά, μπορεί να μειωθεί και περαιτέρω.

Σε ερώτηση για τον ΕΝΦΙΑ ανέφερε ότι «με τις ανακοινώσεις του προϋπολογισμού, θα έχουμε και τις αντίστοιχες ανακοινώσεις για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ».

 

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Στις φλόγες το ΙΧ - Σε πανικό ο οδηγός

Ηράκλειο: Αλκοτέστ και ενημέρωση από την Τροχαία σε καταστήματα εστίασης (φωτο)

Τέλη κυκλοφορίας 2022: Πότε θα αναρτηθούν – Τι θα πληρώσουμε

ESPA BANNER