Απόψεις

Απασχόληση Συνταξιούχων και ΕΦΚΑ. Του Ζαχαρία Δοξαστάκη

συνταξιούχοι ηράκλειο

Οι εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχοι( συνταξιούχοι γήρατος) του Δημοσίου και όλων των φορέων , ταμείων , κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται  στον Ενιαίο  Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης( Ε.Φ.Κ.Α.):

• εφόσον αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες  σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα( άρθρο 20 παρ.1 του νόμου 4387/2016( ΦΕΚ 85Α’),

• εφόσον οι συνταξιούχοι , αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ( Κεντρική Κυβέρνηση, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμοί Κοινωνικής Αςφάλισης ), η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων τους, κύριων και επικουρικών αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή η δραστηριότητά τους (άρθρο 20 παρ.2 του νόμου4387/2016),

•τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 20 του νόμου 4387/2016, έχουν εφαρμογή και στα πρόσωπα της παρ.2 του άρθρου 2 του νόμου 3833/2010(ΦΕΚ40Α’)[ αιρετά όργανα ΟΤΑ ,τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, τους προέδρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες συμβούλους και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, καθώς και το πάσης φύσεως προςωπικό των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό τουλάχιστον  50% του προϋπολογισμού τους], με εξαίρεση αυτά που έχουν οριστεί  ως μη αμειβόμενα, σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 3 του νόμου 3249/2005, ΦΕΚ 314Α’( άρθρο 20 παρ.3 του νόμου 4387/2016).

   Το άρθρο 20 του νόμου 4387/2016 δεν εφαρμόζεται στους συνταξιούχους, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία/ δραστηριότητα για την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ , ακόμα και αν προκύπτει εισόδημα( Εγκ. 33/Σ78/15- 19.9.2017 ΕΦΚΑ).

   Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν έξοδα κίνησης ( πρόεδροι κοινοτήτων και πρόεδροι συμβουλίων κοινοτήτας) ή λαμβάνουν αποδοχές για τις οποίες από την ισχύουσα νομοθεσία υφίσταται δυνατότητα παραίτησης και παραιτούνται του δικαιώματος είσπραξης, δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 20 του νόμου 4387/2016. Επίσης δεν εμπίπτουν στο άρθρο 20, οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν αμοιβές από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα συγγενικά δικαιώματα( Φ 80.000οικ.10568/16.2.2018Εγκ. Υπ. Εργασίας, Φ 80.000/Οικ. 12151/273/19.3.2018 Υπ. Εργασίας).

   Η παρ.5 του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010( « Πρόγραμμα Καλλικράτης»), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3  της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ), ΦΕΚ 256Α, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 4157/2013, ΦΕΚ 96Α, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.2 του άρθρου 33 του νόμου 4483/2017, ΦΕΚ 107Α, ορίζει ότι οι δήμαρχοι , αντιδήμαρχοι και πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων, εφόσον έχουν την ιδιότητα του συνταξιούχου , έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την αντιμισθία που προβλέπεται για τη θέση αυτή και καταβάλλεται από το Δήμο, είτε να παραιτηθούν αυτής εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα(10) ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους ως αιρετών.Οι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και πρόεδροι των περιφερειακών συμβουλίων , όμως, εφόσον έχουν την ιδιότητα του συνταξιούχου ΔΕΝ έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την αντιμισθία που προβλέπεται για τη θέση αυτή  και καταβάλλεται από την Περιφέρεια , είτε να παραιτηθούν αυτής. Η διαφοροποίηση αυτή  επιβάλλεται, για λόγους ισότητας, να διευθετηθεί με νομοθετική ρύθμιση.

   Επιπρόσθετα με το άρθρο 20 του νόμου 4387/2016, προβλέπεται ότι οι διατάξεις περί απασχολούμενων συνταξιούχων καταλαμβάνουν και τους συνταξιούχους λόγω γήρατος, που διορίζονται, ως αιρετά όργανα ΟΤΑ , εφόσον ο διορισμός τους στις θέσεις αυτές γίνει από 13.5.2016( ημερομηνία ισχύος του νόμου 4387/2016) και μετά και εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης τους στον ΕΦΚΑ. Στην περίπτωση λοιπόν που τα πρόσωπα αυτά δεν δικαιούνται ή έχουν παραιτηθεί της προβλεπόμενης για τη θέση που κατέχουν αμοιβής- εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις- δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 4387/2016 ( έγγραφο Σ78/31/1257777/24.10.2018 έγγραφο ΕΦΚΑ)

   Ο συνταξιούχος με την ανάληψη της δραστηριότητας, υποβάλλει υποχρεωτικά δήλωση στο φορέα κύριας ασφάλισης του ΕΦΚΑ καθώς και στο ΕΤΕΑΕΠ ( Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών) ή στο φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον οποίο συνταξιοδοτούνται( Φ80000/Οικ.12151/274/19.3.2018 Υπ. Εργασίας  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

   Εξαιρούνται  από την αναστολή ή  την περικοπή  της σύνταξης, οι συνταξιούχοι οι οποίοι διορίζονται ως μετακλητοί υπάλληλοι( τα πρόσωπα του άρθρου 7 παρ. 1 περ.ιστ του νόμου 4354/2015) σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, εφόσον υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση παραίτησης του δικαιώματος είσπραξης των αποδοχών της θέσης τους( ΕΦΚΑ Σ78/34/1340937/08.11.2019 και Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Φ.80000/45644/1635/11.10.2019).

Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης - Περιφερειακός Σύμβουλος Ηρακλείου

Απόψεις

Η «διπλωματία της Σούδας». Του Πέτρου Μηλιαράκη

μηλιαρακης πετρος.jpg

Με αφορμή τους «πανηγυρισμούς» για την επίσκεψη του αμερικανού ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο, εγείρονται ζητήματα ως προς τις ελληνοαμερικανικές  σχέσεις, στο κατά πόσον δηλαδή αποβαίνουν υπέρ των συμφερόντων της Ελλάδας, ή καταντούν την Ελλάδα  νέο-Αποικία, και μάλιστα χωρίς κανένα αντάλλαγμα.

Τα «ζητήματα» δε αυτά, αφορούν στη συνάντηση του Έλληνα ΥΠΕΞ Νίκου Δένδια με τον Αμερικανό Υπουργό ΥΠΕΞ  Μάικ Πομπέο, και του Αμερικανού ΥΠΕΞ με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το ασφαλές συμπέρασμα είναι ότι αδιστάκτως η «διπλωματία της Σούδας» δεν είχε ούτε θετικές ούτε αρνητικές συνέπειες. Και τούτο διότι ο Αμερικανός Αξιωματούχος απέφυγε επί ελληνικού εδάφους, να καταδικάσει, με τρόπο ευθύ τις παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας και τις προκλήσεις των Αξιωματούχων της Άγκυρας. Οι αόριστες δηλώσεις περί διακρατικών διαβουλεύσεων και περί αποχής από προκλήσεις δεν συνιστούν δηλώσεις υπέρ της Ελλάδας. Και τούτο διότι δεν καταδικάζουν ευθέως τις παράνομες ενέργειες. Στην «διπλωματική» γλώσσα έχει σημασία «τι» καταδικάζεται, και «τι» γίνεται ανεκτό… στο ενδεχόμενο επίλυσης διαφοράς μέσω διακρατικής συνεννόησης.

Στη διπλωματία «συμβολισμοί» του ότι ο Αμερικανός ΥΠΕΞ δεν μετέβη ταυτοχρόνως και στη Τουρκία είναι άνευ αντικειμένου, καθόσον και στο παρελθόν Αμερικανοί Αξιωματούχοι του αυτού επιπέδου μετέβαιναν μονομερώς στην Τουρκία χωρίς να επισκέπτονται ταυτοχρόνως Αθήνα και Λευκωσία, χωρίς εξ αυτού του ζητήματος να διαταράσσονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις ή οι σχέσεις της Ουάσινγκτον με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Επίσης, άξιο επισημείωσης είναι ότι «αναβαθμίστηκε η βάση της Σούδας» από αμερικανικής πλευράς, χωρίς ταυτοχρόνως να υπάρχει το οποιοδήποτε αντάλλαγμα. Εν όψει των προαναφερόμενων που αποσκοπούν στο να προσεγγίσουν τα μέρη σε «σημεία επαφής» για τη μεταξύ τους διένεξη, η ελληνική πλευρά πρέπει να εστιάσει αποκλειστικά και μόνο στο ζήτημα της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών, αν και οι διμερείς επαφές δεν μπορεί να είναι λύση- και με το παρόν κείμενο καταγράφεται η πρόβλεψη ότι δε θα υπάρξει λύση. Τούτων δοθέντων υπ’ όψιν και τα εξής:

• Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

Από την μεταπολιτευτική περίοδο, η διένεξη Ελλάδας-Τουρκίας, με αποκλειστική ευθύνη της Τουρκίας υποχρέωσε την Αθήνα να πολιτευθεί στην πάγια θέση ότι: «επίδικο ζήτημα» (και μόνο) είναι η «οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας», με επί τούτω προσφυγή  στο διεθνές δικαιοδοτικό όργανο της Χάγης.

Βεβαίως, η  θέση αυτή που εδράζεται στην έναρξη της μεταπολιτευτικής περιόδου, αφορούσε «νομικοπολιτική» εκτίμηση για το «επίδικο», πριν υπάρξει η τροποποίηση του Δικαίου της Θάλασσας.

Όμως από  το 1982  και μετά, το ζήτημα αφορά περισσότερο στην ΑΟΖ και λιγότερο στην υφαλοκρηπίδα

Αν λάβουμε όμως υπ’ όψιν και τα εξής:

Ειδικότερα ως προς την ΑΟΖ δεν επιτρέπεται να αγνοούνται μείζονος σημασίας εξελίξεις, όπως είναι η απόφαση του Μόνιμου Διαιτητικού Δικαστηρίου με έδρα τις Κάτω Χώρες (Permanent Court of Arbitration –PCA).

Αναφέρομαι στην υπόθεση «The Republic of Pilippines v. The People’s Republic of Chine», με Case Number: 2013-9 και Πρόεδρο τον Thomas A.Mensah.  

Η απόφαση αυτή που δημοσιεύθηκε στις 12/7/2016 αν και «δεν άπτεται» αμέσως των ελληνοτουρκικών διαφορών, εν τούτοις επιβάλλει το «σχολιασμό» της. Από τις παραδοχές του PCA προκύπτουν, τα εξής:

Για πρώτη φορά ένα ad hoc Δικαστήριο ερμήνευσε το άρθρο 121 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας του Μantego Bay της Ιαμαϊκής που υπογράφηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1982. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ένα νησί έχει χωρικά ύδατα, συνορεύουσα ζώνη, υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ. Εξαιρούνται, όμως, οι βράχοι εφόσον δεν μπορούν να συντηρήσουν ανθρώπινη διαβίωση ή δεν μπορούν να έχουν αυτοτελώς οικονομική ζωή.

Το PCA, επίσης, εκείνο δέχθηκε ως αυστηρό κανόνα του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου ότι όλοι οι γεωγραφικοί σχηματισμοί (ασχέτως του εάν χαρακτηρισθούν νησιά ή βράχοι και ασχέτως του μεγέθους αυτών), έχουν υποχρεωτικώς χωρικά ύδατα έκτασης 12 μιλίων. Αυτό επιβεβαιώνει ότι το ζήτημα της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Αιγαίο πέραν των 6 μιλίων στα 12 μίλια, αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας. 

Με χωρικά ύδατα 12 μιλίων, το 72% των θαλασσίων περιοχών του Αιγαίου περιέρχεται κυριαρχικώς στην Ελλάδα και το  8,5% στην Τουρκία. Το 19,5% δε που απομένει προς οριοθέτηση, μπορεί να διευθετηθεί. Η παραδοχή δε αυτή του PCA εκθέτει στην παγκόσμια κοινή γνώμη και ενώπιον του διεθνούς νομικού πολιτισμού την Τουρκία με το «περίφημο» casus belli, εάν η Ελλάδα αποφασίσει να εφαρμόσει το Διεθνές Δίκαιο!..

Τούτων δοθέντων αξίζει να προσεχθεί ότι επειδή η ΑΟΖ απορροφά την υφαλοκρηπίδα, θα πρέπει να λάβει χώρα τροποποίηση της ελληνικής πολιτικής ως προς την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, γιατί η υφαλοκρηπίδα έχει απορροφηθεί από την ΑΟΖ. 

                                       • Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜέΡΑ 25

Ας εστιάσουμε  όμως στις πρόσφατες εξελίξεις της νέο-Αποικιακής «διπλωματίας της Σούδας», με την επισημείωση των παρακάτω και με αναφορά στην πρόταση του ΜέΡΑ 25 για την σύγκλιση μιας Διεθνούς Διάσκεψης για την επίλυση των διαφορών ως προς την ΑΟΖ, των παραπάνω κρατών της Μεσογείου.

Η πρόταση αυτή είναι νομικά και ιστορικά συνεπής σύμφωνα με τα παρακάτω:

1) Όταν ζητήματα διεθνών διενέξεων δεν αφορούν μόνο δύο αντιτιθέμενα κράτη, όπως εν προκειμένω  είναι η Ελλάδα και η Τουρκία,  αλλά σημαντικό αριθμό κρατών , τότε η διμερής αντιμετώπισή τους δεν αποτελεί λύση!

2) Στην υπό κρίση περίπτωση αναφορικώς με την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών των παράκτιων κρατών της Μεσογείου. Είναι πρόδηλο ότι τα όρια της ΑΟΖ που τα αφορά, διασταυρώνονται.  Τότε το ζήτημα ορθώς πρέπει να παραπεμφθεί σε μία Διεθνή Διάσκεψη, όπως άλλωστε στην Παγκόσμια Ιστορία μέσω των Διεθνών Διασκέψεων επιλύονταν με τρόπο σαφή και σεβαστό οι όποιες διεθνείς διαφορές. Παραλλήλως δε, με την διαδικασία  αυτή, οι «επιδιαιτητές» αδρανοποιούνται! Επίσης:

3) Μια τέτοια διαδικασία μπορεί να επιλύσει και άλλα «κρίσιμα ζητήματα» όπως εκείνο του Κυπριακού, του Παλαιστινιακού, της προστασίας του περιβάλλοντος, και της ανάπτυξης εναλλακτικών πηγών ενέργειας που δεν (θα) αφορούν εξορύξεις.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

[1] Βλ. αντί πολλών , Ε.Ρούκουνας, Διεθνές Δίκαιο, ΙΙ, 1982, σελ. 79 και επ. Κ.Οικονομίδης, Θέματα Διεθνούς Δικαίου και Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής, 1993, σελ. 17,  Π.Λιάκουρας Διεθνές Δίκαιο και Χρήση των Θαλάσσιων Βυθών για Στρατιωτικούς Σκοπούς, 2002, και επ., Π.Μηλιαράκης, Σύγχρονα Θέματα Διπλωματίας Διεθνούς Οικονομίας και Διεθνούς Δικαίου, 1982, σελ. 102 και επ., καθώς επίσης I.Brownlie, Basic Documents in International Law (Thirtd Edition), 1983, σελ. 127 και επ., R.M.M.Wallace-O.Martin-Ortega, International Law, (Sixth Edition), 2009, σελ. 152 και επ. και ειδικότερα βλ. M. Dixon, International Law,1990, σελ. 115 και επ.MSorevsen, Public International Law,1968, σελ. 673 και επ. καθώς και B. Soetendorp, Foreign Policy in the European Union, 1999, σελ. 147 και  επ., M.Evans, International Law Documents (8th edn), 2007, D.J. Harris, International Law (6th edn), 2005, M.N.Shaw, International Law (6th edn), 2008), C.Gray, Judicial Remedies in International Law, 1990)

* Ο Πέτρος Μηλιαράκης δικηγορεί στα Ανώτατα Ακυρωτικά Δικαστήρια της Ελλάδας και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια του Στρασβούργου και του Λουξεμβούργου (ECHR και GC – EU).