Κρήτη

Χερσόνησος: Συνέδριο για την Κοινωνία και το Σχολείο

σχολειο κενα

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης,  σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Χερσονήσου, την υποστήριξη συλλόγων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης  της Κρήτης, διοργανώνει  Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: 

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ»

Το συνέδριο θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι εργασίες του θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Χερσονήσου, από 13 έως 15 Μαΐου 2016.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Σκοπός και προβληματική του Συνεδρίου 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αποτυπώσει την υφιστάμενη αντιστοιχία των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων του σχολείου με τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και να διατυπώσει προτάσεις για τη βελτιστοποίηση της σχέσης σχολείου και κοινωνίας, έτσι ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ατόμου για πολύπλευρη προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η καταγραφή ερευνητικών και θεωρητικών προσεγγίσεων και πρακτικών προτάσεων, η ανταλλαγή γόνιμων προβληματισμών και η προώθηση δημιουργικού διαλόγου σχετικά με την υφιστάμενη και την επιθυμητή σχέση σχολείου-κοινωνίας στη διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα.

 Άξονες του συνεδρίου είναι:
1. O ρόλος και οι λειτουργίες του σχολείου από το παρελθόν στο μέλλον
2. Χαρακτηριστικά του σύγχρονου και ανοικτού σχολείου: από τη θεωρία στην πράξη
2.1 Εκπαιδευτική πολιτική στον 21ο αιώνα
Αναλυτικά προγράμματα: Από τη ρητορική της στοχοθεσίας στη διδακτική πράξη

Σύγχρονες  μεθοδολογικές και διδακτικές  προσεγγίσεις

Ανάπτυξη αποκλίνουσας σκέψης

Συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης

2.2 Το σχολείο ως κοινότητα: Ταυτότητες και ρόλοι στελεχών εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων
Το σχολείο της συμπερίληψης

Συνεργασία  του σχολείου με την  κοινότητα

Ανάπτυξη συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
 
Πρόληψη της σχολικής διαρροής και υποεπίδοσης

Σεβασμός και αξιοποίηση  του πολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών  και των οικογενειών τους

Η συμβολή του σχολείου στην οριοθέτηση και ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου 

Σχολείο και πολιτισμός

Διαρκής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

2.3 Συμβουλευτική στην εκπαίδευση- σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός στο σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον

Οι παραπάνω άξονες αφορούν τόσο την υφιστάμενη όσο και την υπό διαμόρφωση σχέση σχολείου και κοινωνίας. Οι εισηγήσεις πρέπει να απαντούν στους προαναφερόμενους κομβικούς άξονες σε δυο επίπεδα: την υφιστάμενη πραγματικότητα ή/και την επιθυμητή για το σχολείο του μέλλοντος.

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Σε ποιους απευθύνεται:
Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των ΑΕΙ και ΤΕΙ
Στελέχη της εκπαίδευσης
Επιστήμονες, ερευνητές και εκπαιδευτές ενηλίκων με ενδιαφέρον για τη θεματική του συνεδρίου
Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ
Μαθητές
Γονείς
Φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης
Στο συνέδριο θα συμπεριλάβει: 
Κεντρικές ομιλίες
Παράλληλες θεματικές συνεδρίες με προφορικές ανακοινώσεις
Αναρτημένες ανακοινώσεις (posters)
Εργαστήρια

3. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Η Επιστημονική Επιτροπή καλεί όσους και όσες επιθυμούν να υποβάλουν εργασίες που αφορούν σε θεωρητικές ή ερευνητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές στο πλαίσιο των προκαθορισμένων θεματικών ενοτήτων του Συνεδρίου.

Μπορούν να υποβληθούν τρεις κατηγορίες εργασιών: 
Ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες-μελέτες 
Διδακτικές προτάσεις-Καλές πρακτικές 
Προτάσεις διεξαγωγής εργαστηρίων
Σημαντικές Ημερομηνίες
1η Ανακοίνωση: 13 Ιανουαρίου 2016
Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 13 Ιανουαρίου 2016
2η Ανακοίνωση: 5 Φεβρουαρίου 2016
Λήξη υποβολής περιλήψεων: 15 Φεβρουαρίου 2016
Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: 15 Μαρτίου 2016
Ανακοίνωση προγράμματος: 4 Απριλίου 2016
Διεξαγωγή συνεδρίου: 13-15 Μαΐου 2016
Λήξη υποβολής εργασιών για τα πρακτικά: 30 Μαΐου 2016
Ενημέρωση αποδοχής πλήρων κειμένων για δημοσίευση: 30 Ιουνίου 2016
Τρόπος υποβολής εργασιών
Οι εργασίες που υποβάλλονται στο Συνέδριο πρέπει να είναι πρωτότυπες. Οι συγγραφείς δεσμεύονται, με την υποβολή μιας εργασίας, ότι δεν έχουν δημοσιεύσει ή υποβάλει προς δημοσίευση, αυτούσια την εργασία ή παραλλαγή της αλλού.
Έως 15 Φεβρουαρίου 2016 θα κατατεθούν ηλεκτρονικά μόνον οι περιλήψεις των εισηγήσεων όλων των μορφών (βλ. Φόρμες κατάθεσης εισηγήσεων και τις σχετικές οδηγίες) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kritis.pde.sch.gr/societyandschool/author, έκτασης από 200-300 λέξεις. Οι περιλήψεις θα κριθούν με το σύστημα ανώνυμης κρίσης από δύο τουλάχιστον κριτές της Επιστημονική Επιτροπής.
Καθένας μπορεί να συμμετέχει με μία έως τρεις εισηγήσεις/ανακοινώσεις είτε ως πρώτος είτε ως δεύτερος ή τρίτος εισηγητής. Δεκτές θα γίνουν εισηγήσεις και με πάνω από τρεις εισηγητές. Η μέγιστη διάρκεια των προφορικών εισηγήσεων είναι 15 λεπτά. 
 Έως 30 Μαΐου 2016 θα κατατεθούν οι πλήρεις εισηγήσεις για τα πρακτικά. Τα πλήρη κείμενα θα τεθούν στην κρίση δυο ανεξάρτητων κριτών της Επιστημονικής Επιτροπής, στη βάση της επιστημονικής δεοντολογίας, της ποιότητας και της πρωτοτυπίας τους και όσα επιλεγούν θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονικά πρακτικά. Σε επόμενη ανακοίνωση θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες για την έκταση, την μορφοποίηση και τον τρόπο αποστολής των κειμένων.
Εγγραφές συνέδρων
Στο συνέδριο δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής ούτε για τους εισηγητές ούτε για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Παρακαλούμε όμως για την έγκαιρη εγγραφή όλων, μέχρι και τις 15 Απριλίου 2016, στην ηλεκτρονική φόρμα που βρίσκεται στη διεύθυνση kritis.pde.sch.gr/societyandschool/register για λόγους οργάνωσης του συνεδρίου. Οι εισηγητές πρέπει να εγγραφούν απαραιτήτως αμέσως μετά την ανακοίνωση της αποδοχής της περίληψής τους και πριν τις 4 Απριλίου 2016, προκειμένου να συμπεριληφθεί η εργασία τους στο πρόγραμμα του Συνεδρίου. 
Στους συνέδρους παρέχεται:
Ο φάκελος του Συνεδρίου
Βεβαίωση Συμμετοχής
Καφές και πρόχειρο γεύμα στα διαλείμματα.
Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου, στον ιστότοπο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. Στην ίδια διεύθυνση θα αναρτηθεί και 2η ανακοίνωση με τις λεπτομέρειες διεξαγωγής του Συνεδρίου, οδηγίες για τις αναρτημένες ανακοινώσεις, όρους διεξαγωγής εργαστηρίων και προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτά, λεπτομέρειες για την έκταση, την μορφοποίηση και τον τρόπο αποστολής των κειμένων, όπως και προτάσεις για τη διαμονή των συνέδρων.
Επικοινωνία
Πληροφορίες για εισηγήσεις: κ. Κουτσουδάκη Κατερίνα, τηλέφωνο 2810302458 
e-mail: societyandschool@gmail.com
Iστοσελίδα: kritis.pde.sch.gr/societyandschool

Κρήτη

Ηράκλειο - 28η Οκτωβρίου: Παρέλαση, μετά από δύο χρόνια, με μέτρα

παρέλαση

Μετά από δύο χρόνια θα πραγματοποιηθούν αύριο στο Ηράκλειο όλες οι καθιερωμένες εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Η καλύτερη επιδημιολογική εικόνα στην Κρήτη, σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας όπου την τελευταία στιγμή, απαγορεύτηκαν οι μαθητικές παρελάσεις, επιτρέπει την πραγματοποίηση των επετειακών εκδηλώσεων, αλλά με μέτρα.

Όσοι θελήσουν να παρακολουθήσουν την παρέλαση αύριο στις 12 το μεσημέρι, θα πρέπει απαραιτήτως να φορούν μάσκα. 

Όσοι παρελάσουν στον χώρο συγκέντρωσης θα πρέπει να φορούν μάσκα, αλλά όχι κατά τη διάρκεια της παρέλασης.

Επίσης η διάρκεια της παρέλασης δεν θα ξεπεράσει τη μία ώρα.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο Ηράκλειο:

ΩΡΑ  7:30

Οι καμπάνες των εκκλησιών της πόλης και των προαστίων θα σημάνουν χαρμόσυνα και η φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου θα παιανίσει το Εωθινό.

ΩΡΑ  8:00

Επίσημη Έπαρση της Σημαίας στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

ΩΡΑ 10:30

Επίσημη Δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά

Για την 28η Οκτωβρίου θα μιλήσει ο Διευθυντής του 25ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου κ. Λαμπράκης Εμμανουήλ. 

ΩΡΑ 11:30     

Τελετή στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

ΩΡΑ  12:00

Παρέλαση, από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο ύψος του μνημείου Μάχης Κρήτης, συνέχεια προς πλατεία Ελευθερίας, οδό Αβέρωφ, οδό Έβανς (αριστερά μεγάλη Έβανς) και ολοκλήρωση στην Καινούρια Πόρτα-Καμάρες (Πύλη Ιησού)

ΩΡΑ 17:30

Επίσημη Υποστολή της Σημαίας στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.   

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη - κορωνοϊός: Πρόστιμα για μη χρήση μάσκας σε εργαζόμενους επιχειρήσεων

Φώφη Γεννηματά: Στη Μητρόπολη Αθηνών η σορός της (βίντεο - φωτο)

Αθήνα: Μαχαίρωσαν 16χρονο μαθητή μέσα σε σχολείο

 

 

 

ESPA BANNER