Κρήτη

Ηράκλειο

Την Τετάρτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

δημοτικο συμβουλιο

Με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξή του συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίουστις 4 το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Τα θέματα της συνεδρίασης είναι τα παρακάτω:

1. Έγκριση υποβολής Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης  του Δήμου Ηρακλείου.
2. Ολική και Μερική Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης.
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για ενίσχυση ή μείωση κωδικών για  δράσεις του έτους 2016. (απόφαση 618/2016 Οικονομικής Επιτροπής ). 
4. Εξέταση πρότασης τροποποίησης στο Ο.Τ. 454 (Π 807) της πολεοδομικής ενότητας «Άγιος Ιωάννης –Μεσαμπελιές –Φορτέτσα» εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου. (απόφαση 80/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
5. Κύρωση οδού ως δίκτυο κοινοχρήστων χώρων του Οικισμού Πρασσάς του Δήμου Ηρακλείου. (απόφαση 81/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
6. Καθορισμός νέων χώρων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων (λήξη δημόσιας διαβούλευσης). (απόφαση 82/2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
7. Κατακύρωση του αποτελέσματος της υπ. αριθμ. πρωτ. 90191/05-08-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2016 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.
8. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δήμο Ηρακλείου και έγκριση διενέργειας της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των Νομικών Προσώπων του Δήμου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκτέλεσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση) με ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το έτος 2016.
9. Έγκριση του  υπ. αρ. 2/02-09-2016 Πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 32 του Ν. 1080/80.
10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων».
11. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων σε δρόμους του Δήμου Ηρακλείου».
12. Έγκριση προμελέτης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων βορείου τμήματος Πολεοδομικής Ενότητας (ΠΕ 17 ) περιοχής Θαλασσινών Νέας Αλικαρνασσού».
13. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση βόρειου τμήματος πλατείας Κορνάρου στην Παλιά πόλη Ηρακλείου Κρήτης».
14. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή παιδικής χαράς Τοπικής Κοινότητας Κυπαρισσίου».
15. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Ενότητας Νέας  Αλικαρνασσού  του  Δήμου  Ηρακλείου  Κρήτης»,  υποέργο  3  της  πράξης  με τίτλο
 « ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ».
16. Έγκριση  3ου Ανακεφαλαιωτικού    Πίνακα  Εργασιών (Τακτοποιητικός) του  έργου  με τίτλο  
«Ανέγερση 23ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου στις οδούς Λασαίας & Αυλώνος  (Θέρισσος)».          
17. Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τελικός) του έργου με τίτλο « Ανέγερση Κέντρου Εκπαίδευσης και Πολιτισμού Νέας Αλικαρνασσού».
18. Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου με τίτλο «Ανέγερση ΙΒ΄ Βρεφονηπιακού  σταθμού Δήμου Ηρακλείου».
19. Τροποποίηση των υπ. αριθμ. 201/2015 και 496/2015 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου για τα έργα του τμήματος.
20. Τροποποίηση των υπ. αριθμ. 431/2016, 229/2016 και 498/2015 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου για τα έργα του τμήματος. 
21. Τροποποίηση της 597/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση Δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2 ». 
22. Ακύρωση της 657/2016 απόφασης και συγκρότηση νέων Επιτροπών παρακολούθηση και παραλαβή δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
23. Έγκριση διενέργειας προμήθειας γάλακτος έτους 2016 για το μόνιμο και το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου  προσωπικό του Δήμου. 
24. Έγκριση μεταφοράς υλοποίησης του προγράμματος «Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» και του απασχολούμενου σε αυτό προσωπικού, από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου στο Δήμο Ηρακλείου. 
25. Έγκριση για συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στην Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Κρήτη 2014 - 2020», Α.Π. 5: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. πρωτ. 2608/16-6-2016 πρόσκλησης, Κωδικός ως δικαιούχος φορέας του Έργου (Πράξης) με τίτλο «Δράση 9.ii.1. Κέντρα Κοινότητας».
26. Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού άχρηστου υλικού του Τμήματος Πληροφορικής.
27. Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού –Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (Δ.Η.Κ.Ε.Η.) για τη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) κατά το σχολικό έτος 2016-2017».
28. Ακύρωση της υπ. αριθμ. 495/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
29. Εκδοτικό πρόγραμμα «Β.Δ.Β.».
30. Α). Ακύρωση της υπ. αριθμ. 342/2016  απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και Β) Έγκριση διάθεσης  για τον Κ.Α. 70-6117.003 με τίτλο «Δημιουργία Ιστοσελίδας για το Τμήμα Τουρισμού» προϋπολογισμού έτους 2016 και υλοποίηση υπηρεσίας με εφαρμογή του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». 
31.  Έγκριση διάθεσης πίστωσης  Κ.Α. 70-6142.062 προϋπολογισμού έτους 2016 για την δημιουργία «Εφαρμογές Τουριστικής Προβολής» για το Τμήμα Τουρισμού.
32. Αλλαγή κατηγορίας τιμολόγησης  για Κολυμβητήριο Ηρακλείου και Στάδιο Ελευθερίας. (απόφαση 251/2016 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Η.).
33. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΕ.ΚΟΙ.Φ./Α.Π.Η  Αγίου Δημητρίου της 1ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου.   
           

Κρήτη

Ηράκλειο

Σε στενό οικογενειακό κύκλο το ετήσιο μνημόσυνο των ηρώων του Σοκαρά

Σοκαράς - Μνημείο εκτελεσθέντων

Κατόπιν απόφασης της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Σοκαρά, του Τοπικού Συμβουλίου, της Ενορίας, του Πολιτιστικού Συλλόγου και του Συλλόγου Φίλων Περιβάλλοντος, που ελήφθη με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα στον νομό Ηρακλείου, καθώς και την ανάγκη περιορισμού της εξάπλωσης του Sars-CoV2, το ετήσιο μνημόσυνο των 27 εκτελεσθέντων κατοίκων του Σοκαρά από τα γερμανικά στρατεύματα Κατοχής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Αυγούστου 2021 σε στενό οικογενειακό κύκλο, παρουσία μόνο συγγενών των θυμάτων.

Ως εκ τούτου, ο Δήμος Γόρτυνας, με απόλυτο σεβασμό σε αυτή την απόφαση, ενημερώνει ότι δεν θα σταλούν προσκλήσεις και δεν θα πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο τελετουργικό (ομιλίες και καταθέσεις στεφάνων από επισήμους) και ευχαριστεί θερμά όλους τους φορείς και κατοίκους του Σοκαρά για την υπεύθυνη στάση τους και την συμβολή τους στην προσπάθεια περιορισμού της διασποράς του ιού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο - Σχολικές καθαρίστριες: Ζητούν σεβασμό των εργασιακών τους δικαιωμάτων

Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου: Πρόστιμα σε εργοτάξια για ανασφάλιστους εργαζόμενους