Οικονομία

Tαμεία: Έως 31 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις απαλλαγής από την "αλληλέγγυα ευθύνη" για οφειλές

ΕΦΚΑ

Αντίστροφη μέτρηση 3 μηνών ξεκίνησε από το Σάββατο για την υποβολή αιτήσεων προς  τα ταμεία από στελέχη επιχειρήσεων προκειμένου να απαλλαγούν από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και τη χορήγηση άρσης κατάσχεσης.

Συγκεκριμένα, εγκύκλιος του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών  (ΚΕΑΟ) σχετικές αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν προς αυτό έως τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Ειδικότερα, βάσει της εγκυκλίου του ΚΕΑΟ, για να θεμελιωθεί η ευθύνη για την καταβολή των ασφαλιστικών οφειλών νομικών προσώπων από τα κατά νόμο συνυπόχρεα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη διοίκηση αυτών. απαιτούνται σωρευτικά οι εξής τρεις  προϋποθέσεις :

1) Το  φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στη διοίκηση του νομικού προσώπου με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου, προέδρου, διαχειριστή, διευθύνοντος συμβούλου, κλπ, είτε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, είτε κατά τον χρόνο λύσης, διάλυσης ή συγχώνευσής του, είτε κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής του,

2) Οι οφειλές να κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας τους υπό κάποια εκ των προβλεπόμενων ιδιοτήτων ή να έχει χαθεί  ρύθμιση οφειλών κατά τη διάρκεια της θητείας τους (υπό κάποια εκ των προβλεπόμενων ιδιοτήτων),

3) Να  μην οφείλεται η παράλειψη καταβολής της οφειλής σε υπαιτιότητα του φυσικού προσώπου.

Αναλυτικά νεότερη  διάταξη ορίζει πως  εφαρμόζεται και για οφειλές που είχαν βεβαιωθεί σε βάρος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων πριν από την 12η Δεκεμβρίου 2019 και για τις οποίες ευθύνονται αλληλεγγύως, προσωπικά και εις ολόκληρον τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη διοίκηση ενός νομικού προσώπου κλπ., καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση που είχαν βεβαιωθεί οφειλές κατ' εφαρμογή άλλης διάταξης, με την οποία θεσπίζεται αλληλέγγυα ευθύνη για ασφαλιστικές εισφορές, πρόσθετα τέλη, τόκους, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τα φυσικά πρόσωπα  που συμμετέχουν στη διοίκηση κλπ.  δεν ευθύνονται για τις οφειλές αυτές, εφόσον δεν πληρούν τις παραπάνω  προϋποθέσεις και αίρονται τα σε βάρος τους ληφθέντα αναγκαστικά και άλλα μέτρα.

Για την εφαρμογή των προηγούμενων διατάξεων, υποβάλλεται αίτηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) που είναι αρμόδιο για την επιδίωξη της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και για εκκρεμείς υποθέσεις. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΚΕΑΟ εκδίδει πράξη, με την οποία αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. Κατά της απορριπτικής απόφασης ή της σιωπηρής απόρριψης της αίτησης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή του άρθρου 63 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Ποσά που έχουν εισπραχθεί από τα προαναφερθέντα  πρόσωπα δεν επιστρέφονται.

Οικονομία

Οι κερδισμένοι από την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης

Ασφαλιστικές Εισφορές

Αύξηση αποδοχών θα δουν από το Γενάρη οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα ενώ επαγγελματίες ιδιοκτήτες ακίνητων θα δουν ελάφρυνση στα εκκαθαριστικά του 2021.

Όλα αυτά προκύπτουν από την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης το 2021.