Οικονομία

Εκπτώσεις 40% στα πρόστιμα για φοροδιαφυγή

φοροδιαφυγη

Την παροχή της δυνατότητας στους φορολογούμενους να υποβάλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις ακόμη και μετά την έναρξη φορολογικού ελέγχου και μέχρι την κοινοποίηση πράξης προσωρινού ή οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, με πρόστιμα μειωμένα κατά 40% σε σύγκριση με αυτά που επισύρουν οι διαπιστούμενες κατά τους ελέγχους παραβάσεις της μη υποβολής αρχικών δηλώσεων ή της υποβολής ανακριβών δηλώσεων, προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 397 και 398 του ν. 4512/2018 οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από τις 17 Ιανουαρίου.

Ειδικότερα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 397 και 398 του ν. 4512/2018 προβλέπονται τα εξής:

Είναι δυνατή η υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων μετά την έναρξη φορολογικού ελέγχου και μέχρι την κοινοποίηση πράξης προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου. Ως προς τις επιβαλλόμενες κυρώσεις θα γίνεται η ακόλουθη διάκριση:
Για εκπρόθεσμες αρχικές η τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβάλλονται μέχρι την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου αλλά πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ) θα επιβάλλονται:
Οι διαδικαστικές κυρώσεις για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων, δηλαδή πρόστιμα από 100 ευρώ έως 500 ευρώ και τόκος 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την κανονική προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης.
Για εκπρόθεσμες αρχικές η τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου αλλά πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εάν προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή θα επιβάλλεται επί του ποσού αυτού αντί του διαδικαστικού προστίμου των 100-500 ευρώ, πρόστιμο ίσιο με το 10%-50% του προκύπτοντος φόρου.
Εφόσον η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί εντός 30 ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου το πρόστιμο θα περιορίζεται στο 60% του αρχικώς προσδιορισθέντος, δηλαδή στο 6% - 30% του φόρου ή της διαφοράς φόρου κατά περίπτωση.
Για εκπρόθεσμες αρχικές η τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου αλλά πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών δεν θίγεται το δικαίωμα του φορολογουμένου να υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις εντούτοις προσδιορισθέντες φόροι, πρόστιμα, τέλη εισφορές και λοιπά ποσά δεν διαγράφονται, συμψηφίζονται ή επιστρέφονται ενώ δεν είναι δυνατή η υποβολή δηλώσεων σε αυτό το στάδιο με επιφύλαξη.
Κάθε φορολογούμενος σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί και δεν έχει κοινοποιηθεί μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή θα εκδοθεί οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου κατόπιν προσωρινού προσδιορισμού που έχει κοινοποιηθεί μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2018 δύναται να αποδεχθεί την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού με ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη δήλωσή του η οποία υποβάλλεται εντός της προθεσμίας για άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής στον προϊστάμενο της υπηρεσίας που εξέδωσε την πράξη προσδιορισμού του φόρου.
Εφόσον ο φορολογούμενος εξοφλήσει εντός 30 ημερών την προκύπτουσα οφειλή τα επιβληθέντα πρόστιμα για μη υποβολή δηλώσεων τα οποία ανέρχονται σε 10%-50% επί των διαφορών φόρου που προέκυψαν ή οι πρόσθετοι φόροι από 1% - 3,5% ανά μήνα εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν επιβληθεί αν ο έλεγχος αφορούσε σε χρήσεις προ του 2014 θα μειώνονται στο 60% αυτών.
Δηλαδή και στις περιπτώσεις αυτές θα ισχύουν εκπτώσεις 40% στα πρόστιμα. Τα ανωτέρω θα εφαρμόζονται και για υποθέσεις που ήταν εκκρεμείς στις 17 Ιανουαρίου 2018.

πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Οικονομία

ΕΣΠΑ: Εντάσσονται ακόμη 1.544 επιχειρήσεις του τουρισμού και γυμναστήρια

γυμναστήριο κορωνοϊός

Επιπλέον 1.544 επιχειρήσεις του τουρισμού και 151 γυμναστήρια-παιδότοποι εντάσσονται στις σχετικές δράσεις του ΕΣΠΑ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανακοίνωση, σε συνέχεια των ενεργειών του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για απρόσκοπτη ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19, υπεγράφη η ένταξη 1.544 επιχειρήσεων στη δράση «Επανεκκίνηση Τουρισμού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Με την δεύτερη απόφαση, κατά σειρά, διατίθενται στις επιχειρήσεις του τουρισμού πρόσθετοι πόροι 55,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικά πόροι που θα διατεθούν στον κλάδο ανέρχονται στα 253,9 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός των μέχρι σήμερα ενταγμένων επιχειρήσεων τουρισμού ανέρχεται στις 2.428 επιχειρήσεις, με την διαδικασία της αξιολόγησης να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμα.

Όπως σημειώνεται, σημαντικός είναι ο ρυθμός προόδου των χρηματοδοτήσεων, καθώς το ποσό που ήδη έχει εκταμιευτεί προς τις δικαιούχες επιχειρήσεις υπερβαίνει τα 72 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα υπεγράφη η 5η τροποποίηση της απόφασης έγκρισης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στην δράση Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Με την απόφαση αυτή εντάσσονται 151 αιτήσεις/επιχειρήσεις συνολικής εγκεκριμένης επιχορήγησης 1,3 εκατ. ευρώ. Πλέον, οι συνολικές εγκρίσεις ανέρχονται σε 1.042, συνολικής εγκεκριμένης επιχορήγησης 9,9 εκατ. ευρώ.

Κεντρικός πυλώνας της πολιτικής του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του αρμόδιου υπουργού 'Αδωνι Γεωργιάδη, του αρμόδιου υφυπουργού Γιάννη Τσακίρη και του ειδικού γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ&ΤΣ Γιώργου Ζερβού, είναι η στήριξη της λειτουργίας των ΜμΕ και η ομαλότερη ένταξή τους στην μετά Covid-19 εποχή και πραγματικότητα.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

Σεισμός - Αρκαλοχώρι: Μπαίνουν οικίσκοι στα χωριά που ισοπέδωσε ο Εγκέλαδος

ΓΣΕΕ: Πώς αμείβεται η αργία της 28ης Οκτωβρίου

Πρόεδρος Παγκρήτιας Τράπεζας στο Ράδιο Κρήτη: "Φιλική συγχώνευση” δύο ιστορικών τραπεζών στην Κρήτη

ESPA BANNER