Κρήτη

Ρέθυμνο

Αναμνηστικό Λεύκωμα για την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Ρέθυμνο

evgnwmosinis.kaniskion.exwfyllo_1.jpg

Πα­ρα­τί­θε­ται το Εγ­κύ­κλιο Ση­μεί­ω­μα του Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου κ. Ευ­γε­νί­ου σχε­τι­κά με την ε­πί­ση­μη πα­ρου­σί­α­ση του Α­να­μνη­στι­κού Λευ­κώ­μα­τος «Ευ­γνω­μο­σύ­νης Κα­νί­σκιον», το ο­ποί­ο θα α­να­γνω­σθεί στους Ι­ε­ρούς Να­ούς της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου μας κα­τά τη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α της Κυ­ρια­κής 3ης Ι­α­νου­α­ρί­ου και της Ε­ορ­τής των Θε­ο­φα­νεί­ων, 6ης Ι­α­νου­α­ρί­ου 2016.

"Προς τον Ιερό Κλήρο, τις Μοναστικές Αδελφότητες και τον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Αγαπητά μου παιδιά της Τοπικής μας Εκκλησίας, 
Ι­στο­ρι­κό σταθ­μό για την Εκ­κλη­σί­α την πα­ροι­κού­σα «εν Ρε­θύ­μνω» α­πο­τε­λεί η Ε­πί­σκε­ψη της Αυ­τού Θει­ο­τά­της Πα­να­γι­ό­τη­τος, του Πα­τρός και Πα­τριά­ρχου μας κ.κ. Βαρ­θο­λο­μαί­ου, κα­τά τη 2α και 3η Σε­πτεμ­βρί­ου του έ­τους 2012. Τρί­α χρό­νια πέ­ρα­σαν α­πό τό­τε, και ε­μείς αι­σθα­νό­μα­στε ως να ή­ταν μό­λις ε­χθές, που ο Οι­κου­με­νι­κός Πα­τριά­ρχης με την γλυ­κύ­τα­τη Πα­ρου­σί­α Του μας θώ­πευ­ε α­πα­λά σαν την αύ­ρα του Βο­σπό­ρου. 

Σαν να στα­μά­τη­σε ο χρό­νος α­πό την η­μέ­ρα ε­κεί­νη που ο Πα­τριά­ρχης μας ά­νοι­γε την πα­τρι­κή αγ­κα­λιά Του, για να μας κλεί­σει μέ­σα στην α­γά­πη Του και ε­μείς α­κουμ­πού­σα­με στην καρ­διά Του, για να συν­το­νι­σθούν οι παλ­μοί της με τους παλ­μούς των δι­κών μας καρ­δια­κών χώ­ρων.

Χρέ­ος ι­ε­ρό και α­πό­δο­ση ο­φει­λό­με­νης τι­μής και ευ­χα­ρι­στί­ας, για την ευ­ερ­γε­σί­α που δε­χθή­κα­με με την Πα­τρι­αρ­χι­κή Ε­πί­σκε­ψη, μας ο­δή­γη­σε στην α­πό­φα­ση για την έκ­δο­ση Α­να­μνη­στι­κού Λευ­κώ­μα­τος με τον τί­τλο «Ευ­γνω­μο­σύ­νης Κα­νί­σκιον». 

Το Λεύ­κω­μα αυ­τό α­πο­τε­λεί «λή­θης αν­τί­δο­τον» για ό­σα εκ του σύ­νεγ­γυς ζή­σα­με ε­κεί­νες τις με­γά­λες η­μέ­ρες, αλ­λά και πλη­ρο­φό­ρη­ση των νε­ο­τέ­ρων για τη στορ­γή την ο­ποί­α το Σε­πτό Οι­κου­με­νι­κό μας Πα­τρι­αρ­χεί­ο και ο Πα­να­γι­ώ­τα­τος Πα­τριά­ρχης μας ε­πι­δει­κνύ­ει πα­τρι­κά προς την Το­πι­κή μας Εκ­κλη­σί­α, την ι­στο­ρι­κή και θε­ο­τί­μη­τη Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου, τον Ι­ε­ρό Κλή­ρο, τις Μο­να­στι­κές Α­δελ­φό­τη­τες και τον ευ­γε­νή και χα­ρι­τω­μέ­νο Λα­ό μας. 

Ο Τό­μος αυ­τός, «Ευ­γνω­μο­σύ­νης Κα­νί­σκιον» στον Πα­τριά­ρχη της καρ­διάς μας, πα­ρα­δί­δε­ται πλέ­ον στην Ι­στο­ρί­α της Εκ­κλη­σί­ας των Ρε­θυ­μνί­ων και του Τό­που μας.
Με πολ­λή χα­ρά, λοι­πόν, σας προ­σκα­λού­με να τι­μή­σε­τε με την πα­ρου­σί­α σας την ε­πί­ση­μη πα­ρου­σί­α­ση του Α­να­μνη­στι­κού αυ­τού Λευ­κώ­μα­τος, η ο­ποί­α θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Πα­ρα­σκευ­ή 8η Ι­α­νου­α­ρί­ου 2016 και α­πό ώ­ρας 18:00, στον πο­λυ­χώ­ρο εκ­δη­λώ­σε­ων του Δή­μου Ρε­θύ­μνης, «Σπί­τι του Πο­λι­τι­σμού», στην πα­λαι­ά πό­λη του Ρε­θύ­μνου.

Με­τά το πέ­ρας της εκ­δη­λώ­σε­ως, ο Τό­μος θα προ­σφερ­θεί α­πό μέ­ρους της Μη­τρο­πό­λε­ώς μας σε ό­λους τους πα­ρι­στα­μέ­νους.
Σας α­να­μέ­νο­με λοι­πόν, για να θυ­μη­θού­με ό­λοι μα­ζί ό­σα ω­ραί­α ζή­σα­με ε­κεί­νο το ευ­λο­γη­μέ­νο δι­ή­με­ρο του Σε­πτεμ­βρί­ου του έ­τους 2012 κά­τω α­πό το ι­λα­ρό Πα­τρι­κό βλέμ­μα του Πα­τέ­ρα και Πα­τριά­ρχη του Γέ­νους μας, και σας ευ­χό­μα­στε κά­θε ευ­λο­γί­α του Ε­πι­φα­νέν­τος Κυ­ρί­ου μας Ι­η­σού Χρι­στού στη ζω­ή και στα έρ­γα σας κα­τά το νέ­ο έ­τος της χρη­στό­τη­τός Του, στο ο­ποί­ο ή­δη, συν Θε­ώ, ει­σήλ­θα­με.

Σας ασπάζομαι με εγκάρδιες ευχές και πολλή αγάπη Ο Επίσκοπός σας Ο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιος"

Κρήτη

Ηράκλειο: Συνάντηση στον απόηχο του φρικτού τροχαίου με τους δύο νεκρούς νέους

τροχαιο μηχανη

Με τον νέο Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου Ανδρέα Ταβερναράκη συναντήθηκε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας όπου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν ζητήματα παραβατικότητας που απασχολούν την περιοχή.

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του στο παρελθόν, όσο και με δηλώσεις του με αφορμή το πρόσφατο τραγικό τροχαίο δυστύχημα με θύματα δύο νέους, έχει επισημάνει την υποστελέχωση του ΑΤ Μαλεβιζίου και την αναγκαιότητα για εντονότερη αστυνόμευση όχι μόνο στο Πολύδροσο αλλά ευρύτερα στο δήμο Μαλεβιζίου.

Παράλληλα ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου και ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου στη διάρκεια της συνάντησης τους παρουσία και του αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Γιώργου Πετούση, συμφώνησαν να συνεχιστεί η τακτική επαφή για ζητήματα που απασχολούν την περιοχή.

Συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος

Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου στη συνεδρίαση της Τρίτης εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο νεαρών που έχασαν τη ζωή του στο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Πολύδροσο τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σπύρος Καλλέργης αφού εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των δύο παιδιών ευχήθηκε να είναι οι δύο νέοι οι τελευταίοι που χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο.

Ο επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης Θανάσης Κύρκος εξέφρασε και αυτός τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες και συμφώνησε πως «μελλοντικά πως θα πρέπει ζητήματα οδικής ασφάλειας να απασχολήσουν έντονα το δήμο μιας και ο φόρος αίματος στην άσφαλτο μεγαλώνει.»

Τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο νεαρών όσο και στις οικογένειες όσων έχουν χάσει τη ζωή τους στην άσφαλτο εξέφρασε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Μιχάλης Χουστουλάκης.

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας,  με την έναρξη της συνεδρίασης εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο νέων λέγοντας:  «Θα ήθελα πρωτίστως να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο νεαρών που πολύ άδικα έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Πολύδροσο. Δεν υπάρχουν λόγια όταν χάνονται νέα παιδιά. Η σκέψη μας είναι δίπλα στις οικογένειές τους. Τα υπόλοιπα αργότερα. Θα έχουμε το χρόνο να  συζητήσουμε ξανά θέματα που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, τις υποδομές, την αστυνόμευση το επόμενο διάστημα. Μπροστά στον πόνο για τον αδόκητο χαμό δύο νέων ανθρώπων ο,τιδήποτε άλλο περιττεύει.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Λαχτάρησαν με το παιδί που έπεσε από το ποδήλατο

Ηράκλειο: Τελειώνει η πεζοδρόμηση της μικρής Έβανς - Νέο εργοτάξιο στην 1821

Κρήτη - κορωνοϊός: Τα νέα κρούσματα που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ

ESPA BANNER