Οικονομία

Μπαράζ πληρωμών, αναστολών και αποζημιώσεων σε πληττόμενους εργαζομένους

Πληρωμές επιδομάτων

Μπαράζ πληρωμών και παρατάσεων υφιστάμενων μέτρων στήριξης των πληττόμενων μισθωτών "τρέχει" το Υπ. Εργασίας από αυτή την εβδομάδα.

Κατά πρώτον, δόθηκε "πράσινο" φως για την καταβολή αποζημιώσεων στους υπό αναστολή και "συν-εργαζόμενους" μισθωτούς για το Σεπτέμβριο.

Κατά δεύτερον, ξεκινάνε οι διαδικασίες για την καταβολή αποζημιώσεων για τους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.

Κατά τρίτον, αναμένεται να ανοίξουν οι πλατφόρμες για τις δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον Οκτώβριο.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Πληρώνονται οι αποζημιώσεις -ενισχύσεις για το Σεπτέμβριο

Εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ποσού ύψους 68 εκατ. ευρώ για 158.364 δικαιούχους, που αφορούν, αναλυτικά:

* Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 58 εκατ. ευρώ  στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 116.860

* Σε εργαζόμενους ενταγμένους στον Μηχανισμό "Συν-Εργασία" για τον μήνα Σεπτέμβριο,προκειμένου για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, ύψους 10 εκατ. ευρώ στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται σε 41.504.

Η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνει την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

2. Έρχονται δηλώσεις των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο

"Τρέχει" η διαδικασία αποζημίωσης στους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, αλλά και τους ξεναγούς και τους τουριστικούς συνοδούς, τόσο για το μήνα Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, οι παραπάνω εργαζόμενοι  είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 534 ευρώ ανά μήνα, επί του οποίου ποσού παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη, κατά τη διάρκεια του παραπάνω  επιδοτούμενου χρονικού διαστήματος,

Επίσης, για να λάβουν την αποζημίωση αυτή, δεν θα πρέπει να  λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το παρακάτω χρονικό διάστημα.

Οι δικαιούχοι της αποζημίωσης υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση στο ειδικό έντυπο του Παραρτήματος, με τίτλο: "Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ανά μήνα και απολογιστικά στις αρχές του επόμενου μήνα, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.

3. Έρχονται αναστολές συμβάσεων εργασίας για τον Σεπτέμβριο

Για άλλο έναν μήνα (Οκτώβριο), δίδεται η δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας σε 73 πληττόμενους κλάδους  της οικονομίας.

Το σχετικό μέτρο προβλέπεται για όλους τους εργαζομένους στις πληττόμενες επιχειρήσεις που κλείνουν με κρατική εντολή για υγειονομικούς λόγους, αλλά και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις που παραμένουν ανοιχτές.

Για τις δεύτερες, όμως, (δηλ. τις ανοιχτές-πληττόμενες) μπορεί να εφαρμοσθεί σε όσους εργαζομένους έχουν προσληφθεί έως και τις 15 Σεπτεμβρίου.

Συνεπώς δεν μπορεί να βγει σε αναστολή μεταξύ 1ης και 31ης Οκτωβρίου, όποιος εργαζόμενος προσλήφθηκε μεταξύ 16ης και 30ης Σεπτεμβρίου. 

Για  τους εργαζομένους που θα  βγουν σε αναστολή, προβλέπεται ειδική αποζημίωση από το κράτος έως 534 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των ημερών της αναστολής (17,8 ευρώ/μέρα το ύψος της αποζημίωσης), ενώ οι εισφορές τους καλύπτονται επίσης από το κράτος.

Επίσης, οι επιχειρήσεις που βγάλουν προσωπικό σε αναστολή, απαγορεύεται να απολύσουν προσωπικό για έως 30 μέρες μετά τη λήξη της. Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων από τους εργοδότες και τους μισθωτούς αναμένεται να τοποθετηθούν έως τα τέλη του

 

Οικονομία

Κομισιόν: 6,1 δισ. για τη βιώσιμη αλιεία και την προστασία των αλιευτικών κοινοτήτων

Αλιείς

Την Παρασκευή, οι νομοθέτες της ΕΕ κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με τον καταμερισμό των κονδυλίων για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες από τις χώρες της ΕΕ για το 2021-2027.

Οι πόροι για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) ανέρχονται σε 6,1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027 (6,108 δισ. σε τρέχουσες τιμές). 5,3 δισ. θα διατεθούν για τη διαχείριση της αλιείας, των υδατοκαλλιέργειών και των αλιευτικών στόλων, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλύψει μέτρα όπως επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ελέγχους, έρευνες αγοράς, θαλάσσια επιτήρηση και ασφάλεια.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δαπανήσουν τουλάχιστον το 15% των χρημάτων για τον αποτελεσματικό έλεγχο της αλιευτική δραστηριότητας και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της παράνομης, λαθραίας και μη ελεγχόμενης αλιείας. Σύμφωνα με την Πράσινη Συμφωνία, οι δράσεις στο πλαίσιο του ταμείου θα συμβάλλουν στην επίτευξη του συνολικού στόχου του προϋπολογισμού για τη διάθεση του 30% των κονδυλίων στη δράση για το κλίμα.

Αποζημιώσεις για τους αλιείς

Εάν οι αλιείς σταματήσουν οριστικά την δράση τους, μπορούν να λάβουν στήριξη για την απόσυρση ή τον παροπλισμό του σκάφους τους. Προκειμένου να λάβουν αποζημίωση, η αλιευτική ικανότητα τους θα διαγράφεται οριστικά από το μητρώο αλιευτικού στόλου της ΕΕ και ο δικαιούχος δεν πρέπει να καταχωρήσει στο όνομα του κανένα αλιευτικό σκάφος εντός πέντε ετών από τη λήψη της στήριξης.

Εάν οι αλιευτικές δραστηριότητές τους παύσουν προσωρινά, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για μέγιστη διάρκεια 12 μηνών ανά σκάφος ή ανά αλιέα κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης περιόδου.

Ειδικές ανάγκες της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας και των νέων αλιέων

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών. Επίσης, η πρώτη απόκτηση αλιευτικού σκάφους ή η μερική αγορά του (τουλάχιστον 33%) μπορεί να χρηματοδοτηθεί εάν ο αλιέας δεν είναι ηλικίας άνω των 40 ετών και έχει εργαστεί για τουλάχιστον πέντε έτη ή έχει αποκτήσει το αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα. Οι αλιείς μπορούν να αγοράζουν μικρής κλίμακας παράκτια σκάφη (συνολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων) που είναι νηολογημένα επί τρία έτη ή σκάφη μήκους έως 24 μέτρων που έχουν νηολογηθεί για πέντε έτη.

Τα σκάφη μικρής κλίμακας μπορούν επίσης να λάβουν στήριξη για την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό του κινητήρα τους, εάν ο νέος ή εκσυγχρονισμένος κινητήρας δεν έχει μεγαλύτερη ισχύ από τη σημερινή τους μηχανή.

Βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας και της ενεργειακής απόδοσης

H ολική χωρητικότητα σκάφους έως 24 μέτρων και άνω 10 ετών μπορεί να αυξηθεί εάν αυτό συνιστά σημαντική βελτίωση του, όπως η ανακαίνιση των χώρων διαβίωσης και άλλων εγκαταστάσεων που χρειάζεται το πλήρωμα, η βελτίωση των συστημάτων πυρασφάλειας και πρόληψης πυρκαγιάς, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή η μείωση των εκπομπών CO2.

Άλλα βασικά μέτρα

- Οι κινητήρες μπορούν να αντικατασταθούν ή να εκσυγχρονιστούν υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Για σκάφη μεταξύ 12 και 24 μέτρων και τουλάχιστον πέντε ετών, ο νέος ή εκσυγχρονισμένος κινητήρας δεν πρέπει να έχει μεγαλύτερη ισχύ και πρέπει να εξασφαλίζει μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20%. Η αλιευτική ικανότητα που αποσύρθηκε λόγω αντικατάστασης ή εκσυγχρονισμού κινητήρα δεν μπορεί να αντικατασταθεί.

- Έμφαση στις εξόχως απόκεντρες περιοχές: τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν ξεχωριστό σχέδιο δράσης για όλες τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειές τους, για τις οποίες προβλέπονται ειδικές πιστώσεις του προϋπολογισμού.

- Μπορεί επίσης να χορηγείται στήριξη για την αποθήκευση αλιευτικών προϊόντων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν προκαλείται σημαντική διαταραχή των αγορών.

Ο εισηγητής Gabriel Mato (ΕΛΚ, Ισπανία) δήλωσε: «Καταλήξαμε σε ισορροπημένη συμφωνία για το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας. Το Ταμείο αυτό θα επιτρέπει στον στόλο της ΕΕ να αλιεύει και να εκμεταλλεύεται υδατοκαλλιέργειες καλύτερα, αντί να αλιεύει περισσότερο. Θα επιτρέψει στον κλάδο να επενδύει στην ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων, αλλά και σε περιβαλλοντικά αποδοτικούς κινητήρες και σκάφη. Θα διευκολύνει την εναλλαγή των γενεών, αποφεύγοντας παράλληλα την δημιουργία πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας και την υπεραλίευση. Οι τομείς αυτοί και ολόκληρη η αλυσίδα οικονομικής αξιοποίησης της θάλασσας χρειάζονται τώρα περισσότερο από ποτέ στήριξη για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Έως 24.000 ευρώ τον μήνα σε κάθε Έλληνα αλιέα που επλήγη από τον κορωνοϊό