Κρήτη

Ηράκλειο: Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

δημοτικο συμβουλιο ηρακλειου

Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) την Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016 και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 42 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Πιο συγκεκριμένα: 

  
1 Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού (απόφαση 320/2016 Οικονομικής επιτροπής).  
2 Ακύρωση της με αρ. 212/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου – Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών που αφορούν την κατασκευή και την συντήρηση ταφών τριετούς χρήσεως και την οστεοφύλαξη των Δημοτικών Κοιμητηρίων βάσει αναθεωρημένης μελέτης. 
3 Διακανονισμός οφειλών δημοτών. 
4 Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (χαρτί υγείας) των υπηρεσιών του Δήμου για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών.
5 Ανάκληση της αρ. 311/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
6 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 230/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση δημοτικών κοιμητηρίων». 
7 Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ανοικτής επενδεδυμένης τριγωνικής τάφρου κατά μήκος της οδού μπροστά στον καταυλισμό των Ρομά». 
8 Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Ανακατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου 5x5 Δειλινών». 
9 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Ρουκανίου». 
10 Διόρθωση της 280/2016 απόφασης Δ.Σ. που αφορά την Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ανοικτού θεάτρου Τοπικής Κοινότητας Κάτω Ασιτών». 
11 Ακύρωση της 319/2016 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση διενέργειας της προμήθειας πληροφοριακών πινακίδων ονοματοθεσίας οδών  λόγω αλλαγής ΦΠΑ. 
12 Ακύρωση της 348/2016 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση διενέργειας της προμήθειας διαφόρων υλικών σήμανσης λόγω αλλαγής ΦΠΑ. 
13 Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση μικρής πλατείας και δικτύου πεζοδρόμων οικισμού Βασιλειών». 
14 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Αρδευτικό έργο Αυγενικής (Β΄ Φάση). 
15 Διαβίβαση Πρακτικού Επιτροπής α. 64 Ν.3669/2008. 
16 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (2) μηνών για τις ανάγκες των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016». 
17 Προμήθεια πέντε (5) απορριμματοφόρων 16 κυβικών m3. 
18 Προμήθεια μικρού γερανοφόρου φορτηγού 2,5 – 3 τόνων μικτού φορτίου. 
19 Προμήθεια σαρώθρου 2 m3.
20 Προμήθεια δύο εκσκαφέων φορτωτών. 
21 Έγκριση προμήθειας σωλήνων και εξαρτημάτων άρδευσης Τμήματος Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου. 
22 Ανακήρυξη Δήμου Ηρακλείου σε “Ελεύθερη Ζώνη από τις συμφωνίες  ΤΤΙΡ – CETA”. 
23 Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 
24 Ορισμός δύο (2) μελών από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή στην Εκτελεστική Επιτροπή σε περιπτώσεις που εξετάζονται πειθαρχικά παραπτώματα  υπαλλήλων και γενικώς θέματα του Ν. 3584/2007 όπως τροποποιήθηκε . 
25 Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης». 
26 Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική – κτηματογραφική αποτύπωση και σύνταξη πράξης προσκυρώσεως, ρυμοτομίας και αναλογισμού αποζημιώσεως σε τμήμα της οδού Στράβωνος, στην περιοχή Θερίσου του Δήμου Ηρακλείου. 
27 Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική – κτηματογραφική αποτύπωση και σύνταξη πράξης προσκυρώσεως, ρυμοτομίας και αναλογισμού αποζημιώσεως σε τμήμα της οδού Καστοριάς , στην περιοχή Κατσαμπά του Δήμου Ηρακλείου. 
28 Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική – κτηματογραφική αποτύπωση και σύνταξη πράξης προσκυρώσεως, ρυμοτομίας και αναλογισμού αποζημιώσεως σε τμήμα της οδού Σήφακα, στην περιοχή Ατσαλένιου του Δήμου Ηρακλείου. 
29 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Ηρακλείου με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με τίτλο «Μακροσκοπική αποτίμηση και μέτρα προστασίας ετοιμμορόπων ή επικινδύνως ετοιμορρόπων κτηρίων του Δήμου Ηρακλείου» και έγκριση σχεδίου Π.Σ.
30 Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την μετάβαση του Δημάρχου Ηρακλείου στη Αθήνα. 
31 Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Αναστασάκη Ιωάννη στην Αθήνα. 
32 Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Ρασούλη Ιωάννη στην Αθήνα. 
33  Έγκριση μετάβασης για την μετακίνηση εξειδικευμένων συνεργατών του Δήμου Ηρακλείου και του Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Ινιωτάκη Πέτρου στην Βαρκελώνη. 
34 Έγκριση διάθεσης πίστωσης για «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση  τρίτων». 
35 Διαγραφή μισθωμάτων καταστήματος Δ-2 στην Δημοτική Λαχαναγορά του Δήμου Ηρακλείου. 
36 Ανανέωση παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών των κ.κ. Δασκαλάκη Γεωργίου, Φραγκούλη Ευάγγελου και Σκιβαλάκη Φωτεινής. 
37 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016 Δήμου Ηρακλείου του Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών (απόφαση 382/2016 Οικονομικής Επιτροπής). 
38 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016 για το έργο «Συμπληρωματικές εργασίες οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών» (απόφαση 384/2016 Οικονομικής Επιτροπής). 
39 Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το έργο “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Τμήματος Κοινοχρήστων Χώρων » (απόφαση 385/2016 Οικονομικής Επιτροπής) .
40 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Τμήματος Προϋπολογισμού (απόφαση 386/2016 Οικονομικής Επιτροπής).  
41 Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Προσδιορισμός συντεταγμένων στο ΕΓΣΑ ’87 των ορίων των οριοθετημένων οικισμών με το από 24-4-1985 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ΄/ 3-5-1985) του Δήμου Ηρακλείου. 
42 Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Αποτύπωση με εξάρτηση από το κρατικό δίκτυο συντεταγμένων (ΕΓΣΑ 87) των παραχωρηθέντων κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο εντός των τειχών τμήμα  της πόλης Ηρακλείου. 

Κρήτη

Ηράκλειο

Ηράκλειο: Αυξήθηκαν οι χρήστες ψυχοφαρμάκων, σύμφωνα με έρευνα

ψυχοφαρμακα

Προβληματισμό προκαλούν τα ευρήματα έρευνας που διενεργήθηκε μέσα από τη συνεργασία του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και του ΚΕΘΕΑ στο Ηράκλειο και αποτυπώνει τις διαστάσεις του προβλήματος στις οικογένειες μετά το πολύμηνο λοκντάουν και τις αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς πολλών συμπολιτών μας.

Όπως δήλωσε στο “Ράδιο Κρήτη” και την Ελένη Μπουρμά, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, κ, Στέλιος Βοργιάς, καταγράφηκε αύξηση και μάλιστα, σε ποσοστό 15%, των πολιτών που στηρίζονται στη χορήγηση ψυχοφαρμάκων, και μάλιστα όχι ήπιων, στην περιοχή του Ηρακλείου!

Πρόκειται για πολύ ανησυχητικά στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βοργιάς, ενώ σημείωσε ότι θα πρέπει να γίνει ανάλυση και ίσως χρειαστεί νέα έρευνα εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τους εκπροσώπους του οποίου, όπως είπε, το ΕΚΗ θα έρθει σε επαφή το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ο ίδιος εξήγησε ότι αφενός η πολυετής οικονομική κρίση, στη συνέχεια η πανδημία με τις αναστολές εργασίας, τον εγκλεισμό και τώρα η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, οδήγησαν τους πολίτες σε ένα πρωτοφανές αδιέξοδο!

 

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Βγήκαν οι σιδηρολοστοί... για μία θέση πάρκινγκ!

Κρήτη: Νέα "καραβιά" προσφύγων - Πού θα φιλοξενηθούν

ESPA BANNER