Skip to main content
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γονική άδεια: Όσα πρέπει να ξέρετε για το επίδομα - Δικαιούχοι, ποσά και προϋποθέσεις

γονείς - παιδιά
 clock 11:53 | 19/01/2024
writer icon newsroom ekriti.gr

Δικαιούχοι του επιδόματος γονικής αδείας είναι όλοι οι εργαζόμενοι γονείς (φυσικοί, θετοί, ανάδοχοι, μέσω παρένθετης μητρότητας) ή πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα παιδιών έως οκτώ (8) ετών.

Για την καταβολή του επιδόματος θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις και η υποβολή της αίτησης γίνεται μέσω των e-services της ΔΥΠΑ στην ιστοσελίδα https://www.dypa.gov.gr/e-services.

Κατηγορίες δικαιούχων της γονικής άδειας

Οι δικαιούχοι της γονικής άδειας θα πρέπει να απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας ή μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου, των συμβάσεων ή σχέσεων προσωρινής απασχόλησης του άρθρου 115 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), κα με έμμισθη εντολή.

Στον δημόσιο τομέα, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α. και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ) ή έμμισθης εντολής εφόσον δεν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 53 του ν. 3528/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» και άρθρ. 60 του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», ως ισχύουν.

Τέλος, στην Αμερικανική Ναυτική Ευκολία Σούδας μέσω πρόσληψης από την Πολεμική Αεροπορία.

Η γονική άδεια χορηγείται από τον εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4808/2021. Η εν λόγω άδεια διαρκεί για κάθε παιδί έως τέσσερις (4) μήνες και μπορεί να ληφθεί είτε συνεχόμενα για όλο το 4μηνο είτε ευέλικτα (δλδ τμηματικά ένα μέρος του 4μήνου ή με άλλον ευέλικτο τρόπο, π.χ. με τη μορφή μειωμένου ημερήσιου ωραρίου για κάποιες ώρες εντός της εργάσιμης ημέρας ή μεμονωμένες ημέρες αδείας εντός των εργάσιμων ημερών ανά εβδομάδα/μήνα).

Προϋποθέσεις

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λήψη της επιδότησης είναι οι εξής:

α) Ανάρτηση από τον εργοδότη στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Εντύπου Ε.14 χορήγησης της γονικής αδείας,

β) Συμπλήρωση ενός (1) έτους εργασίας (συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου) στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη ή συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων (γραπτή ή προφορική).

Επομένως, στις περιπτώσεις μη συμπλήρωσης 1 έτους εργασίας στον ίδιον εργοδότη, η επιδότηση χορηγείται εφόσον έχει αναρτηθεί το Έντυπο Ε.14 στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ το οποίο επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης εκ μέρους του εργοδότη και από το οποίο προκύπτει η ευνοϊκότερη συμφωνία μεταξύ του ιδίου και του/της εργαζομένου/-ης, και εφόσον πληρούνται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις.

γ) Ηλικία τέκνου έως οκτώ (8) ετών.

Η αίτηση για τη χορήγηση της επιδότησης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε μετά τη χορήγηση της γονικής αδείας και την ανάρτηση από τον εργοδότη στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Εντύπου Ε.14 & πριν από τη συμπλήρωση του όγδοου (8ου) έτους της ηλικίας του τέκνου.

Δικαιολογητικά

Απαιτείται το έντυπο Ε.14 χορήγησης της γονικής άδειας, το οποίο αναρτάται από τον εργοδότη στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, όπου δηλώνονται τα στοιχεία του εργοδότη, του/της εργαζομένου/-ης, η ημ/νία πρόσληψης, το είδος της εργασιακής σχέσης, το ωράριο απασχόλησης, ο ΑΜΚΑ του τέκνου ή των τέκνων (στην περίπτωση διδύμων/πολυδύμων) για το οποίο ή για τα οποία λαμβάνεται η γονική άδεια, το διάστημα χορήγησής της και ο τρόπος λήψης αυτής.

Σε κάθε περίπτωση, η υπηρεσία είναι αρμόδια να ζητήσει οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό έγγραφο κρίνεται απαραίτητο για την έκδοση της απόφασης.

Το ποσό

Το μηνιαίως καταβαλλόμενο ποσό (μικτό) ισούται με τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό, ανεξαρτήτως μορφής απασχόλησης (πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής). Καταβάλλεται, επίσης, αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, με βάση το προαναφερόμενο ποσό.

Το δικαιούμενο ποσό καταβάλλεται «δεδουλευμένο» ανά ημερολογιακό μήνα μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης, στην οποία υπολογίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στις ημέρες/ώρες γονικής αδείας που έχουν ληφθεί, σύμφωνα με το Έντυπο Ε.14 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Κάθε γονέας δικαιούται 2 μήνες επιδότησης γονικής αδείας για το κάθε παιδί.

Γονείς διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων δικαιούνται να λάβουν επιδότηση για δύο (2) μήνες επιπλέον άπαξ, δηλαδή ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν μαζί. Επισημαίνεται ότι οι μήνες αυτοί θα πρέπει να αντιστοιχούν σε διάστημα γονικής αδείας (π.χ. γονέας διδύμων ο οποίος λαμβάνει 4 μήνες γονικής αδείας για το κάθε τέκνο, δλδ συνολικά 8 μήνες, θα επιδοτηθεί από 2 μήνες για έκαστο τέκνο & για 2 επιπλέον μήνες άπαξ, ήτοι συνολικά για 6 μήνες).

Γονείς μόνοι οι οποίοι ασκούν κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα, λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης του τέκνου από τον άλλο γονέα ή με οποιονδήποτε νομίμως προβλεπόμενο τρόπο, δικαιούνται διπλάσιο χρονικό διάστημα γονικής αδείας & επιδότησης (π.χ. μονογονέας ο οποίος λαμβάνει 8 (42) μήνες γονικής αδείας για το ένα τέκνο, θα επιδοτηθεί για 4 (22) μήνες).

Σημειώνεται ότι γονείς περισσότερων τέκνων (όχι διδύμων/πολυδύμων) δικαιούνται την άδεια και επιδότηση για το καθένα από αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας (1) χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη ή συμφωνία (γραπτή ή προφορική) εργοδοτών και εργαζομένων.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη κι αν η άδεια χορηγείται σε διάστημα μικρότερο του 1 έτους από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί, η επιδότηση χορηγείται εφόσον έχει αναρτηθεί το Έντυπο Ε.14 στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ όπου δηλώνεται η χορήγησή της βάσει ευνοϊκότερης ρύθμισης/συμφωνίας. Οι γονείς διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων δικαιούνται εκ της νομοθετικής διάταξης να λάβουν τη γονική άδεια και την επιδότηση για κάθε παιδί ξεχωριστά, διακεκομμένα ή και συνεχόμενα, εφόσον το αιτηθούν.

Κατά τη διάρκεια της επιδότησης η Δ.ΥΠ.Α. ασφαλίζει τους δικαιούχους στους κλάδους κύριας σύνταξης και ασθένειας του οικείου ασφαλιστικού φορέα, καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης.

Διακοπή επιδότησης

Η επιδότηση διακόπτεται είτε κατόπιν αίτησης του/της δικαιούχου είτε αν για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η γονική άδεια (π.χ. Λύση της εργασιακής σχέσης, χορήγηση αδειών που υποχρεωτικά χορηγούνται στον/ην εργαζόμενο/η, όπως αναρρωτική άδεια κ.α.)

Σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης και ανανέωσης ή παράτασης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύναψης σύμβασης εργασίας με νέο εργοδότη, η επιδότηση δύναται να συνεχιστεί εφόσον συνεχιστεί η γονική άδεια, κατόπιν ανάρτησης νέου Ε.14 για τη χορήγηση υπολειπόμενου διαστήματος αδείας.

Γενικότερα, το υπόλοιπο της άδειας και της επιδότησης μεταφέρεται σε άλλη χρονική περίοδο (συνέχιση) υπό την προϋπόθεση το τέκνο να μην έχει συμπληρώσει τα 8 έτη.

ΠΗΓΗ: iefimerida.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Greek Mafia: Οι συλληφθέντες ίσως εμπλέκονται στη δολοφονία Ζαμπούνη - «Κλέβω, πυροβολώ, σκοτώνω», έλεγαν

Οι ερωτήσεις που εκνεύρισαν την Πισπιρίγκου – “Μου μιλάτε ειρωνικά”

Αναισθησιολόγος έπαθε εγκεφαλικό μετά την εφημερία- «Δεν αντέχουμε άλλο»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2024 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis