Κρήτη

Ηράκλειο

Δήμος Ηρακλείου: Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή - Τα θέματα

Λότζια

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικότερα: 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Δ’ τρίμηνο του 2020.

2. Έγκριση ισολογισμού 2019 και απολογισμού 2020 του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

3. Αναμόρφωση  προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με αιτήματα δύο (2) Τμημάτων.  

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 βάση (6) έξι αιτημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με (7) επτά αιτήματα Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου.

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 για την «Επιχορήγηση της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ σύμφωνα με το Ν.4690/2020».

7. Λήψη απόφασης για την μη άσκηση ενδίκου μέσου (ανακοπής) κατά της ΔΔΠ 288/2020 διαταγής προς πληρωμή του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.

8. Μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’αριθ.732/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

9. Αποδοχή πρότασης για διάθεση των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών έτους 2021 του Δήμου Ηρακλείου σύμφωνα με το Ν.4412/2016, για την παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης της προμήθειας γάλακτος ως μέσο ατομικής προστασίας για τους/τις δικαιούχους καθαριστές/τριες με σύμβαση μίσθωσης έργου των σχολικών μονάδων Π/θμιας Εκπ/σης  Δ. Ηρακλείου για το έτος 2019.

10. Αποδοχή πρότασης για διάθεση των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών έτους 2021 του Δήμου Ηρακλείου σύμφωνα με το Ν.4412/2016, για την παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης της προμήθειας γάλακτος ως μέσο ατομικής προστασίας για τους/τις δικαιούχους καθαριστές/τριες με σύμβαση μίσθωσης έργου των σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης  Δ. Ηρακλείου.

11. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία: «Χορήγηση πρωινού γεύματος σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου», συνολικού ποσού 185.008,00 ευρώ.

12. Έγκριση διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό, των όρων της μελέτης και τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «Έντυπα/Εκτυπώσεις/Βιβλιοδεσίες των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου, Επανεκτυπώσεις Υλικού Τουριστικής Προβολής και Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου, για το έτος 2021». 

13. Έγκριση διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό, των όρων της μελέτης και τις τεχνικές προδιαγραφές για την «Προμήθεια γραφικής ύλης & προμήθεια φωτοτυπικού υλικού χαρτί Α4 των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου, για το έτος 2021». 

14. Έγκριση διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό, των όρων της μελέτης και τις τεχνικές προδιαγραφές για την «Προμήθεια Τόνερ-μελάνια-Drum των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου, για το έτος 2021». 

15. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Επέκταση δικτύων άρδευσης στην περιοχή Δαφνών».

16. Έγκριση 1ου πρακτικού «έλεγχος δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών της διακήρυξης για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κεντρικής οδού της τοπικής κοινότητας Άνω Ασιτών του Δήμου Ηρακλείου».

17. Έγκριση 2ου πρακτικού-αποσφράγιση οικονομικών προσφορών του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχημάτων (δύο μικρών φορτηγών ελαφρού τύπου 4Χ4, τριών επιβατικών αυτοκινήτων, ενός μικρού βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς καυσίμων) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου».

18. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια δύο (2) μικρών κλειστών επαγγελματικών οχημάτων της Δ/νσης Καθ/τας & Ανακ/σης του Δήμου Ηρακλείου.

19. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κοινές δράσεις για τη δημιουργία «Πράσινων-περιβαλλοντικά φιλικών διαδρομών μέσα σε τουριστικές περιοχές» με ακρωνύμιο «ECORouTs» (5031339) του Ευρωπαϊκού προγράμματος συνεργασίας Ιnterreg V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020».

20. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εργασίες κατεδαφίσεων επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου. 

21. Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου «Διαμόρφωση ΚΧ 1214 επί της οδού 62 Μαρτύρων».

22. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου:  «Εργασίες κατεδαφίσεων επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου».

23. Τροποποίηση – παράταση της διάρκειας της «σύμβασης για την πιστοποίηση δαπανών του Δήμου Ηρακλείου» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ "ΠΡΑΣΙΝΩΝ" - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» με ακρωνύμιο “ecorouts” (5031339) του ευρωπαϊκού προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020».

24. Παράταση της με αριθμ.πρωτ.107107/09.11.2020 σύμβασης για την «Εκτύπωση και παράδοση 2.000 βιβλίων για τη Μάχη της Κρήτης με τίτλο: Επιχείρηση Ερμής – Η Μάχη του Ηρακλείου (20 Μαΐου 1941-1 Ιουνίου 1941). 

25. Έγκριση παράτασης του έργου:  «Χρωματισμοί σχολικών κτιρίων Δ.Η.»

26. Έγκριση παράτασης του έργου:  «Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτισμάτων για εφαρμογή σχεδίου πόλης».

27. Σχετικά με βεβαιωμένες παραβάσεις.

28. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 12.898,00 ευρώ του Κ.Α. 00-6737.042 στο Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Ηρακλείου με τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Ηρακλείου και Πανεπιστημίου Κρήτης για την ανάπτυξη δικτύου απινιδωτών στο Δήμο Ηρακλείου. 

29. Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης (άρθρο 23 του Ν.2882/01) για τμήμα οικοπέδου το οποίο δεσμεύεται από το σχέδιο πόλης για τη δημιουργία δρόμου, ιδιοκτησία της Καγιαμπάκη Ευαγγελίας του Δημητρίου εμβαδού 28,10μ2 στο Ο.Τ.761 της περιοχής «Ατσαλένιο» του Δήμου Ηρακλείου».

30. Καθορισμός τιμής μονάδος καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του κ.  Γ. Κοκκίνη  στο Ο.Τ. 24 της περιοχής «Νέας Αλικαρνασσού» του Δήμου Ηρακλείου.

31. Λήψη απόφασης για αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού του κ. Αγαπάκη Μιχαήλ λόγω ανεξόφλητων τιμολογίων που αφορούν σε προμήθεια ανταλλακτικών κλπ. για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

32. Λήψη απόφασης για αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού του κ. Κουτσάκη Στυλιανού λόγω υλικών ζημιών που υπέστη το όχημά του από σύγκρουση με αδέσποτο ζώο.

33. Έγκριση παράτασης παροχής υπηρεσιών και αύξησης του προϋπολογισμού της με αρ.πρωτ.17268/2020 σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για τη Φύλαξη και Ασφάλεια του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών .

 

Διαβάστε επίσης:

Κορωνοϊός: "Κλειδώνει" η παράταση του lockdown έως τις 22 Μαρτίου

Βενιζέλειο: Κρούσματα κορωνοϊού στην Καρδιολογική Κλινική

Κρήτη

Ηράκλειο

Rapid test στο Χουδέτσι - Δείτε που και πότε

rapid test Μαλεβίζι

Έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19 (rapid test), θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 21/04/2021 από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, σε συνεργασία με τον  Δημο  Αρχανών - Αστερουσίων, στο χώρο του παλαιού Δημοτικού σχολείου του Χουδετσίου.

Η διεξαγωγή των test θα λάβει  χώρα από τις 10:00 έως τις  14:00 και είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες.  

Δεύτερο μόνιμο κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στο Ηράκλειο για δωρεάν rapid test

Η πλατεία Ελευθερίας δεν θα είναι το μοναδικό σημείο, όπου οι πολίτες μπορούν να κάνουν δωρεάν rapid test για τον κορωνοϊό.

Οπως δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη ο υπέυθυνος του ΕΟΔΥ για την Π.Ε Ηρακλείου Πάνος Μαματζάκης, από αύριο Τρίτη 20 Απριλίου 2021, όσοι το επιθυμούν θα μπορούν να κάνουν τη διαδικασία, από συνεργείο του ΕΟΔΥ στην πλατεία της Αγίας Αικατερίνης, πλησίον του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μηνά, και θα λειτουργεί 11.00-15.00, Κυριακή με Παρασκευή.

 

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Διαγραμμίσεις, κολονάκια και... αγανάκτιση στη Λεωφόρο Κνωσού (βίντεο-φωτο)

Θλίψη για τον 48χρονο - Το οικογενειακό δράμα πίσω από την παιδοκτονία

Ηράκλειο: Άρπαξε το πορτοφόλι αλλά δεν πήγε ...μακριά