Ηράκλειο

Μετακινήσεις στο Ηράκλειο: Τι χρειάζεστε για να ανανεώσετε τα δελτία σας

αστικό κτελ ηρακλείου

Με ανακοίνωση της η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου ενημερώνει τους δικαιούχους για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση, ανανέωση του δελτίου μετακίνησης με τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία. 
Δικαιούχοι είναι:
1.Άτομα με αναπηρίες: 
- Ελληνικής υπηκοότητας
-Υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ε.Ε ,καθώς και Υπήκοοι Κρατών –μελών –Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ( Ε.Ε.Ο.Χ ).
-Υπήκοοι  των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση  που κυρώθηκε με το Ν.Δ 4017/59( ΦΕΚ 246/59τΑ΄).
-Υπήκοοι των κρατών  εκτός Ε.Ε που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε Ελληνικό έδαφος.
-Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και οι τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να   έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο  των 23.000( είκοσι τριών χιλιάδων) ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000( είκοσι εννέα χιλιάδων ) ευρώ ( το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα  των 29.000 ευρώ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επι πλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο εφόσον αυτό  παρουσιάζει αναπηρία  67% και άνω).
Στα άτομα αυτά που  διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα  Ηρακλείου και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης με τα Αστικά Λεωφορεία  και μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές των Υπεραστικών Λεωφορείων του ΚΤΕΛ 
Σε περίπτωση που το Δηλωθέν Εισόδημα υπερβαίνει τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά   παρέχεται  το Δικαίωμα Μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ μόνο.
Οι ολικά Τυφλοί και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν Δελτίο ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματος τους.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου, ή του κηδεμόνα ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου (Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία ή από τα ΚΕΠ)
2.Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομία ποσοστό Αναπηρίας (τουλάχιστον 67% και η διάρκεια ισχύος της) ή γνωμάτευση ΚΕΠΑ  στην οποία δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό. 
(Σημειώνεται ότι όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (ΑμεΑ) επίδομα από την Πρόνοια του Δήμου Ηρακλείου ή το διατροφικό Επίδομα από τις Περιφερειακές Ενότητες   δικαιούνται κάρτα χωρίς την προσκόμιση γνωμάτευσης. Η πιστοποίηση γίνεται με βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδομάτούχων από τους Δήμους. Οι Νεφροπαθείς και οι πασχοντές από Μεσογειακή Αναιμία μπορούν να προσκομίσουν γνωματεύσεις από τις  Μονάδες Τεχνητού Νεφρού η Τμήματα Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας. Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Δ/ντη του Ασφαλιστικού Φορέα η Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής  από την οποία να πιστοποιείται η παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον καθώς και η διάρκεια ισχύος της.
Οι Τυφλοί και οι ΒΝΚ που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Δήμων  δικαιούνται και κάρτα για τους συνοδούς τους.
Οι τυφλοί και οι ΒΝΚ που  δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Δήμων μπορούν να προκειμένου να λάβουν κάρτα μετά συνοδού πρέπει να προσκομίσουν Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30 ή νοητική στέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
Δεν απαιτείται γνωμάτευση για τα ΑμεΑ που το ποσοστό αναπηρίας τους προέρχεται από τον ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω ακρών. 
Απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από ατύχημα για τους υπηκόους κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υποστεί εργατικό ατύχημα).   

3.Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος του προηγούμενου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
4.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης και τόπου διαμονής (Διατίθεται από την Υπηρεσία και τα ΚΕΠ)
5.Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας  ( φωτοαντίγραφο )
-Δύο φωτογραφίες (για την χορήγηση Νέου Δελτίου)  Ειδικά οι δικαιούχοι Δελτίου Συνοδού πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες, η μία θα επικολλάται στο δελτίο συνοδού.
6.Προηγούμενο Δελτίο Μετακίνησης(Ανανέωση) 
7.Ασφαλιστικό Βιβλιάριο Υγείας 
Σημειώνεται όποιος χάσει το Δελτίο Μετακίνησης του θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα. Σε περίπτωση που χαθεί η κάρτα δυο φορές δεν είναι δυνατή η επαναχορήγηση της. Οι  δικαιούχοι οι οποίοι με υπεύθυνη δήλωση τους δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού Δελτίου  για το Αστικό ΚΤΕΛ αλλά μόνο για το Υπεραστικό δεν υποχρεούται να προσκομίζουν Εκκαθαριστικό Σημείωμα.
Οι κάρτες θα εκδίδονται και θα ανανεώνονται από  τα ΚΕΠ  της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
Η Έκδοση και η Ανανέωση των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23-12-2015 και θα λήξει στις 31-01-2016. 
Τα Δελτία θα φέρουν την ένδειξη «ισχύει μέχρι 31-12-2015» και θα ισχύουν για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κατά την έκδοση τους, δηλ για το έτος 2015 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2016)απαιτείται για την έκδοση της νέας ΚΥΑ. 

Κρήτη

Ηράκλειο

Ηράκλειο: Οι νοτιάδες υποχώρησαν, η σκόνη έμεινε (φωτογραφίες)

Ηράκλειο αφρικανική σκόνη

Μπορεί οι καιρικές συνθήκες σήμερα να είναι καλύτερες σε σχέση με χθες, που προκλήθηκαν προβλήματα στις πτήσεις και ζημιές, λόγω των θυελλωδών νοτιάδων, ωστόσο η αφρικανική σκόνη παραμένει.

Οι πανοραμικές φωτογραφίες του imageservices αποδεικνύουν ότι η σκόνη είναι εδώ και περιορίζει την ορατότητα στον ορίζοντα.

Στην πρόγνωση της ΕΜΥ για αύριο Δευτέρα προβλέπεται διατήρηση της σκόνης, με πτώση των μέγιστων τιμών της θερμοκρασίας στα δυτικά, όπου τη νύχτα στο Ρέθυμνο ο υδράργυρος ξεπέρασε το φράγμα των 32 βαθμών Κελσίου. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Θλίψη για τον θάνατο του Νάθαν - Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η σύζυγός του

Οι Τούρκοι "απείλησαν" γαλλικό ερευνητικό σκάφος νότια της Κρήτης

Κουράκης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών: Το "αποτύπωμα" της πανδημίας στην Κρήτη