Πολιτική

Δανέλλης: «Σε κίνδυνο η υγεία των εργαζομένων»

Δανελλης

Ερώτηση προς τους Υπουργούς (1) Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και (2) Υγείας κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με Το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, σχετικά με μια σειρά Υπουργικών Αποφάσεων του Υπουργείου Εργασίας που έχουν οδηγήσει έναν ολόκληρο κλάδο και συγκεκριμένα των Ιατρών Εργασίας σε πλήρες αδιέξοδο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς (1) Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και (2) Υγείας.
ΘΕΜΑ: «Μη σύννομες Υπουργικές Αποφάσεις θέτουν σε κίνδυνο  την υγεία των εργαζομένων»
Αδιέξοδο έχει προκύψει τους τελευταίους 5 μήνες έπειτα από την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 1592/58/25.1.2017 του Υπουργείου Εργασίας, με την οποία καθορίστηκαν τα κριτήρια ένταξης σε ειδικό κατάλογο  Ιατρών που δεν διαθέτουν την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας και μπορούν να ασκούν κατ’ εξαίρεση καθήκοντα Ιατρού Εργασίας. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και έτερη Υπουργική Απόφαση 25049/1253/8-5-2018 του ίδιου Υπουργείου, με την οποία συγκροτήθηκε και κυρώθηκε ο ειδικός κατάλογος εξ’ αιτίας του οποίου έμειναν εκτός αγοράς εργασίας 250 Ιατροί εκ του συνόλου των 750, που απασχολούνταν στον συγκεκριμένο τομέα και κάλυπταν τις ανάγκες 4001 επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα.  

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη από τις προαναφερθείσες ΥΑ, οδήγησε στην ένταξη στο κατάλογο αυτό μόνον 374 ιατρών από τους 630 συνολικά που ασκούσαν  κατ’ εξαίρεση καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, για να καλύψουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα. Πέραν δε τούτου, στο πλαίσιο πλέον της λειτουργίας του Ειδικού καταλόγου, ακόμη και οι ενταχθέντες σε αυτόν 374 συνολικά Ιατροί, που ασκούν κατ’  εξαίρεση  καθήκοντα Ιατρού Εργασίας  δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Και αυτό γιατί με βάση τη νέα νομοθεσία και σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο που ακολούθησε την ΥΑ,  απαιτείται να διαθέτουν και βεβαίωση από τον Ιατρικό Σύλλογο της περιφερείας τους, όπου να αναφέρεται «ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμος ιατρός με την ειδικότητα της ΙΕ στην περιφέρεια τους». Συνεπώς θα πρέπει κάθε φορά που μια επιχείρηση θέλει να απασχολήσει ιατρό εργασίας να απευθύνεται στους ιατρικούς συλλόγους για να διερευνηθεί η διαθεσιμότητα όλων των ειδικών ιατρών εργασίας ανά την επικράτεια!

Πλέον, η παροχή υπηρεσιών ιατρικής της εργασίας από ιατρούς του ειδικού καταλόγου οι οποίοι αποτελούν και το μεγαλύτερο όγκο ιατρών που ασχολούνται με το αντικείμενο, καθίσταται ουσιαστικά και πρακτικά αδύνατη, φέρνοντας σε αδιέξοδο τις ελληνικές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους, αφήνοντας τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων εκτεθειμένους και οδηγώντας και τους ενταχθέντες στον ειδικό κατάλογο 374 ιατρούς στην ανεργία. 

Αναμφίβολα, το αδιέξοδο που δημιούργησε το Υπουργείο Εργασίας, αφενός οδηγεί στην ανεργία το σύνολο των  Ιατρών, που ασκούν κατ’  εξαίρεση  καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, ενταγμένους και μη στον ειδικό κατάλογο και αφετέρου  επηρεάζει άμεσα τις επιχειρήσεις, που θέλουν και απαιτούν όχι μόνο να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, αλλά να διαθέτουν ταυτόχρονα ουσιαστικές υπηρεσίες του Ιατρού Εργασίας στους εργαζομένους τους, προκειμένου να τους προστατεύσουν. 

Δεδομένου ότι η προαναφερθείσα προϋπόθεση άσκησης καθηκόντων ιατρούς εργασίας από τους ενταχθέντες στον ειδικό κατάλογο είναι παράλογη, αλλά και αντίθετη με την κοινοτική νομοθεσία, μετά την εφαρμογή του Ν. 3919/2011 περί απελευθέρωσης των επαγγελμάτων, ο οποίος ήρε τους εδαφικούς περιορισμούς στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, καθώς και την εξάρτησή του από προηγούμενη αδειοδότηση.

Δεδομένου ότι αυτομάτως και οι 374 ιατροί, που έχουν πιστοποιηθεί στον ειδικό κατάλογο οδηγούνται στην ανεργία, μετά από πολυετή απασχόληση σε επιχειρήσεις, ενώ ο συνολικός αριθμός των Ιατρών που κατέχει την συγκεκριμένη ειδικότητα του Ιατρού Εργασίας ανέρχεται μόνο στους 150 περίπου.

Δεδομένου ότι επιχειρήσεις που μέχρι πρότινος απασχολούσαν ιατρούς από τον ειδικό κατάλογο και είχαν πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, πλέον κινδυνεύουν να θεωρηθούν μη συμμορφωμένες με τη νομοθεσία και να απειλούνται με πρόστιμα. 

Δεδομένου ότι το εν λόγω αδιέξοδο αναμφίβολα έχει επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων της χώρας και θέτει σε κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Αν είναι ενήμεροι για το αδιέξοδο που έχουν  δημιουργήσει η Υ.Α. 1592/58/25.1.2017 και η Υ.Α. 25049/1253/8-5-2018 στην παροχή υπηρεσιών ιατρικής εργασίας για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις ουσιαστικές υπηρεσίες του Ιατρού Εργασίας στους εργαζομένους τους, προκειμένου να τους προστατεύσουν.

2. Αν προτίθενται να προβούν σε τροποποίηση της εν λόγω Υ.Α. και της διάταξης του εδαφίου γ του άρθρου 2.Α. του Ν. 3850/2010 και να άρουν,  τόσο την υποχρέωση έκδοσης βεβαίωσης του Ιατρικού Συλλόγου περί υπάρξεως ή διαθεσιμότητας ιατρών με την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, ως προϋπόθεση της ασκήσεως του επαγγέλματός τους, όσο και τον χωρικό περιορισμό, της ασκήσεως των του επαγγέλματός τους στην περιφέρεια του Ιατρικού συλλόγου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι,   συμμορφούμενοι στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί απελευθέρωσης των επαγγελμάτων και στον Νόμο 3919/2011 που την κύρωσε και την κατέστησε εσωτερικό δίκαιο.

Ελλάδα

Self test: Ποιοι εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν από σήμερα

self test

Σε self test θα υποβάλλονται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα από σήμερα, μιας και η χώρα εισέρχεται στην δεύτερη φάση του προγράμματος των μαζικών δωρεάν self tests του πληθυσμού για το ασφαλέστερο άνοιγμα των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Η πλατφόρμα self-testing.gov.gr για τα self test των εργαζομένων ανοίγει και η εφαρμογή του μέτρου την πρώτη εβδομάδα θα είναι πιλοτική, ωστόσο οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα θα μπορούν να προσέρχονται στην εργασία τους μόνο με αρνητικό τεστ.

Στον ιδιωτικό τομέα τεστ θα πρέπει να κάνουν όσοι απασχολούνται σε λιανεμπόριο
(συμπεριλαμβανομένων των σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών), στην εστίαση, στις μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές), στις υπηρεσίες καθαρισμού, κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής, αλλά και σε υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων.

Στον δημόσιο τομέα, καλούνται σε υποχρεωτικό έλεγχο με self test οι υπάλληλοι των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού που απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», οι απασχολούμενοι στις υπηρεσίες καθαριότητας, οι δικαστικοί λειτουργοί και οι δικαστικοί υπάλληλοι.

Τα τεστ αυτοδιάγνωσης θα γίνονται μία φορά την εβδομάδα και για όσους το αμελήσουν τα πρόστιμα θα είναι «τσουχτερά». Ο εργοδότης θα κληθεί να πληρώσει 1500 ευρώ ανά εργαζόμενο στην περίπτωση που τον απασχολεί με θετικό τεστ και 500 ευρώ ανά εργαζόμενο εάν τον απασχολεί χωρίς να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα του self test.

Οι βασικές αρχές του σχεδίου χρήσης των self tets είναι:

1. Tα self tests είναι υποχρεωτικά για τους εργαζομένους προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία σε εργοδότες με επιχειρηματικές δραστηριότητες στους ακόλουθους κλάδους:

Λιανεμπόριο (συμπεριλαμβανομένων των σουπερμάρκετ και των καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών)
Εστίαση
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες
Μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές)
Υπηρεσίες καθαρισμού
Κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής
Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων

2. Το self test διενεργείται μια φορά την εβδομάδα, πριν την προσέλευση του εργαζομένου στον χώρο εργασίας του και έχει ισχύ για μια εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του. Ο έλεγχος συνιστάται να γίνεται έως και 24 ώρες πριν την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που παρέχει την εργασία του ο εργαζόμενος με φυσική παρουσία.

Αν για παράδειγμα ένας εργαζόμενος σε μια τράπεζα επιστρέφει από την τηλε-εργασία στο γραφείο στις 23 Απριλίου, θα πρέπει να κάνει το πρώτο self test στις 22 Απριλίου, να το επαναλάβει στις 29 του μηνός κ.ο.κ.

3. Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία αν αυτός είτε δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα του self test, είτε έχει δηλώσει θετικό self test. Στις περιπτώσεις αυτές ο εργοδότης υποχρεούται να μη αποδεχθεί την παροχή της εργασίας και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών, έως ότου ο εργαζόμενος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του.

4. Οσον αφορά στη διαδικασία ταυτοποίησης των στοιχείων των εργαζομένων, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα στείλει στην ΗΔΙΚΑ τα στοιχεία των εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις-εργοδότες στους προαναφερθέντες κλάδους (ΑΜΚΑ) όπως αυτά είναι καταχωρημένα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Στην αρχή κάθε εβδομάδας το Υπουργείο θα επικαιροποιεί τα στοιχεία των εργαζομένων στέλνοντας στην ΗΔΙΚΑ τις όποιες μεταβολές, δηλαδή νέες προσλήψεις, λύσεις ή λήξεις συμβάσεων εργασίας κλπ.

5. Εργαζόμενοι που προσελήφθησαν μετά την αποστολή στην ΗΔΙΚΑ των στοιχείων των ομάδων εργαζομένων που υποβάλλονται υποχρεωτικά σε self test πριν προσέλθουν στον χώρο εργασίας τους πρέπει να υποβληθούν σε rapid ή μοριακό τεστ είτε σε δημόσια δομή, είτε σε ιδιωτική δομή (με επιβάρυνση του εργοδότη τους), μόνο την για την πρώτη φορά εφαρμογής του μέτρου.

6. Η ίδια διαδικασία ισχύει και για εργαζομένους που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο αρχείο που αποστέλλεται από το Υπουργείο Εργασίας προς την ΗΔΙΚΑ, διότι ανήκουν σε ειδικές περιπτώσεις (εργαζόμενοι μέσω Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης, προσλήψεις εκτός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με χειρόγραφη διαδικασία, προωθητές πωλήσεων κλπ.) Στη συνέχεια τα στοιχεία και αυτών των εργαζομένων θα συμπεριληφθούν στο αρχείο της ΗΔΙΚΑ.

7. Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στο μέτρο των υποχρεωτικών self test προμηθεύονται τα τεστ δωρεάν από το φαρμακείο, με επίδειξη του ΑΜΚΑ τους και της αστυνομικής τους ταυτότητας. Σημειώνεται ότι μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ θα ενημερώνονται και οι φαρμακοποιοί για το ποιοι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι των self test.

8. Αν κάποιος εργαζόμενος επιλέξει αντί για self test να κάνει rapid ή μοριακό τεστ (με δαπάνη δική του ή του εργοδότη του) έχει αυτή τη δυνατότητα. Ο εργαζόμενος δηλώνει το αποτέλεσμα του τεστ στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ως εξής:

9. Οι εργαζόμενοι θα μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, επιλέγουν «Δήλωση Αποτελέσματος self test για εργαζόμενο» και μεταφέρονται αυτόματα στη διεύθυνση supportemployees.gov.gr. Αφού ταυτοποιηθούν με την χρήση των κωδικών του taxisnet, εισέρχονται στην Πλατφόρμα Δήλωσης COVID-19 tests στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και υποβάλουν το αποτέλεσμα του τεστ συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο “Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 TEST (Self/Rapid/PCR)”

10. Αν το αποτέλεσμα του self test είναι αρνητικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος ο εργαζόμενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του. Αν το αποτέλεσμα του self test είναι θετικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος, εκδίδεται από τη πλατφόρμα σχετική δήλωση, την οποία ο εργαζόμενος εκτυπώνει ή φέρει σε ηλεκτρονική μορφή. Ο εν λόγω εργαζόμενος θα πρέπει εντός 24 ωρών να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δωρεάν δημόσια δομή (μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr), είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του (με επιβάρυνση δική του ή του εργοδότη του). Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι σε καραντίνα.

11. Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό για να μπει ο εργαζόμενος σε καραντίνα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι αρνητικό, πάλι εκδίδεται σχετική βεβαίωση με την οποία πιστοποιείται το αρνητικό αποτέλεσμα και ο εργαζόμενος πρέπει να προσέλθει στην εργασία του.

12. Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου δηλώνεται υποχρεωτικά στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 tests του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου “Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 έπειτα από θετικό αποτέλεσμα self test”

13. Κατά τη δήλωση του αποτελέσματος του self-test, οι εργαζόμενοι δηλώνουν τη συγκατάθεσή τους για πρόσβαση του εργοδότη τους στο περιεχόμενο της δήλωσης.

14. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τους εργαζομένους του για την υποχρέωσή τους να υποβληθούν σε self-test και τις συνέπειες που θα επέλθουν αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση. Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει την υποχρέωση ενημέρωσης των εργαζομένων του με κάθε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα, ανακοίνωση κλπ.) για τα υποχρεωτικά self-test, του επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

15. Εάν κατά τη διάρκεια ελέγχου του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο. Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test (είτε στον πρώτο, είτε στον επαναληπτικό έλεγχο), του επιβάλλεται πρόστιμο 1500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

16. Η εφαρμογή του μέτρου ξεκινά τη Δευτέρα 19 Απριλίου. Για την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής, οι εργαζόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα self-test και να δηλώνουν το αποτέλεσμα εντός του χρονικού διαστήματος 19-25 Απριλίου.

17. Εφόσον οι εργοδότες προσφέρουν προσωπική εργασία στην επιχείρησή του ς ή παρευρίσκονται στους χώρους εργασίας, με ατομική τους ευθύνη οφείλουν να κάνουν self test και να λαμβάνουν όλα τα ατομικά μέτρα προστασίας για τον COVID-19. Ειδικά για το θέμα αυτό θα εκδοθεί άμεσα διευκρινιστική εγκύκλιος.

18. H εφαρμογή των ρυθμίσεων θα αποτελέσει αντικείμενο ελέγχων από τον ΣΕΠΕ που στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του προγραμματίζει στοχευμένους ελέγχους στους κλάδους που εμπίπτουν στο πεδίο της ΚΥΑ (λιανεμπόριο, εστίαση, μεταφορές κλπ.).

 

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Άνοιξε την ταβέρνα και σέρβιρε πελάτες

Κρήτη: Νεκρός στο αυτοκίνητό του ο Διοικητής

Κρήτη: Ο ιατροδικαστής για την απίστευτη τραγωδία με το ζευγάρι