Οικονομία

Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται την Επιστρεπτέα Προκαταβολή

ΥΠΟΙΚ

Διευκρινίσεις σχετικά με το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής, δίνει το υπουργείο Οικονομικών με ανακοίνωσή του. Ειδικότερα, σε συνέχεια της δημοσίευσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1135/Β/2-4-2020) των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με την «ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού, και τη διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος», το υπουργείο Οικονομικών, προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων που θέλουν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, διευκρινίζει τα παρακάτω:

Οι επιχειρήσεις που δύνανται να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Να είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού.

Να είναι επιχειρήσεις που:

δεν είναι προβληματικές, κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) ή δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 αλλά αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια, συνεπεία της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού (βλ. Προσωρινό Πλαίσιο C(2020)1863/19.03.20), και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

ή

πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αριθ. 1407/2013 για τις ενισχύσεις de minimis (ΕΕ L351/24.12.2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο ενίσχυσης, για την τριετία 2018-2020.

·Να είναι επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ' όλη την περίοδο αυτή.

Επίσης, το υπουργείο Οικονομιών επισυνάπτει τον ορισμό της προβληματικής επιχείρησης, βάσει του άρθρου 2 (18) του Καν. 651/2014

«Προβληματική επιχείρηση» είναι η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης [πλην Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ) που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό], όταν έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ο όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο,

(β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (πλην ΜμΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜμΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2013/34/ΕΕ,

(γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της,

(δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης·

(ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜμΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη:

1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και

2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0.

    

Οικονομία

Χρηματιστήριο: Αλλάζει επίπεδο η Αθήνα με deal στις τράπεζες - Άνοδος 2,04%

χρηματιστηριο

Η υπέρβαση των 680 μονάδων αλλάζουν το επίπεδο και την τάση στην Αθήνα ύστερα από το σημερινή άνοδο πάνω από 2%.

Η συμφωνία της Eurobank, η ώθηση των ανακοινώσεων της ΕΚΤ, αλλά και η έκπληξη από τις ΗΠΑ με βελτίωση της ανεργίας ώθησαν τον Γενικό Δείκτη να κλείσει στις 683,46 μονάδες καταγράφοντας κέρδη 2,04%.

Τα εβδομαδιαία κέρδη του Δείκτη ανήλθαν σε 4,73% με τα μεγαλύτερα κέρδη στην Alpha Βank 20,7% - ύστερα από τις συστάσεις αγοράς ξένων οίκων. Εβδομαδιαία κέρδη 20% εμφάνισε η Εθνική, 14,7% ο Μυτιληναίος, 14,2% η ΓΕΚ.

Η διάσπαση των 680 μονάδων «απελευθερώνει» πλέον δυνάμεις καθώς ήταν τα τεχνικά επίπεδα τιμών στα οποία αλλάζει η τάση στο χρηματιστήριο.

Όμως, η συμφωνία της Eurobank για την πώληση του 80% της εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων σηματοδοτεί και μια νέα περίοδο – καθώς οι επενδυτές επιβράβευσαν με ράλι πάνω από 9,74% την μετοχή της Eurobank καθώς έκλεισε στα 0,428 ευρώ διακινώντας 38,46 εκατ. μετοχές.

Η ελληνική αγορά έχει πλέον ζήτηση για τις τραπεζικές μετοχές καθώς αφενός η Ελλάδα είναι δια της πλαγίας στο QE (ποσοτική χαλάρωση) και αφετέρου ξεκίνησε η διαδικασία εξυγίανσης των κόκκινων δανείων που αποτελούν τα «βαρίδια» για τις τράπεζες και την οικονομία γενικότερα.

Η συμφωνία παρέσυρε στην άνοδο και τις υπόλοιπες τράπεζες οι οποίες, εκ των πραγμάτων, θα ακολουθήσουν τα βήματα της Eurobank και το σχέδιο Ηρακλής.

H ολοκλήρωση της συμφωνίας που καθυστέρησε για ευνόητους λόγους συνέπεσε με τις ευρωπαϊκές αγορές να ωθούν τις αγορές ανοδικά ύστερα από τις αποφάσεις της ΕΚΤ – η ηγεσία της οποίας καλύπτει το χρονικό κενό χρηματοδότησης μέχρι να επισημοποιηθεί από την Ευρώπη το Ταμείο Ανάπτυξης.

Στις ΗΠΑ, επίσης, επιβεβαιώθηκαν πλέον οι θιασώτες της ανόδου (Morgan Stanley) που επέμεναν για την άνοδο του χρηματιστηρίου ενόσω η οικονομία θα παρουσίαζε σταδιακά βήματα προόδου μετά την επανεκκίνηση. Και η μείωση της ανεργίας είναι ένα ενθαρρυντικό σημάδι εφόσον συνεχιστεί. Ιδιαίτερα μετά την κοινωνική αναταραχή που προκάλεσε η δολοφονία ενός ανθρώπου εξαιτίας του χρώματος στο δέρμα του.

Με ράλι 8,94% η Alpha Βank στα 0,67 ευρώ και 26,8 εκατ. μετοχές. Κέρδη 6,73% η Εθνική στα 1,4515 ευρώ. Με ράλι 4,97% η Τράπεζα Πειραιώς στα 1,522 ευρώ.

Άνοδος 2,87% για τον ΟΠΑΠ στα 8,95 ευρώ. Πτώση 1,67% γαι τον ΟΤΕ στα 12,38 ευρώ. Ράλι 4,40% για την Aegean στα 4,505 ευρώ. Ράλι 5,9% για την Μυτιληναίος στα 8,17 ευρώ. Ράλι 6,97% για την Αutohellas στα 4,30 ευρώ. Κέρδη 2,66% ο Φουρλής στα 3,865 ευρώ.

Η αξία των συναλλαγών αυξήθηκε στα 89,7 εκατ. ευρώ.