Skip to main content
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενεργοποιείται το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Image
Δάνεια
 clock 19:12 | 19/02/2023
writer icon newsroom ekriti.gr

Εντός των επομένων ημερών αναμένεται να ενεργοποιηθεί το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, από το οποίο εκτιμάται ότι θα χρηματοδοτηθούν περίπου 2.500 επιχειρήσεις με δάνεια από 3.000 έως και 25.000 ευρώ.

Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, το οποίο συστάθηκε από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) και τα συναρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα χορηγεί δάνεια πενταετούς διάρκειας μέσω των συνεργαζόμενων εμπορικών και συνεταιριστικών τραπεζών, με 100% επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα έτη και 50% μειωμένο επιτόκιο για τα υπόλοιπα τρία έτη.

Για το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο, ο προϋπολογισμός του οποίου θα ξεπεράσει τα 40 εκατ. ευρώ, θα ενεργοποιηθεί και η πρωτοποριακή πλατφόρμα «Know Your Customer» της HDB, η οποία στη συνέχεια θα αφορά όλα τα προγράμματα της Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Συνεπώς, οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα γίνονται μέσω της πλατφόρμας με τους κωδικούς ΤΑΧΙSnet και μετά τον αυτόματο έλεγχο των on – off κριτηρίων (φορολογική – ασφαλιστική ενημερότητα και «Τειρεσίας») θα ενημερώνεται ο επιχειρηματίας για την αρχική ή μη έγκριση του αιτήματος. Εάν εγκριθεί, ο επιχειρηματίας θα μπορεί να δηλώσει την τράπεζα ή τις τράπεζες επιλογής του και μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος η αίτηση θα αποσταλεί στις τράπεζες ενδιαφέροντος του ενδιαφερόμενου.

Σύμφωνα με την HDB, με τον τρόπο αυτό υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να εγκριθεί η αίτηση του ενδιαφερόμενου από κάποια τράπεζα στο πλαίσιο διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου της, ή η επιχείρηση να πάρει μια καλύτερη προσφορά ακόμα και από τράπεζα που δεν διατηρεί κατάστημα στην περιοχή εγκατάστασης του επιχειρηματία.

Δικαίωμα λήψης δανείου έχουν οι μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (όπως ορίζονται στον Κανονισμό 651/2014 της Ε.Ε. της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως εκάστοτε ισχύει), οι οποίες δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο αγροτικών προϊόντων κάθε νομικής μορφής και σταδίου λειτουργίας.

Ποιες δαπάνες καλύπτονται

Όπως προαναφέρθηκε, το ύψος της ρευστότητας που θα παρέχεται μέσω του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας μπορεί να κυμαίνεται από τις 3.000 έως και τις 25.000 ευρώ, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι μια επιχείρηση μπορεί να λάβει περισσότερα του ενός δάνεια από διαφορετικούς Ενδιάμεσους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ) – τράπεζες, αρκεί το άθροισμά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 25.000 ευρώ.

Τα δάνεια είναι επενδυτικού σκοπού (συμπεριλαμβάνεται προαιρετικά κεφάλαιο κίνησης για τους σκοπούς της επένδυσης) και στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται:

– Αγορά ή/και δημιουργία υλικών/άυλων περιουσιακών στοιχείων (ενδεικτικά: αγορά, ανέγερση, επισκευή ή ανακαίνιση επαγγελματικής στέγης).

– Αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού.

Επίσης, περιλαμβάνονται δαπάνες κεφαλαίου κίνησης, ως μέρος του επενδυτικού σχεδίου, βάσει του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) στο πλαίσιο της χρηματοδότησης.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας

Για να «αντλήσουν ρευστότητα» μέσω του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας οι υποψήφιοι αποδέκτες θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

– Να εδρεύουν και να λειτουργούν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.

– Να έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στον Ενδιάμεσο Χρηματοδοτικό Οργανισμό.

– Να δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων και στην επεξεργασία τροφίμων με τελικό προϊόν γεωργικό (μεταποιητικές αγροτικές επιχειρήσεις).

– Να μη θεωρούνται ως προβληματικές επιχειρήσεις κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης προς τον Ενδιάμεσο Χρηματοδοτικό Οργανισμό.

– Να κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των Ενδιάμεσων Χρηματοδοτικών Οργανισμών.

– Να μην έχουν οφειλή μεγαλύτερη των 90 ημερών κατά τον χρόνο υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης προς τον Ενδιάμεσο Χρηματοδοτικό Οργανισμό.

– Να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α’ 137/139/17), όπως ισχύει.

– Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

– Να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας ούτε να πληρούν τις προϋποθέσεις, με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία υπόκεινται, για να υπαχθούν σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεων των δανειστών τους.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, χωρίς διαχειριστικά κλεισμένη χρήση, ώστε να καταστεί εμφανές από ποιον ΚΑΔ αντλεί η επιχείρηση τα περισσότερα έσοδα, η επιλεξιμότητα του αποδέκτη θα κριθεί βάσει των οικονομικών στοιχείων, όπως έχουν προκύψει μέχρι τη στιγμή της αίτησης χρηματοδότησης στον Ενδιάμεσο Χρηματοδοτικό Οργανισμό (ισοζύγια, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, τιμολόγια/παραγγελίες, καταστάσεις εσόδων – εξόδων κ.ά.).

Η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα θα προσκομίζονται κατά την εκταμίευση του δανείου. Η εκταμίευση των δανείων θα γίνεται έως την ανάλωση του ποσού του Ταμείου και έως την καταληκτική ημερομηνία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (31/12/2025).

Ο τελικός αποδέκτης, δηλαδή ο δανειολήπτης, προκειμένου να καθοδηγηθεί μέσω εστιασμένων προγραμμάτων, μπορεί να επιχορηγηθεί για συμβουλευτικές συνεδρίες (mentoring) μέσω του προγράμματος έως του ποσού των 300 ευρώ ανά ΑΦΜ δανειολήπτη (επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών) και θα αποδεικνύεται από τα ανάλογα παραστατικά, προκειμένου να επιχορηγηθεί.

Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση λήψης της επιδότησης επιτοκίου είναι ο τελικός αποδέκτης να μην εμφανίζει κατά τον χρόνο εκτοκισμού των επιδοτούμενων τόκων ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 90 ημερών συνεχούς ληξιπροθεσμίας από κάθε αιτία από το παρόν δάνειο. Συνεπώς, σε περίπτωση εμφάνισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στο δάνειο κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών, η επιδότηση του επιτοκίου παύει και οι τόκοι καταβάλλονται εφεξής στον Ενδιάμεσο Χρηματοδοτικό Οργανισμό από τον τελικό αποδέκτη.

Διαβάστε επίσης:

Επίδομα θέρμανσης: Ώρα πληρωμών υπό προϋποθέσεις – Ποιοι θα το πάρουν στο τέλος του μήνα

Σταϊκούρας: Τον Απρίλιο ξεκινά το μέτρο με τις 120 και 72 δόσεις

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2023 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis