Κρήτη

Κρήτη: Το Brexit απειλεί τον τουρισμό και τις εξαγωγές

article26100.w_l.jpg

Στις επιπτώσεις του Brexit στις τοπικές οικονομίες και ιδιαίτερα στην περιφέρεια Κρήτης, αναφέρεται το Μέλος της ΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής των Περιφερειών Γιάννης Κουράκης. Ο πρώην δήμαρχος Ηρακλείου, απαντά στο σχετικό έγγραφο του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Karl-Heinz Lambertz, σε μια προσπάθεια της ΕΕ να καταγράψει τις συνέπειες που θα έχει η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η απάντηση Κουράκη, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς κινείται στο άξονα του τουρισμού, στον τομέα δηλαδή που έχει κυρίαρχο ρόλο στις συναλλαγές Κρήτης – Βρετανίας. Η υποτίμηση της βρετανικής Λίρας, αλλά και η επαναφορά της βίζα για της τους ξένους επισκέπτες, είναι οι κύριοι παράγοντες διατάραξης της υφιστάμενης κατάστασης…

Ακόμα, αναφέρεται στην ανάγκη ολοκλήρωσης του νέου αεροδρομίου, αλλά και στο ενδεχόμενο να υλοποιηθεί καταρχήν μια μελέτη για τις επιπτώσεις του Brexit στον τουρισμό με έντονη περιφερειακή διάσταση ειδικά προσανατολισμένη στις περιφέρειες της Μεσογείου. 

Σύμφωνα με τον κ. Κουράκη, θα ήταν σκόπιμο να Σχεδιαστεί ένας Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Προσαρμογής με Συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία με στόχο τον αναπροσανατολισμό των οικονομικών συναλλαγών στις τοπικές οικονομίες που πλήττονται περισσότερο. 

κουρακης γιαννης.jpeg

κουρακης γιαννης.jpeg, by lamprakis

Ολόκληρη η επιστολή Κουράκη αναφέρει τα εξής:
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,
Η ανάλυση των επιπτώσεων από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο εθνικής οικονομίας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα αλλά έχουν δημοσιευθεί μελέτες και αναλύσεις τραπεζών που διατυπώνουν σχετικές εκτιμήσεις με βάση την δομή των εμπορικών και γενικότερων οικονομικών συναλλαγών με την Ελλάδα. Εκτιμώ ότι όταν θα αρχίσει να διαγράφεται με περισσότερη σαφήνεια το πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης μεταξύ ΗΒ και ΕΕ θα προσεγγιστούν με αρτιότερο τρόπο οι επιπτώσεις στην χώρα. 

Σε περιφερειακό επίπεδο δυστυχώς δεν υπάρχουν μελέτες ανάλυσης των επιπτώσεων από το BREXIT.  Με βάση όμως τη δομή της περιφερειακής οικονομίας της Κρήτης επιχειρείται μια καταρχήν εκτίμηση του αντικτύπου. 

1. Ανάλυση αντικτύπου
Η Κρήτη ως περιφέρεια έχει αναπτύξει ένα υψηλό επίπεδο συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο ιδιαίτερα στον τουρισμό. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι το 13% της συνολικής τουριστικής δραστηριότητας οφείλεται στις επισκέψεις τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο. 

2017-10-30.png

2017-10-30.png, by lamprakis

Με δεδομένο ότι το ΑΕΠ της Περιφέρειας Κρήτης συναρτάται σε μεγάλο βαθμό (έως και 50% σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις) από την τουριστική δραστηριότητα αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις από το BREXIT. Αυτές θα προέλθουν κυρίως από την ενδεχόμενη μείωση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών στο Η.Β. ως αποτέλεσμα π.χ. μόνιμης απώλειας προϊόντος-εισοδήματος λόγω BREXIT, σε συνδυασμό με άνοδο του πληθωρισμού και υποτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της στερλίνας έναντι του ευρώ. 

Ειδικότερα, η υποτίμηση της λίρας έναντι του ευρώ μετά το BREXIT θα καταστήσει το ελληνικό τουριστικό προϊόν ακριβότερο για τους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπρόσθετα,  αρνητικό αντίκτυπο θα έχουν και αλλαγές στις σχετικές διαδικασίες όπως η επαναφορά της ταξιδιωτικής βίζας για τους κατοίκους του Η.Β. ή τυχόν διαφοροποιήσεις στο καθεστώς λειτουργίας των αεροπορικών εταιριών. Οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες χωρίς βίζα πρέπει να συνεχιστούν για να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στις εισροές τουριστών από το ΗΒ. 

Τέλος, η ενδεχόμενη αποχώρηση του ΗΒ από την Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά Αεροπορικών Μεταφορών (ESAM) θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος συναλλαγών για τους μεταφορείς με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, με αρνητικές επιπτώσεις στο κόστος ταξιδιού στο εξωτερικό και συνεπώς στον τουρισμό στην Κρήτη.

Σε ότι αφορά τις εξαγωγές αγαθών και γενικότερα το διμερές εμπόριο οι επιπτώσεις είναι περιορισμένες αλλά όχι αμελητέες καθώς οι εξαγωγές προς το ΗΒ ανέρχονται στο 5% του συνόλου και αφορούν κυρίως στα τοπικά αγροτικά προϊόντα. Η τελική επίπτωση θα εξαρτηθεί από το καθεστώς δασμών που θα επικρατήσει μετά την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ.

Επίσης, επιπτώσεις θα υπάρχουν στην εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα καθώς αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τιςσυνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων κυρίως από την ΕΕ. Αρνητικά επίσης θα επηρεάσει τις σπουδές αλλά και το κόστος τους.

Τέλος, εκτιμάται ότι θα επηρεαστεί αρνητικά το επενδυτικό πρόγραμμα της Περιφέρειας το οποίο χρηματοδοτείται με πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία καθώς θα μειωθεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός.  

2. Διορθωτικές δράσεις/μέτρα
Στο πλαίσιο αξιολόγησης του ΠΕΠ Κρήτης 2014-20 έχει τεθεί το θέμα της εκτίμησης των επιπτώσεων από το BREXIT καθώς επηρεάζει την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Ως εκ τούτου αναμένω ότι στις αρχές του 2018 θα υπάρχουν ασφαλέστερες εκτιμήσεις. 

Επισημαίνω ότι σε περιφερειακό επίπεδο καταβάλλεται μια γενικότερη προσπάθεια προσέλκυσης τουριστών από νέες αναδυόμενες αγορές με σημαντικές προοπτικές. Η προσπάθεια αυτή αναμένεται να διευκολυνθεί από την κατασκευή και του νέου διεθνούς αεροδρομίου του Ηρακλείου. Η ταχεία ολοκλήρωση αυτού του έργου αποτελεί κεντρική αναπτυξιακή προτεραιότητα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει την εκτέλεση του με όλα τα διαθέσιμα μέσα. Περαιτέρω, θα πρέπει να αναπροσανατολιστεί και να ενισχυθεί η επικοινωνιακή εκστρατεία σε νέες αγορές για την προσέλκυση τουριστών. Προς αυτή την κατεύθυνση λαμβάνονται ήδη οι κατάλληλες αποφάσεις σε περιφερειακό επίπεδο από αρκετούς φορείς της Κρήτης.

3. Χρηματοδοτικός Μηχανισμός
Όμως, το εύρος των επιπτώσεων είναι τέτοιο που απαιτεί μια πιο συστηματική και συντονισμένη αντιμετώπιση από την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την δυνατότητα να εκτιμήσει τις επιπτώσεις και να κατευθύνει τους πόρους εκεί όπου εμφανίζεται η ισχυρότερη πίεση. Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν σκόπιμο να υλοποιηθεί καταρχήν μια μελέτη για τις επιπτώσεις του BREXIT στον τουρισμό με έντονη περιφερειακή διάσταση ειδικά προσανατολισμένη στις περιφέρειες της Μεσογείου. 

Επίσης, θα ήταν σκόπιμο να Σχεδιαστεί ένας Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Προσαρμογής με Συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία με στόχο τον αναπροσανατολισμό των οικονομικών συναλλαγών στις τοπικές οικονομίες που πλήττονται περισσότερο. 

Είναι βέβαια δεδομένο ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες ανάπτυξης μιας αμοιβαία επωφελούς διμερούς συνεργασίας με το ΗΒ και μετά την αποχώρηση του από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδεχομένως κάποιες από τις προαναφερόμενες επιπτώσεις δεν θα έχουν το εύρος και το βάρος που αρχικά αναμένουμε. 

Κρήτη

Ηράκλειο

Νέα Αλικαρνασσσός: Εθελοντική Αιμοδοσία την Τετάρτη

αιμοδοσία εθελοντής αιμοδότης

Εθελοντική Αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 03/03/2021 στην αίθουσα Ενορίας του Αγίου Νικολάου Αλικαρνασσού και ώρες 13.00 έως 17.30 . 

Την αιμοδοσία διοργανώνει ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος «Αιματοκρήτης» μαζί με την Ενορία του Αγίου Νικολάου , το 1ο , 2ο κ 5ο Δημοτικά Σχολεία , το 2ο κ 7ο Νηπιαγωγεία Ν. Αλικαρνασσού και τους Συλλόγους Γονέων κ Κηδεμόνων Γυμνασίου και Λυκείου Ν. Αλικαρνασσού . Την επιστημονική επιμέλεια της αιμοδοσίας έχει η κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Νοσοκομείου ΠΑΓΝΗ

Ο Αιματοκρήτης  συμμετέχει στην πανελλήνια εκστρατεία «Όλοι Μαζί Μπορούμε» για την αιμοδοσία, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, το Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης και Επιτήρησης Μεταγγίσεων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), την Περιφέρεια Αττικής, και την  Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ).  

Αίμα μπορούν να δώσουν όλοι οι υγιείς άνδρες και γυναίκες από 18-65 ετών. Πρέπει να είναι ξεκούραστοι, να έχουν πάρει ένα ελαφρύ πρωινό ή να έχουν περάσει δύο ώρες από το μεσημεριανό τους φαγητό. Οι εθελοντές αιμοδότες πρέπει να έχουν μαζί τους την αιμοδοτική τους κάρτα ή το ΑΜΚΑ και την αστυνομική τους ταυτότητα.  

Σημαντικό είναι ότι ο «Αιματοκρήτης» και οι συνεργαζόμενοι φορείς δε διαθέτουν τράπεζα αίματος ούτε διαχειρίζονται το αίμα που συλλέγεται. Κάθε Εθελοντής Αιμοδότης θα λάβει ατομική κάρτα με την οποία μπορεί να καλύψει πιθανή μελλοντική ανάγκη σε αίμα, δική του ή συγγενή. 

Οι αιμοδότες για τη μετάβαση τους στο χώρο της αιμοδοσίας λόγω των μέτρων προστασίας που βρίσκονται σε ισχύ για την πανδημία COVID -19, μπορούν να στέλνουν μήνυμα με κωδικό 1 στο 13033 ή να συμπληρώνουν το κωδικό Β1 στη βεβαίωση μετακίνησης. 

Παράλληλα με την αιμοδοσία θα υπάρχει δυνατότητα για: 

-Ενημέρωση&Εγγραφή δωρητών μυελού οστών, σε συνεργασία με το Όραμα Ελπίδας. 

-Ενημέρωση&Εγγραφή Δωρητών Οργάνων στο Εθνικό Μητρώο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων 

-Ενημέρωση και παράδοση ασκού για δωρεά ομφάλιου αίματος (για έγκυες γυναίκες) σε συνεργασία με τη Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης 

Πληροφορίες 6978-247010 2810-239773 email aimatocritis@hotmail.com www.aimatocritis.gr

Ειδήσεις σήμερα 

Ηράκλειο: Η Διοίκηση του ΠΑΓΝΗ για τα rapid test στο νοσοκομείο

Ηράκλειο-κορωνοϊός: Το πιο δύσκολο 15νθήμερο - Νέα έκρηξη του ιικού φορτίου στα λύματα!

Ηράκλειο: Παρανομία από την υπηρεσία που υπηρετεί το νόμο