Κρήτη

Δήμος Χερσονήσου: Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Δημαρχειο Χερσονήσου

Ο Δήμος Χερσονήσου, oρίζει τους παρακάτω Αντιδημάρχους του Δήμου Χερσονήσου, με θητεία από 2/9/2019 μέχρι 31/10/2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (2019-2023) , μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του: 

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ανυφαντάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Οικονομικών Θεμάτων και Διαχείρισης της Δημοτικής Περιουσίας Ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Δ/νσης

Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως προβλέπονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ).

Ασκεί τις αρμοδιότητες, όπως αυτές ορίζονται από τον ΟΕΥ, των παρακάτω Τμημάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας

Τμήμα Ταμείου Τμήμα Προμηθειών

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την χορήγηση και υπογραφή αδειών, βεβαιώσεων, συμβάσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αναστασάκη Κωνσταντίνο του Γεωργίου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Τουρισμού , Τεχνικών Έργων και Απασχόλησης

Ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των τεχνικών υπηρεσιών, και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως προβλέπονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ).

Ασκεί τις αρμοδιότητες, όπως αυτές ορίζονται από τον ΟΕΥ,

του Τμήματος Τεχνικών Εργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στα παρακάτω γραφεία :

Γραφείο Συγκοινωνιακών & Κτιριακών Έργων Γραφείο Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων Γραφείο Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων

Την συνολική εποπτεία και ευθύνη για τη στρατηγική στον τομέα του Τουρισμού και την ευθύνη και την αρμοδιότητα του Γραφείου Απασχόλησης & Τουρισμού όπως αυτή περιγράφεται στον ΟΕΥ του Δήμου

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την χορήγηση και υπογραφή αδειών, βεβαιώσεων, συμβάσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου .

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Μαλίων και εν απουσία του οι παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες θα εκτελούνται από τον κ. Ανυφαντάκη Εμμανουήλ

Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

Υπογράφει, βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.

Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής:

Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων

Την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίας εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μπάτση Δημήτριο του Χρήστου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Καθημερινότητας, Περιβάλλοντος, Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Πρωτογενούς Τομέα

Ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των αντίστοιχων οργανικών μονάδων (τμημάτων), των επιμέρους Δ/νσεων του ΟΕΥ του Δήμου, καθώς και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οποίων την ευθύνη έχουν τα εν λόγω τμήματα των Δ/νσεων, ως παρακάτω:

Δ/νση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Παραγωγής

Γραφείο Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

Γραφείο Αστικού και Περιαστικού Πράσινου

Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας

Τμήμα Καθαριότητας

Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης

Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την χορήγηση και υπογραφή αδειών, βεβαιώσεων, συμβάσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου .

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Χερσονήσου και εν απουσία του οι παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες θα εκτελούνται από τον κ. Ζαχαριουδάκη Κωνσταντίνο του Αντωνίου

Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

Υπογράφει, βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.

Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής:

Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων

Την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίας εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

Δ. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ζαχαριουδάκη Κωνσταντίνο του Αντωνίου του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Διοικητικών Θεμάτων , Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτισμού

Ιδίως την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, όπως προβλέπονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ).

Ασκεί τις αρμοδιότητες, όπως αυτές ορίζονται από τον ΟΕΥ, των παρακάτω Τμημάτων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών:

Τμήμα Διοίκησης Τμήμα ΚΕΠ

Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την χορήγηση και υπογραφή αδειών, βεβαιώσεων, συμβάσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Γουβών και εν απουσία του οι παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες θα εκτελούνται από τον κ. Αναστασάκη Κωνσταντίνο του Γεωργίου

Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

Υπογράφει, βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.

Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής:

Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων

Την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίας εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

Ε. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καλαϊτζάκη Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού και άρδευσης

Αρμόδιος για τα θέματα που αφορούν στο στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη των τεχνικών υποδομών του Δήμου. Στα πλαίσια αυτά διαπιστώνει τις ανάγκες του Δήμου σε κρίσιμα έργα υποδομής, εισηγείται και προγραμματίζει τις απαιτούμενες σχετικές δράσεις και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης τους. Η αρμοδιότητα θα ασκείται σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών ΄Εργων , με τη συνδρομή τεχνικών υπαλλήλων κατάλληλης ειδικότητας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Αρμόδιος για τα θέματα που αφορούν στο χωροταξικό σχεδιασμό του Δήμου. Η αρμοδιότητα θα ασκείται σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών ΄Εργων , με τη συνδρομή τεχνικών υπαλλήλων-μηχανικών κατάλληλης ειδικότητας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Αρμόδιος για όλα τα θέματα που αφορούν στην άρδευση όπως είναι ιδίως η διαχείριση και ανάπτυξη των δικτύων, των αντλιοστασίων και των υδροληψιών καθώς επίσης και η επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας των υποδομών αυτών. Η αρμοδιότητα θα ασκείται σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών ΄Εργων , με τη συνδρομή τεχνικών υπαλλήλων-μηχανικών κατάλληλης ειδικότητας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς επίσης και με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και με τη συνδρομή γεωτεχνικών υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Παραγωγής για τα θέματα που αφορούν στη διαπίστωση των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου. Επιπλέον, διαχειρίζεται το προσωπικό που απασχολείται αμιγώς στον τομέα της άρδευσης όπως οι υδραυλικοί και οι υδρονομείς.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τον προγραμματισμό, την προετοιμασία, την ωρίμανση και υλοποίηση των σχετικών δράσεων, την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και την εκτέλεση των έργων και επιπλέον για την υπογραφή των εγγράφων, την έκδοση αποφάσεων, την υπογραφή συμβάσεων για τα θέματα που εμπίπτουν στους τομείς αρμοδιότητας του.

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Επισκοπής . και εν απουσία του οι παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες θα εκτελούνται από τον κ. Ζαχαριουδάκη Κωνσταντίνο του Αντωνίου

Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

Υπογράφει, βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.

Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής:

Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων

Την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίας εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

Όλοι οι ανωτέρω οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι, θα δικαιούνται αντιμισθίας , μέχρι την λήξη της θητείας τους [31.10.2021] βάσει της ΚΥΑ με αριθμό 54698/18 [ΦΕΚ 4704/Β/22-10-2018] : Καθορισμός αποδοχών α] αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και β] μγενικών γραμματέων δήμων

Το σύνολο των Αντιδημάρχων που ορίζονται με την παρούσα απόφαση (πέντε – 5] κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.

Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Σέγκος

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον κ. Αναστασάκη Κωνσταντίνο του Γεωργίου , που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον κ. Καλαϊτζάκη Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου

ειδησεις σημερα

Ελλάδα - Κορωνοϊός: 808 νέα κρούσματα, 392 διασωληνωμένοι, 24 θάνατοι

Κρήτη - κορωνοϊός: 37 νέα κρούσματα στο νησί ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ

Άνω Καλέσα - Δήμος Μαλεβιζίου: Σύμβαση για την ασφαλτόστρωση δρόμου

Κρήτη

Ηράκλειο

Ηράκλειο: Τον βρήκε νεκρό η σπιτονοικοκυρά του

περιπολικο

Μπροστά σε ένα δυσάρεστο θέαμα βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (22/9) μία γυναίκα στο Ηράκλειο όταν αντίκρισε νεκρό τον νοικάρη της.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε γειτονιά του Ηρακλείου όταν η γυναίκα πήγε στο σπίτι του άτυχου άνδρα.

Μπήκε μέσα και τον εντόπισε αναίσθητο και έντρομη ενημέρωσε το ΕΚΑΒ το οποίο όταν έφτασε στο σημείο ήταν ήδη αργά καθώς ο άτυχος 65χρονος ήταν ήδη νεκρός.

Από την Αστυνομία έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας ενώ πληροφορίες του ekriti αναφέρουν ότι ο 65χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. 

 

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Αντίκρισε τον γιο του μέσα σε μια λίμνη αίματος

Κρήτη: Νεκρός άνδρας σε παραλία

ESPA BANNER