Κρήτη

Ρέθυμνο

Κυκλοφόρησε το ημερολόγιο της Ι.Μ. Ρεθύμνης και Αυ­λο­πο­τά­μου

μητροπολη ρεθυμνης

Το Εγ­κόλ­πιο Η­με­ρο­λό­γιο της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου για το έ­τος 2016, το ο­ποί­ο ή­δη κυ­κλο­φο­ρή­θη­κε και δι­α­τί­θε­ται α­πό τις Ι­ε­ρές Μο­νές και τις Ε­νο­ρί­ες της Μη­τρο­πό­λε­ως, εί­ναι α­φι­ε­ρω­μέ­νο στην Ε­κα­το­πεν­τη­κο­τα­ε­τη­ρί­δα του Ο­λο­καυ­τώ­μα­τος της Ι­ε­ράς Πα­τρι­αρ­χι­κής και Σταυ­ρο­πη­για­κής Μο­νής Αρ­κα­δί­ου (1866-2016).

μητροπολη ρεθυμνης

μητροπολη ρεθυμνης, by meropi

Στην ε­φε­τει­νή έκ­δο­ση του Η­με­ρο­λο­γί­ου πε­ρι­έ­χον­ται κεί­με­να και φω­το­γρα­φι­κό υ­λι­κό σχε­τι­κά με την Αρ­κα­δι­κή Ε­θε­λο­θυ­σί­α της 8ης Νο­εμ­βρί­ου 1866, η ο­ποί­α θα ε­ορ­τα­σθεί α­πό την Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου, κα­θώς και α­πό τους Κρή­τες της δι­α­σπο­ράς, με κα­τάλ­λη­λες ε­πε­τεια­κές εκ­δη­λώ­σεις που θα κο­ρυ­φω­θούν την 8η Νο­εμ­βρί­ου 2016 στο Αρ­κά­δι με την υ­ψη­λή πα­ρου­σί­α του Ε­ξο­χω­τά­του Προ­έ­δρου της Ελ­λη­νι­κής Δη­μο­κρα­τί­ας.
Στο προ­λο­γι­κό του ση­μεί­ω­μα ο Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης και Αυ­λο­πο­τά­μου κ. Ευ­γέ­νιος α­να­φέ­ρει τα ε­ξής:
Α­γα­πη­τά μου παι­διά της Το­πι­κής μας Εκ­κλη­σί­ας,
Το έ­λε­ος του Θε­ού και η α­γά­πη Του μας χα­ρί­ζει το νέ­ο έ­τος 2016, το ο­ποί­ο εί­θε να δι­έλ­θο­με ό­λοι με υ­γεί­α και πνευ­μα­τι­κή χα­ρά. Το έ­τος αυ­τό για την Μη­τρό­πο­λή μας και τον Τό­πο μας εί­ναι έ­τος ε­πο­φει­λο­μέ­νης τι­μής και μνή­μης στο με­γά­λο γε­γο­νός που ση­μά­δε­ψε την ι­στο­ρί­α μας, στο γε­γο­νός του ο­λο­καυ­τώ­μα­τος της Ι­ε­ράς Μο­νής Αρ­κα­δί­ου. Ε­κα­τόν πε­νήν­τα χρό­νια συμ­πλη­ρώ­νον­ται α­πό το έ­τος 1866, κα­τά το ο­ποί­ο η Ι­ε­ρά Μο­νή Αρ­κα­δί­ου έ­γι­νε παγ­κό­σμιο σύμ­βο­λο ε­λευ­θε­ρί­ας με την ε­θε­λο­θυ­σί­α αν­θρώ­πων που κέρ­δι­σαν την αι­ω­νι­ό­τη­τα με έ­να υ­πέ­ρο­χο και μο­να­δι­κό τρό­πο, που κα­τα­γρά­φη­κε με χρυ­σά γράμ­μα­τα στην ι­στο­ρί­α, συγ­κλό­νι­σε τον κό­σμο και συγ­κί­νη­σε τους Πα­νέλ­λη­νες και τους Φι­λέλ­λη­νες. Στην με­γά­λη αυ­τή ε­πέ­τει­ο α­φι­ε­ρώ­νο­με το ε­φε­τει­νό Η­με­ρο­λό­γιό μας, ό­πως α­φι­ε­ρώ­νο­με και ό­λο το έ­τος, κα­τά το ο­ποί­ο θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν πολ­λές εκ­δη­λώ­σεις με α­πο­κο­ρύ­φω­μα αυ­τές που θα γί­νουν την 8η Νο­εμ­βρί­ου 2016 στην Ι­ε­ρά Μο- νη Αρ­κα­δί­ου με την υ­ψη­λή πα­ρου­σί­α του Προ­έ­δρου της Ελ­λη­νι­κής Δη­μο­κρα­τί­ας.
Πριν λί­γα χρό­νια, κα­τά την α­λη­σμό­νη­τη ε­πί­σκε­ψη του Πα­τρός και Πα­τριά­ρχου μας κ.κ. Βαρ­θο­λο­μαί­ου στη Μο­νή Αρ­κα­δί­ου, εί­χα­με α­να­φέ­ρει τα ε­ξής, τα ó­ποί­α αν­τί άλ­λου προ­λο­γι­κού ση­μει­ώ­μα­τος, κρί­νο­με σκό­πι­μο να ε­πα­να­λά­βο­με: “Η πνευ­μα­τι­κή προ­σφο­ρά της Μο­νής Αρ­κα­δί­ου υ­πήρ­ξε με­γά­λη και α­δι­αμ­φι­σβή­τη­τη α­πό ό­ποι­α θέ­ση την έ­τα­ξε η ι­στο­ρι­κή πο­ρεί­α της με τις ε­ναλ­λα­γές της, «δια δό­ξης και α­τι­μί­ας, δια δυ­σφη­μί­ας και ευ­φη­μί­ας» (Β  Κορ. ς , 8). Γι  αὐ­τό και α­να­δεί­χθη­κε Μνη­μεί­ο πνευ­μα­τι­κής ε­λευ­θε­ρί­ας, Μνη­μεί­ο ει­ρή­νης, Μνη­μεί­ο δι­και­ο­σύ­νης, Μνη­μεί­ο ε­ναν­τί­ον κά­θε μορ­φής μι­σαλ­λο­δο­ξί­ας και φα­να­τι­σμού. Αυ­τό κα­τα­νο­ούν αλ­λά και λαμ­βά­νουν ως μή­νυ­μα ζω­ής οι πο­λυ­ά­ριθ­μοι προ­σκυ­νη­τές της, οι ο­ποί­οι απ  ὅ­λα τα μή­κη και τα πλά­τη της γης προ­σέρ­χον­ται ε­δώ κα­θη­με­ρι­νά.
Η α­να­κή­ρυ­ξη της Μο­νής αυ­τής, πριν α­πό λί­γα χρό­νια, σε ευ­ρω­πα­ϊ­κό μνη­μεί­ο Ε­λευ­θε­ρί­ας και Πο­λι­τι­σμού, κα­θώς και η έ­ναρ­ξη συ­στη­μα­τι­κών ερ­γα­σι­ών για την α­να­στή­λω­σή της, την συν­τή­ρη­ση και δι­α­φύ­λα­ξη των ι­ε­ρών κει­μη­λί­ων της, αλ­λά και η λει­τουρ­γί­α της ως κα­τε­ξο­χήν τό­που η­συ­χα­σμού, α­δι­ά­λει­πτης προ­σευ­χής και θεί­ας λα­τρεί­ας, α­πο­τε­λεί την κα­λύ­τε­ρη δι­καί­ω­ση στη μα­κρό­χρο­νη ι­στο­ρι­κή πο­ρεί­α και μαρ­τυ­ρί­α της. Αυ­τό το έρ­γο (...) συ­νε­χί­ζο­με, α­κο­λου­θών­τας το πα­ρά­δειγ­μα μα­κα­ρι­στών α­γί­ων Αρ­χι­ε­ρέ­ων, οι ο­ποί­οι με αυ­τα­πάρ­νη­ση δι­α­κό­νη­σαν την το­πι­κή μας Εκ­κλη­σί­α.
Στο νέ­ο M­ου­σεί­ο της Μο­νής, το ο­ποί­ο πρό­σφα­τα ο­λο­κλη­ρώ­θη­κε και ε­πί­ση­μα θα εγ­και­νια­σθεί κα­τά την 8η Νο­εμ­βρί­ου 2016, μπο­ρεί ο ε­πι­σκέ­πτης να δει πολ­λά α­πό τα κει­μή­λια που δι­α­σώ­θη­καν και να λά­βει πεί­ρα της ι­στο­ρι­κής της δι­α­δρο­μής, ό­πως χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά έ­χει κα­τα­γρα­φεί με τού­τη τη φρά­ση ε­νός συγ­γρα­φέ­α: «Και κα­θέ­νας που έρ­χε­ται ε­δώ να προ­σκυ­νή­σει, να χορ­ταί­νει και να προ­βλη­μα­τί­ζε­ται α­πό την α­νεί­πω­τη ι­στο­ρί­α του μο­να­στη­ριού και να κα­θα­γι­ά­ζε­ται α­πό τη ρο­ή της θεί­ας χά­ρι­τος, που θα τρέ­χει α­πό την κο­ρυ­φή του ό­ρους του Κα­θο­λι­κού της Μο­νής, και να φεύ­γει η­γι­α­σμέ­νος, με και­νού­ριο φρό­νη­μα και πί­στη α­κραιφ­νή και τού­το το πνευ­μα­τι­κό σέ­μνω­μα, το η­ρω­ϊ­κό Αρ­κά­δι, θα γί­νε­ται συ­νε­χώς ο μέ­γας και α­νυ­πέρ­βλη­τος δι­δά­σκα­λος της οι­κου­μέ­νης. Μέ­σα α­πό τ  ἅ­γιο Μο­να­στή­ρι α­νέ­βλυ­σε νε­ρό ζων­τα­νό και, ό­ταν έρ­χε­σαι να προ­σκυ­νή­σεις, α­κούς την α­δι­ά­κο­πη ρο­ή του και νι­ώ­θεις στα κα­τά­βα­θα της ψυ­χής σου τη δρο­σιά και την ευ­λο­γί­α του. Το α­γι­α­σμέ­νο αυ­τό νε­ρό ρέ­ει α­στα­μά­τη­τα στο ά­γιο Βή­μα και τα κρά­σπε­δα του Να­ού, στα μπα­ρου­το­κα­πνι­σμέ­να κε­λιά, στα κλά­ου­στρα και τα με­σο­κού­μια, στην πυ­ρι­τι­δα­πο­θή­κη και τον πε­ρί­βο­λο. Μα εί­ναι πο­λύ πιο κά­τω α­πό την ε­πι­φά­νεια οι σω­λη­νώ­σεις και οι πη­γές. Και πρέ­πει να σκύ­ψεις βα­θειά, να βά­λεις τ  αὐ­τί σου στη γη να α­κρο­α­σθείς, για ν  ἀ­κού­σεις τη ρο­ή του και να δρο­σι­σθείς στο φο­βε­ρό καύ­σω­να τού­του του αι­ώ­να, του α­πα­τε­ώ­να. Αυ­τός ο ι­ε­ρός τό­πος, μι­λεί σε ό­λα τα με­γέ­θη της ζω­ής, στις κο­ρυ­φές και τα βά­θη, στους Έλ­λη­νες και τους ξέ­νους, στους φλο­γι­σμέ­νους αν­θρώ­πους και τους α­δι­ά­φο­ρους, στους πι­στούς και τους ά­πι­στους, τους πα­τρι­ώ­τες και τους δει­λούς. Ό­λους τους α­φυ­πνί­ζει και τους προ­βλη­μα­τί­ζει. Τρά­πε­ζα μυ­στι­κή και α­γι­α­σμέ­νο ψαλ­τή­ρι κα­λεί­ται σή­με­ρα να α­νά­ψει ό­λων τις καρ­δι­ές και να δώ­σει σε ό­λο τον κό­σμο ά­πλε­το και α­νέ­σπε­ρο φως»”.
Αυ­τή η ε­πέ­τει­ος έρ­χε­ται να μας υ­πεν­θυ­μί­σει την ευ­θύ­νη μας γι  αὐ­τή τη Μο­νή και το μή­νυ­μα που πάν­τα ε­ξα­κτι­νώ­νει. Η Ι­ε­ρά Μο­νή Αρ­κα­δί­ου εί­ναι μια α­ναμ­μέ­νη δά­δα που σκορ­πά φως για να φω­τί­ζει τα σκο­τά­δια του κό­σμου. Το Ο­λο­καύ­τω­μά της, που με ι­ε­ρό δέ­ος και συγ­κί­νη­ση ε­ορ­τά­ζο­με αυ­τό το έ­τος, εξ α­φορ­μής της συμ­πλή­ρω­σης ε­κα­τόν πε­νήν­τα ε­τών α­πό το γε­γο­νός του, α­πο­τε­λεί μί­α δι­α­χρο­νι­κή βρον­τώ­δη κραυ­γή υ­γιούς φι­λο­πα­τρί­ας και α­νι­δι­ο­τε­λούς η­ρω­ϊ­σμού.
Ευ­χό­μα­στε ό­λοι να δι­δα­χθού­με α­πό τα μη­νύ­μα­τα της ε­πε­τεί­ου αυ­τής. Έ­χον­τας κα­τα­νο­ή­σει και εν­στερ­νι­σθεί την με­γά­λη α­λή­θεια ό­τι η ι­στο­ρι­κή μνή­μη α­πο­τε­λεί θε­με­λι­ώ­δη προ­ϋ­πό­θε­ση για την δι­α­τή­ρη­ση της ε­θνι­κής μας αυ­το­συ­νει­δη­σί­ας και του ορ­θό­δο­ξου πο­λι­τι­σμού μας. Δη­λα­δή του α­λη­θι­νού μας πλού­του, που δεν τον δα­νει­σθή­κα­με και δεν τον ο­φεί­λο­με σε κα­νέ­να, του πλού­του που κα­νείς και τί­πο­τε δεν μπο­ρεί να μας α­φαι­ρέ­σει, ε­άν ε­μείς δεν τα α­πεμ­πο­λή­σο­με οι­κει­ο­θε­λώς. Για να μά­θο­με α­πό αυ­τήν την με­γά­λη ε­πέ­τει­ο να εν­στερ­νι­ζό­μα­σθε την α­ξί­α του νο­ή­μα­τος των πρά­ξε­ων ε­κεί­νων των προ­γό­νων μας, οι ο­ποί­ες α­νέ­δει­ξαν το α­λη­θι­νό με­γα­λεί­ο του Γέ­νους μας, αλ­λά και της ι­δι­αί­τε­ρης πα­τρί­δας μας, της Κρή­της, που δύ­να­ται να πι­στω­θεί με τον δί­και­ο έ­παι­νο που της α­πο­δί­δει τον τί­τλο της Μά­νας της Πνευ­μα­τι­κής Ε­λευ­θε­ρί­ας με το δί­στι­χο: «Τη λευ­τε­ριά ρω­τή­ξα­νε ποι­άς μά­νας εί­ναι γέν­να, κι εί­πε πως την ε­γέν­νη­σε το κρη­τι­κό το αί­μα». Τέ­λος, για να δι­δα­χθού­με πως να α­πο­φεύ­γο­με στο πα­ρόν και στο μέλ­λον ό­λα ε­κεί­να που πλή­γω­σαν τον λα­ό μας και α­να­χαί­τι­σαν την πρό­ο­δο της πα­τρί­δας μας στο πα­ρελ­θόν. Τό­τε, αν τα πα­ρα­πά­νω γί­νουν πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, θα έ­χο­με ή­συ­χη την συ­νεί­δη­ση πως ο ε­ορ­τα­σμός της ε­πε­τεί­ου πέ­τυ­χε το σκο­πό του και τί­μη­σε ε­πά­ξια ε­κεί­νους που ε­θε­λού­σια ο­λο­καυ­τώ­θη­καν για να ζού­με ε­λεύ­θε­ροι. Εί­θε ο Θε­ός να μας α­να­δει­κνύ­ει κα­θη­με­ρι­νά «α­ξί­ους της ε­λευ­θε­ρί­ας» που μας χά­ρι­σαν.
Κα­λό και ευ­λο­γη­μέ­νο το νέ­ο έ­τος εύ­χο­μαι σε ό­λους σας και σας α­σπά­ζο­μαι με πα­τρι­κή α­γά­πη.
 

Κρήτη

Κρήτη - κορωνοϊός: Η κατάσταση στα νοσοκομεία του νησιού

Οι ασθενείς στα νοσοκομεία με κορωνοϊό αυξάνονται ανησυχητικά

99 ασθενείς με κορωνοϊό νοσηλεύονται σήμερα στα νοσοκομεία της Κρήτης σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Από αυτούς οι 25 νοσηλεύονται στη ΜΕΘ και οι 22 είναι διασωληνωμένοι.

Στο ΠΑΓΝΗ νοσηλεύονται 30 ασθενείς εκ των οποίων οι 11 στη ΜΕΘ, όλοι διασωληνωμένοι.

Στο Βενιζέλειο 21 ασθενείς εκ των οποίων οι 6 στη ΜΕΘ και οι 4 διασωληνωμένοι.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων νοσηλεύονται 32 ασθενείς εκ των οποίων οι πέντε στη ΜΕΘ, όλοι διασωληνωμένοι ενώ στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου νοσηλεύονται 10 ασθενείς εκλ των οποίων ο ένας στη ΜΕΘ, χωρίς ωστόσο να έχει διασωληνωθεί. 

Στον Άγιο Νικόλαο νοσηλεύονται πέντε ασθενείς εκ των οποίων οι δύο διασωληνωμένοι στη ΜΕΘ ενώ στην Ιεράπετρα νοσηλεύεται ένας ασθενής.

Στη Σητεία και τη Νεάπολη δεν νοσηλεύονται ασθενείς με κορωνοϊό.

 

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: "Τσουνάμι" απειλών σε εκπαιδευτικούς από αντιεμβολιαστές γονείς

Θρήνος για την 22χρονη Σεβαστή - Είχε χάσει και τη μητέρα της

ESPA BANNER