Κρήτη

Ηράκλειο

Δήμος Ηρακλείου: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

Λότζια

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου με 57 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικότερα: 

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 για την χρηματοδότηση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης και επιχορήγησης ΚΔΑΠ.
 2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 σύμφωνα με  τα αιτήματα (6) Τμημάτων του Δήμου Ηρακλείου. 
 3. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Α’ τρίμηνο του 2021.
 4. Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ηρακλείου για το Β’ εξάμηνο έτους 2020.
 5. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Ηρακλείου για το διάστημα 01/01/2020 έως 31/12/2020.
 6. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Ηρακλείου για το διάστημα 01/01/2020 έως 31/12/2020.
 7. Μη άσκηση αναίρεσης κατά της με αριθμό 697/2020 απόφασης του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 8. Λήψη απόφασης για τη μη άσκηση έφεσης κατά της με αριθ.290/2021 απόφασης του Δ.Π.Η- Ενέργειες από τα αρμόδια  τμήματα.
 9. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της Πράξης «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων στο Δήμο Ηρακλείου» στο πλαίσιο της υπ’αριθμ.πρωτ.18213/29.09.2020 Πρόσκλησης ΑΤ10.
 10. Έγκριση τρόπου διενέργειας, μελέτης και όρων του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, καθώς και την εν μέρει τροποποίηση των με αρ.327/2021, 10/2021 & 963/2020 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον τρόπο διενέργειας διαγωνισμού  για τα μη κατακυρωμένα τμήματα.
 11. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας του Νέου Κοιμητηρίου και του Κοιμητηρίου Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης», συνολικού ποσού 52.061,40 ευρώ.
 12. Έγκριση διενέργειας, τρόπου εκτέλεσης, όρων  και μελέτης  του έργου με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή δικτύων άρδευσης» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
  13. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων του Δήμου Ηρακλείου» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 14. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων του ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κάδων απορριμμάτων και γερανών επί απορριμματοφόρων για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 375.112,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
15. Έγκριση διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό, των όρων της μελέτης και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2021» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος. 
 16. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ηρακλείου»  Κ.Α.30-7333.039. 
 17. Ανάκληση της με αρ.874/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής – Λήψη νέας απόφασης Α. για την έγκριση τευχών και όρων διακήρυξης για το έργο «Υπαίθρια διαμόρφωση δημοτικού ακινήτου στο δημοτικό διαμέρισμα Αλικαρνασσού» Β. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου. 
    18. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου, Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. και λοιπών μετόχων του. 
    19. Σύσταση πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων έτους 2021. 
    20. Μεταφορά από την Τράπεζα της Ελλάδος στον κεντρικό λογαριασμό του Δήμου Ηρακλείου ποσού που αφορά το έργο: «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της Δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου  Κρήτης βάσει του αρ.220 του Ν.4610/2019(ΦΕΚ70Α)».
    21. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού, εργασιών, μηχανημάτων και εργαλείων πρασίνου (φυτά, σπόροι, δενδρύλια, αλυσοπρίονα, πριόνια, κλαδευτήρια κλπ.) 
 22. Έγκριση ή μη μετά από γνωμοδότηση του Νομικού Τμήματος, του πρακτικού αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάντια,  γιλέκα κλπ.)
 23. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 1η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».
 24. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 2η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».
 25. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 3η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».
 26. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 4η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».
 27. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».
 28. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».
    29. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».
 30. Διαπίστωση επάρκειας ή μη, επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου "Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην 3 κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου".
 31. Έγκριση  1ου πρακτικού «έλεγχος δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών της διακήρυξης για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ ΙΚΑΡΟΥ ΕΩΣ ΟΔΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» Δήμου Ηρακλείου.
    32. Έγκριση ή μη, μετά από γνωμοδότηση του Νομικού Τμήματος του 1ου πρακτικού «έλεγχος δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών της διακήρυξης για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου : Διαμόρφωση -Αποκατάσταση Διαδρομής του ισόπεδου τμήματος της Ενετικής Οχύρωσης Ηρακλείου».
    33. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών» για το έργο αυτεπιστασίας «Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων (με αυτεπιστασία)(Ν)».
    34. Έγκριση 1ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».
    35. Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΑΣΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ » Δήμου Ηρακλείου.

 

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονία Καραϊβάζ: Τέσσερα πρόσωπα στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ.

Κρήτη: Συνεχίστηκαν οι έλεγχοι - "Έπεσαν" πρόστιμα

Κρήτη: Νεκρός στο αυτοκίνητό του ο Διοικητής

Κρήτη

Ηράκλειο: Πώς έκαναν "φτερά" από τον λογαριασμό επιχειρηματία πάνω από 13.000 ευρώ

λογαριασμός τράπεζας

Εξιχνιάστηκαν χθες από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσίων, τρεις υποθέσεις απάτης οι οποίες διαπράχθηκαν σε Ηράκλειο και Λασίθι. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος μιας γυναίκας 38 ετών, κατηγορούμενης για το αδίκημα της απάτης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 38χρονη φέρεται να επικοινώνησε τηλεφωνικά με 68χρονο ιδιοκτήτη επιχείρησης γεωργικών εφορίων σε περιοχή του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων, προσποιούμενη την πελάτισσα, και παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά, κατάφερε να τον πείσει να καταβάλει σε λογαριασμό που του υπέδειξε, το χρηματικό ποσό των 13.670 ευρώ.

Από την συνεχιζόμενη αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 23.02.2021 έως και 24.02.2021 κατάφεραν με τον ίδιο τρόπο δράσης να αποσπάσουν από δύο ακόμα επιχειρηματίες στο Δήμο Σητείας, το συνολικό χρηματικό ποσό των 20.780 ευρώ.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων.
 

Η ΕΛ.ΑΣ εφιστά την προσοχή των πολιτών 

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης στο πλαίσιο του προληπτικού - κοινωνικού της ρόλου, με αφορμή τα παραπάνω περιστατικά, συνιστά στους πολίτες:

Να είναι επιφυλακτικοί όταν άγνωστα άτομα επιχειρούν να σας πείσουν να καταβάλλετε χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, με οποιοδήποτε πρόσχημα.

Να επιβεβαιώνουν με δική τους πρωτοβουλία τα στοιχεία των ατόμων που προβαίνουν σε τηλεφωνικές παραγγελίες – συναλλαγές.

Να επαληθεύουν τις κινήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς πριν την οποιαδήποτε συναλλαγή και να δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να επιστρέψουν χρήματα, χωρίς προηγούμενη διασταύρωση οικονομικών στοιχείων.

Να αποφεύγουν τη γνωστοποίηση προσωπικών οικονομικών δεδομένων (αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, προσωπικούς κωδικούς (ΡΙΝ Numbers), αριθμούς πιστωτικών καρτών, πληροφορίες καρτών ΑΤΜ, κωδικούς επαλήθευσης πιστωτικών καρτών κτλ).

Να καταγράφουν τους τηλεφωνικούς αριθμούς από τους οποίους σας καλούν για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών Αρχών.

Να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν εντοπίζουν αγγελίες πώλησης οχημάτων-μοτοσικλετών-κινητών ή άλλων προϊόντων σε δελεαστικές τιμές, ως «ευκαιρία αγοράς».

Να αποφεύγουν την προκαταβολή χρημάτων σε ιδιώτες πωλητές, τους οποίους δε γνωρίζουν, ακόμη και εάν αυτοί αποκαλύπτουν τα στοιχεία τους ή τον αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού.

Να επιδιώκουν τη διασταύρωση του αληθούς της πώλησης ειδικά δε όταν πρόκειται για οχήματα, την τεχνική εξέτασή τους (σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο κατά προτίμηση) προ της συναλλαγής, καθώς και την επίδειξη της άδειας κυκλοφορίας τους, με σκοπό τον, κατά το δυνατό, αποκλεισμό περίπτωσης κλεμμένου οχήματος-μοτοσικλέτας.

Να επιδιώκουν ο προγραμματισμός συναντήσεων (ραντεβού) για επίδειξη του οχήματος να γίνεται σε πολυσύχναστα μέρη και σημεία και όχι σε ερημικές τοποθεσίες, για λόγους ασφάλειας.

Να αποφεύγουν να πραγματοποιούν οικονομικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου από κοινόχρηστους υπολογιστές. Να προτιμούν προσωπικό υπολογιστή ή κάποιον τον οποίο είναι βέβαιοι ως προς το επίπεδο ασφάλειας.

Να προτιμούν ιστοσελίδες / διαδικτυακά καταστήματα που γνωρίζουν, με συνέπεια και εγκυρότητα στις υπηρεσίες τους και παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας.

Να βεβαιώνονται ότι το ηλεκτρονικό / διαδικτυακό κατάστημα που επιλέγουν για αγορές προϊόντων, μέσω Διαδικτύου, παρέχει βασικές πληροφορίες και τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς του, όπως υποχρεούται (π.χ. έδρα καταστήματος, ύπαρξη φυσικού καταστήματος, στοιχεία επικοινωνίας, πολιτική επιστροφών, όροι αγορών, πολιτική απορρήτου κ.α.).

Να βεβαιώνονται ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα διαθέτει σύστημα ασφαλούς πληρωμής («λουκετάκι» στο κάτω μέρος της σελίδας και διεύθυνση που ξεκινά με https://) πριν προχωρήσετε σε οικονομική συναλλαγή μέσω της ιστοσελίδας.

Να αποφεύγουν τις προσφορές που εμφανίζονται από αναδυόμενα (pop-ups) παράθυρα, αν προέρχονται από άγνωστες ιστοσελίδες.

Να μην παρέχουν προσωπικά ή οικονομικής φύσεως δεδομένα, αν δεν είναι απολύτως βέβαιοι για την ασφάλεια και αξιοπιστία της ιστοσελίδας.

Να αναζητούν τυχόν αξιολογικά σχόλια πελατών – άλλων χρηστών διαδικτύου καθώς και σχετικές κριτικές, πριν προχωρήσουν στη συναλλαγή, στις περιπτώσεις άγνωστων σε αυτούς διαδικτυακών καταστημάτων.

Να ενημερώνουν πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Περισσότερες, χρήσιμες πληροφορίες για την αποφυγή περιπτώσεων απάτης καθώς και η μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι δράστες, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: www.hellenicpolice.gr στην ενότητα Οδηγός του Πολίτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: "Πικρός" καφές για τον ιδιοκτήτη καφενείου

Κρήτη: "Έσβησε" μόνη, μέσα στο σπίτι...

Ηράκλειο: Θλίψη για τον γνωστό καλλιτέχνη - Σπαρακτικά τα μηνύματα των φίλων του