Οικονομία

Οι 4 δράσεις κάλυψης εργοδοτικών εισφορών

ΕΦΚΑ

Ξεκαθαρίζεται πλήρως το "τοπίο" των 4 βασικών "πακέτων" επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών υφιστάμενων εργαζομένων  σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κορονο-κρίση με νεότερες οδηγίες τις οποίες εξέδωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Και αυτό την ώρα που η κυβέρνηση ετοιμάζεται να εφαρμόσει το νέο ειδικό πρόγραμμα επιδότησης εισφορών για προσληψη 100.000 ανέργων από την 1η Οκτωβρίου.

Όσον αφορά τα προγράμματα επιδότησης εισφορών τα οποία "τρέχουν" και αυτόν το μήνα, πρόκειται για την ασφαλιστική επιδότηση στα πλαίσια  του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ", τα  μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων, με ή χωρίς, δικαίωμα επαναπρόσληψης και τις πρόσθετες δράσεις  στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται σε τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, ενταγμένων ή μη, στο Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ".

Πιο αναλυτικά, ανά πρόγραμμα επιδότησης εισφορών ισχύουν τα ακόλουθα:

1.   Μηχανισμός "Συν-Εργασία"  (ισχύς έως 31/2)

Από  15/06/2020 βρίσκεται μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που καλείται "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ".

Σκοπός του μηχανισμού είναι η παροχή στήριξης στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όλης της χώρας, με στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Στο Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" δύνανται να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις  συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ", δύνανται να προβούν σε μονομερή μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%,για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες.  Η προσωρινή μείωση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων μπορεί να διαρκέσει για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του προγράμματος.

Στο διάστημα αυτό δεν επιτρέπεται:

α) η μεταβολή του είδους της σύμβασης εργασίας,

β) η μεταβολή των τακτικών αποδοχών που ίσχυαν κατά τον χρόνο μείωσης του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας και

γ) η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων, των οποίων μειώθηκε προσωρινά ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας. Στο Μηχανισμό εντάσσονται όσοι εργαζόμενοι είχαν σύμβαση πλήρους απασχόλησης μέχρι και την 10/08/2020.

·        Προσδιορισμός και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών μηχανισμού "Συν-Εργασία"

Ανάλογα με την κατηγορία των επιχειρήσεων ισχύουν τα παρακάτω:

-Επιχειρήσεις συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας ανεξαρτήτως ΚΑΔ

Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), ισχύουν τα ακόλουθα:

Για το χρονικό διάστημα ένταξης στο Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ", καταβάλλεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών),που αντιστοιχούν στο μειωμένο χρόνο πραγματικής απασχόλησης των εργαζομένων.

Ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας, κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν παρέχουν εργασία, ισχύουν τα εξής:

Από 15/06/2020 έως 30/06/2020 καταβάλλεται:

-το 40% των εργοδοτικών εισφορών, ενώ το υπολειπόμενο 60% καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, και-το100%των εργατικών εισφορών.

Από 01/07/2020 έως 15/10/2020:

-Δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής από τους εργοδότες, διότι το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) καταβάλλεται κατά ποσοστό 100% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

-  Αερομεταφορές και επιχειρήσεις με συναφείς δραστηριότητες

Για επιχειρήσεις –εργοδότες των παρακάτω κατηγοριών, που εντάσσονται στο Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ", ήτοι:

α)Επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), κατά την 30/05/2020, έναν από τους κάτωθι:

* Αεροπορικές μεταφορές επιβατών,

* Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων,

* Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

* Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

β)Επιχειρήσεις-εργοδότες που ασκούν δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  αποκλειστικά προς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των αεροπορικών μεταφορών, όπως προκύπτει από τον κύριο Κ.Α.Δ.τους  καθώς και

γ)Επιχειρήσεις-εργοδότες που λειτουργούν εντός των αερολιμένων της Επικράτειας και μόνο για τους εκεί εργαζομένους τους, ισχύουν, για όλη τη χρονική περίοδο ένταξής τους στο Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ"

-από15/06/2020 έως 30/06/2020 και

-από 01/07/2020 έως 31/12/2020 τα ακόλουθα, ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών: Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτικές και εργατικές),που αντιστοιχούν στο μειωμένο χρόνο πραγματικής απασχόλησης των εργαζομένων, καταβάλλονται στο σύνολό τους από τους εργοδότες. Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτικές και εργατικές),που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας των εργαζομένων, κατά τον οποίο δεν παρέχουν εργασία, καλύπτονται κατά ποσοστό 100% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

2.   Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα με δικαίωμα επαναπρόσληψης, για τους οποίους ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας τους

·        Επιχειρήσεις -εργοδότες που επαναλειτούργησαν

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επαναπροσέλαβαν εργαζομένους, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, έχουν δικαίωμα από 01/06/2020 έως 30/09/2020 να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επαναπροσέλαβαν εργαζομένους-οδηγούς τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, έχουν δικαίωμα από 01/06/2020 έως 30/09/2020 να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους.

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου)για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της αναστολής, υπολογίζονται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, που ανέρχεται σε 534,00 ευρώ,για κάθε μήνα αναστολής της σύμβασης εργασίας και δεν καταβάλλονται από τον εργοδότη, αφού καλύπτονται κατά ποσοστό 100%από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

·        Επιχειρήσεις εργοδότες χωρίς επαναλειτουργία

Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες, που δεν επαναλειτούργησαν για όλη την περίοδο ή μέρος της, από 01/06/2020 έως 30/09/2020, οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων, που είχαν δικαίωμα επαναπρόσληψης σε αυτές, θεωρείται ότι τίθενται σε αναστολή και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό .Για κάθε μία μισθολογική περίοδο από 01/06/2020 έως 30/09/2020,θα παραχθούν αντίστοιχες Α.Π.Δ. από τον e-ΕΦΚΑ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους των επιχειρήσεων -εργοδοτών.

3.    Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων -χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης- που επαναπροσλήφθησαν με μερική απασχόληση σε εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου (ισχύς έως 30/9)

Εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, που επιδοτούνται και  απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση, για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις, και οι οποίοι έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας διάρκειας τριών  μηνών και πέντε  ημερών, κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020, είναι δικαιούχοι μηνιαίας έκτακτης αποζημίωσης ποσού ίσου προς το τελευταίο μηνιαίο επίδομα ανεργίας που έλαβαν.

Η αποζημίωση καταβάλλεται μηνιαία για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2020, εφόσον οι ανωτέρω δικαιούχοι παρέμειναν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. για το αντίστοιχο διάστημα.

Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές των παραπάνω εργαζομένων, οι οποίοι έχουν προσληφθεί ή θα προσληφθούν έως τις 30/09/2020 με μερική απασχόληση, καλύπτονται (100% επιδότηση) από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 01/06/2020 έως 30/09/2020.

4.   Προσδιορισμός και καταβολή εισφορών επιχειρήσεων -εργοδοτών που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών   (ισχύς έως 30/9)

Θεσπίστηκαν επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, που αφορούν πλήρη κάλυψη(100%επιδότηση)ασφαλιστικών εισφορών(εργοδοτικών και εργατικών)από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, για το χρονικό διάστημα από 01/07/2020 έως 30/09/2020,στιςακόλουθες δύο περιπτώσεις επιχειρήσεων -εργοδοτών :

● Επιχειρήσεις–εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει Κ.Α.Δ. υποκείμενες σε Φ.Π.Α., που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδωντους, κατά το 3οτρίμηνο του έτους 2019, και

●Επιχειρήσεις–εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών (για το προσωπικό τους που ασφαλίζεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., πλην των ασφαλισμένων στο τ. Ν.Α.Τ.)μεταφορών βάσει Κ.Α.Δ.

Εάν,οι παραπάνω  επιχειρήσεις–εργοδότες ενταχθούν στο Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ", τότε, διευρύνεται το χρονικό διάστημα επιδότησης  των ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ήτοι:

-Από01/07/2020έως 15/10/2020για τις επιχειρήσεις –εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα, και

-Από 01/07/2020 έως 31/12/2020για τις επιχειρήσεις –εργοδότες κλάδων αεροπορικών και ακτοπλοϊκών (για το προσωπικό τους που ασφαλίζεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., πλην των ασφαλισμένων στο τ. Ν.Α.Τ.)μεταφορών.

Η  καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις πραγματοποιείται ως εξής: το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών, που αντιστοιχούν, τόσο στο χρόνο πραγματικής απασχόλησης των εργαζόμενων, όσο και, στον υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο ένταξής τους στο Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ", καταβάλλεται κατά ποσοστό 100%από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ενώ, το σύνολο των εργατικών εισφορών, που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο μειωμένο συμβατικό χρόνο εργασίας των εργαζομένων, κατά τον οποίο εντάσσονται στο Μηχανισμό "ΣΥΝ–ΕΡΓΑΣΙΑ" και δεν παρέχουν εργασία, καταβάλλεται κατά ποσοστό 100%από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου και Ιουλίου 2020και καταβολής των αντίστοιχων απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, στους οποίους αναφέρεται η παρούσα, παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 28/09/2020.

Οικονομία

Διπλό επίδομα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος τον Δεκέμβριο

Επίδομα

Διπλό επίδομα θα λάβουν οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για τον μήνα Δεκέμβριο σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Εργασίας στην Βουλή.

Η προσαύξηση καταβάλλεται άπαξ προκειμένου τα ευάλωτα νοικοκυριά να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις έκτακτες συνθήκες που προκαλεί η πανδημία.

Πέραν αυτού με την τροπολογία προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία τους δύναται:
 

Να θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή, τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020

Να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή για το μήνα Νοέμβριο 2020

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν σε πληττόμενους κάδους δύναται:

- Να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζόμενων που ήδη έχουν τεθεί σε αναστολή

- Να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζόμενων (εφόσον έχουν προσληφθεί εως και 4/11/2020)

Οι εργαζόμενοι των παραπάνω επιχειρήσεων λαμβάνουν: ι) την προβλεπόμενη αποζημίωση ειδικού σκοπού η οποία ορίζεται κατ αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων εργασίας με βάση υπολογισμού το ποσό των 800 ευρώ που αντιστοιχεί σε 30 ημέρες ιι) πλήρη ασφαλιστική κάλυψη επι του ονομαστικού μισθού

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται και τους παρέχεται η δυνατότητα να θέτουν σε αναστολή η να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας μπορούν να εντάσσουν στον Μηχανισμό ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις δεν έχουν τεθεί σε αναστολή.

Η τροπολογία περιλαμβάνει επίσης και την εξαγγελία του υπουργείου για αποπληρωμή ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων, αγροτών κ.α. που προέκυψαν από την εκκαθάριση του 2019 σε 5 αντί 2 δόσεις.