Κρήτη

Παρέμβαση ΠΕΔ Κρήτης για τις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων

ΠΕΔ Κρήτης

Με επιστολή της, μετά και από προφορική ενημέρωση και διατύπωση προτάσεων,  προς το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΚΕΔΕ, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης ζητά να δοθεί χρονική παράταση στην υποχρέωση των Δήμων να συστήσουν Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) από 1η Νοεμβρίου 2020.

Η παράταση αυτή κρίνεται απολύτως αναγκαία καθώς το σύνολο σχεδόν των Δήμων (κυρίως Περιφερειακών και Μικρών) που μέχρι σήμερα δε διαθέτουν Υπηρεσία Δόμησης, λόγω της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, δε θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε σύσταση και λειτουργία της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.

Θα απαιτηθεί δε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να συναφθούν διαδημοτικές ή διαβαθμιδικές συνεργασίες μεταξύ των ΟΤΑ, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, σε περίπτωση διαπίστωσης αδυναμίας λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης από ένα Δήμο όπως προβλέπεται από το Νόμο .

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα οι Δήμοι που δεν έχουν Υπηρεσία Δόμησης, υποστηρίζονται διοικητικά από το Δήμο της έδρας του νομού ή από άλλο εγγύτερο Δήμο.

Στελέχωση των Δήμων 

Τέλος η ΠΕΔ Κρήτης προτείνει στο Υπουργείο Εσωτερικών να εξετάσει τη στήριξη και ενίσχυση των υφιστάμενων Υπηρεσιών Δόμησης των Δήμων με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό (μηχανικών και άλλων ειδικοτήτων) που θα διατεθεί μέσω της ΕΕΤΑΑ στους Δήμους και μετά Προγραμματική Συμφωνία μαζί τους, προκειμένου αφενός να ενισχυθούν οι Δήμοι που έχουν ΥΔΟΜ και να αποφευχθούν δεκάδες προγραμματικές συμβάσεις που θα έχουν πολλές γραφειοκρατικές δυσκολίες και αφετέρου να επιτευχθεί ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η επιστολή που υπογράφεται από κ. Γ. Κουράκη και κ. Γ. Μαλανδράκη,  Πρόεδρο και Γραμματέα της ΠΕΔ Κρήτης αντίστοιχα, έχεις ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 376 του Ν.4700/2020 όπου αντικαταστάθηκε  το άρθρο 97Α του Ν.3852/2010 (Α’ 87)ορίζεται ότι « Από την 1.11.2020, εκτός από τις υπηρεσιακές μονάδες που προβλέπονται στο άρθρο 97, σε κάθε δήμο λειτουργεί υποχρεωτικά Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ), σε επίπεδο Τμήματος.»

            Η ανωτέρω πρόβλεψη για δημιουργία Υπηρεσιών Δόμησης σε όλους τους Δήμους έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και ανησυχία στους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης της Κρήτης αλλά και όλης της χώρας, καθότι στην πράξη δεν δύναται να εφαρμοστεί δεδομένης της διαπιστωμένης έλλειψης-υποστελέχωσης των ΟΤΑ με εξειδικευμένο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό(κυρίως στους περιφερειακούς- μικρούς Δήμους).

            Αναπόφευκτα λοιπόν το σύνολο σχεδόν των ΟΤΑ, που υποστηρίζεται μέχρι σήμερα διοικητικά από το Δήμο της έδρας του νομού ή από άλλο εγγύτερο Δήμο, δεν θα μπορέσουν να συστήσουν ΥΔΟΜ με αποτέλεσμα να ενεργοποιούνται κατά περίπτωση οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 376 του Ν. 4700/2020 όπου ορίζεται ότι «Εφόσον ο Δήμαρχος διαπιστώνει αδυναμία λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης, οι αρμοδιότητες της ΥΔΟΜ ασκούνται κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4674/ 2020 (Α’ 53) ή το άρθρο 99 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).»

Στην περίπτωση αυτή δηλαδή θα συνάπτεται διαδημοτική ή διαβαθμιδική σύμβαση συνεργασίας του Δήμου που αδυνατεί να λειτουργήσει ΥΔΟΜ με το Δήμο της έδρας του νομού ή τον εγγύτερου Δήμου που μέχρι σήμερα τον υποστήριζε διοικητικά.

Επίσης όπως προβλέπεται στην παρ. 2 άρθρο 4 του Ν. 4674/2020 « Οι ΟΤΑ α΄ βαθμού, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος ασκούν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών δόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, μπορούν να συμβάλλονται με προγραμματική σύμβαση για τη διοικητική τους υποστήριξη για θέματα που άπτονται αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Δίκτυα Δήμων ........ ασκούνται από τον οικείο δήμο.»

Ακόμα όμως και αν λυθεί το πρόβλημα με τη σύναψη διαδημοτικών ή διαβαθμιδικών συμβάσεων μεταξύ των ΟΤΑ όπως προβλέπεται, το κρίσιμο ζήτημα της στελέχωσης των ήδη λειτουργούντων ΥΔΟΜ των Δήμων με το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό θα συνεχίσει να υφίσταται.

Η υποστελέχωση αυτή όπως αντιλαμβάνεστε, πέρα των άλλων,  δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε μια σειρά ζητήματα όπως η ασφάλεια και η ποιότητα των έργων, η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης αλλά και η καθυστέρηση
σημαντικών ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων εξαιτίας του μακρού χρόνου έκδοσης των απαραίτητων αδειοδοτήσεων.

Κύριε Υπουργέ,

Στα πλαίσια της δεδομένης βούλησης σας, για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ΟΤΑ, αναφορικά με τη στελέχωσή τους με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό (μηχανικών και άλλων ειδικοτήτων) προκειμένου να στηριχθούν οι Δήμοι που δεν έχουν επάρκεια τεχνικών υπηρεσιών για τη σύνταξη και κατάθεση μελετών για αναπτυξιακά έργα, μέσω της ΕΕΤΑΑ σας καλούμε όπως εξετάσετε ΑΜΕΣΑ αντίστοιχη πρωτοβουλία για στήριξη των ΥΔΟΜ των Δήμων στους οποίους ήδη λειτουργούν Υπηρεσίες Δόμησης, με προσωπικό που θα διαθέσει η ΕΕΤΑΑ στους Δήμους και σε Προγραμματική Συμφωνία μαζί τους.

Με αυτό τον τρόπο θα ενισχυθούν οι Δήμοι που έχουν ΥΔΟΜ , θα αποφευχθούν δεκάδες προγραμματικές συμβάσεις που θα έχουν πολλές γραφειοκρατικές δυσκολίες και παράλληλα οι Δήμοι που έχουν ΥΔΟΜ θα απαλλαγούν από επιπρόσθετα κόστη προσωπικού.

Η κάλυψη της σχετικής δαπάνης που θα προκληθεί προτείνουμε να γίνει μετά από συνεννόηση του Υπουργείου Εσωτερικών με την ΚΕΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες που καλύπτονται αφορούν βασικές λειτουργίες των ΟΤΑ.

Σε κάθε περίπτωση κρίνεται αναγκαίο να παραταθεί για εύλογο χρονικό η πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 376 του Ν.4700/2020(ήτοι η ημερομηνία 1/11/2020) μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες για τη σύναψη των διαβαθμιδικών ή διαδημοτικών συμβάσεων μεταξύ των Δήμων.»

Κρήτη

Ρέθυμνο

ΑΔΕΔΥ: Στήριξη στη Διευθύντρια της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου

Νοσοκομείο Ρεθυμνου

Στηρίζει τη Διευθύντρια της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, Ελένη Ιωαννίδου, η  Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ με φόντο τα τελευταία γεγονότα στο νοσοκομειακό ίδρυμα. Ολόκληρη η επιστολή:

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη της την ανακοίνωση του Νομαρχιακού Τμήματος Ρεθύμνου, στηρίζει τη Διευθύντρια της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, Ελένη Ιωαννίδου, που έπραξε το ιατρικώς αυτονόητο για την ασφάλεια των ασθενών της. Την Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2021, δεν υπήρχε, για ακόμα μια φορά, ειδικός γιατρός σε εφημερία στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, επομένως αποφάσισε ο εφημερεύων παθολόγος να μείνει στα Επείγοντα και η Παθολογική κλινική να μη δέχεται νέα περιστατικά.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, αντί ν΄ αντιληφθεί την αγωνία των γιατρών που έχουν εξουθενωθεί σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, αντί να φροντίσει για τη στελέχωση του Τμήματος, αντί να συμπορευτεί με τους γιατρούς, επέλεξε να αντιδράσει με αυταρχισμό. Κίνησε πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της κυρίας Ιωαννίδου!

Πρόκειται για μια αδιανόητη ενέργεια, εν μέσω πανδημίας, που προσβάλλει το σύνολο των γιατρών του ΕΣΥ. Για το λόγο αυτό 16 γιατροί του Νοσοκομείου υπέβαλαν αμέσως στο Διοικητή τις παραιτήσεις τους και άλλοι 47 κατέθεσαν κείμενο με συντριπτικά ερωτήματα προς τη Διοίκηση που συμπεριφέρεται με προκλητικό και εκδικητικό τρόπο.

Καλούμε τον Διοικητή του Νοσοκομείου Ρεθύμνου καθώς και το Συμβούλιο του Νοσοκομείου να αντιληφθούν την αδιέξοδη πορεία στην οποία οδηγεί η ενέργεια της πειθαρχικής δίωξης και να τη σταματήσουν καθώς και να κατανοήσουν την αγωνία και την άνιση μάχη  των νοσοκομειακών γιατρών να στηρίξουν το σύστημα Υγείας της χώρας με τις δικές τους δυνάμεις, χωρίς ουσιαστική στήριξη από την Κυβέρνηση. Να μη γίνουν αποδεκτές οι παραιτήσεις των γιατρών που σε ένδειξη αλληλεγγύης τις κατέθεσαν στη διοίκηση του νοσοκομείου και να αποκλιμακωθεί η ένταση που δεν εξυπηρετεί το δημόσιο σύστημα υγεία σε μια κρίσιμη για τη χώρα περίοδο.

Καλούμε τη Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ, καθώς και τον Υπουργό Υγείας να παρέμβουν ώστε να σταματήσει κάθε πειθαρχική διαδικασία εναντίον της Διευθύντριας της Παθολογικής.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., σε συνεργασία με το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Ρεθύμνου και το Σωματείο των Νοσοκομειακών Γιατρών του Ρεθύμνου, εφόσον δεν σταματήσει η δίωξη, θα προχωρήσει σε πολύμορφες δράσεις στήριξης της γιατρού.

Απαιτούμε κάλυψη όλων των αναγκών του Νοσοκομείου Ρεθύμνου

Στήριξη με στελέχωση όλου του απαραίτητου υγειονομικού και ιατρικού προσωπικού του συστήματος υγείας από την Κυβέρνηση

Δημόσια δωρεάν Υγεία για όλους!!!

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ: Βενιζέλειο Νοσοκομείο: Ενισχύεται με 4 νέες κλίνες ΜΕΘ

Βενιζέλειο: Μεγαλύτερη αναμονή στα επείγοντα λόγω αναβάθμισης

Κορωνοϊός: Δεκάδες κρούσματα και 12 ηλικιωμένοι στο νοσοκομείο από διασπορά σε οίκο ευγηρίας